Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 381 Pysäköinnintarkastajan virkojen (2 kpl) perustaminen kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän pysäköinninvalvontaan 

TRE:7577/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600 ja katuinsinööri Kari Kannisto, puh. 050 329 5271, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy kahden pysäköinnintarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän pysäköinninvalvontaan 1.1.2022 alkaen. 

Jatkuvasti rakentuva Tampere, lisääntyneet ajoneuvomäärät sekä kuntalaisilta tulleet valvontapyynnöt ja asukaspysäköintitunnusalueet ovat lisänneet pysäköintivalvonnan tarvetta, kuten myös valvonnan laajentaminen iltoihin ja viikonloppuihin.

Pysäköinnintarkastaja ohjaa ja opastaa sekä tarvittaessa määrää pysäköinninvalvonnasta annetun lain perusteella pysäköintivirhemaksuja tienkäyttäjille Tieliikennelain, Maastoliikennelain sekä Pelastuslain mukaisten pysäköinti- ja pysähtymisrajoitusten noudattamiseksi.

Pysäköinnintarkastajien toiminta perustuu lakiin pysäköinninvalvonnasta. Pysäköinnintarkastajan tehtävässä tarvitaan julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa.

Esitetään, että kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän pysäköinninvalvontaan perustetaan kaksi pysäköinnintarkastajan virkaa 1.1.2022 alkaen.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito, katutilavalvonnan pysäköinninvalvonta
Tehtävänimike: pysäköinnintarkastaja
Kustannuspaikka: 111876
Esimies: vastaava pysäköinnintarkastaja
Palvelussuhteen laji: virka 
Sopimus/hinnoittelu: KVTES 08TAR070, taso 1
Asema: muu, ei esimiesasemaa 
Työaikamuoto: KVTES yleistyöaika 38,75 h/vko 
Kokonaistyöaika: 100 %

Tehtäväkuva (id 5807626) ja tehtävän vaativuuden arviointi (id 1460831) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualueen rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän rakennuttamisjohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot (Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö/Liite: Delegointimatriisi Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito,13.9.2021 § 96).

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito -palveluryhmän pysäköinninvalvontaan perustetaan kaksi pysäköinnintarkastajan virkaa 1.1.2022 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Milko Tietäväinen, Kari Kannisto, Pasi Halme, Sami Hurinki, Perttu Manka, Riikka Kolkkala, kapa_henkilosto@tampere.fi, kapa_talous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.