Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 378 Suojatietyyppipiirustusten päivittäminen 

TRE:8406/08.01.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Voimassa olevat suojateiden tyyppipiirustukset on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 27.8.2019 Kävelyn ja pyöräilyn erottelun ja ajoratamerkintöjen periaatteet -ohjeen liitteenä. Tyyppipiirustusten päivittäminen tuli ajankohtaiseksi tieliikennelainsäädännön uudistuessa 1.6.2020 lähinnä pyöräliikenteen järjestelyjen näkökulmasta. Uuden tieliikennelain mukaan pyörätien jatke merkitään vain, kun autoilijalle osoitetaan väistämisvelvollisuus liikennemerkillä. Tähän oli jo aikaisemmissa tyyppipiirustuksissa varauduttu kirjaamalla ohjeeseen, että kun pyörätien jatketta ei merkitä, suojatiemerkintä toteutetaan yhtenäisenä koko suojatien leveydeltä. Lainsäädännön tulkinnat ovat tämän jälkeen selkeytyneet ja mm. Helsinki päätti, ettei pyöräilijän ylityskohdassa käytetä mitään merkintää, jotta suojatiemerkinnällä ei houkutella jalankulkijoita pyöräilijälle tarkoitetulle ylityspaikalle ja toisaalta pyöräilijät ylittävät kadun heille tarkoitettua kohtaa käyttäen. Jalankulkijan näkökulmasta päivitetyissä tyyppipiirustuksissa on edelleen esitetty esteettömyyden erikoistason ja perustason ratkaisut, joita on joidenkin yksityiskohtien osalta parannettu käyttäjäkokemusten ja saadun palautteen perusteella. Suojatietyyppipiirustusten luonnoksia ja suunnitteluratkaisuja on esitelty esteettömyystyöryhmälle 11.3.2021.

Tyyppipiirustukset on päivitetty suojatielle (liite 2) ja erotellun jalkakäytävän ja pyörätien ylityskohdalle (liite 4). Päivityksessä on laadittu uusi tyyppipiirustus yhdistettyjen pyöräteiden ja jalkakäytävien saneerauskohteisiin (liite 3). Voimassa olevat tyyppipiirustukset pohjautuivat ajatukseen, että pyöräilijän ja jalankulkijan ylityskohdat erotellaan aina toisistaan sekä uusissa että saneerauskohteissa. Käytännössä liikenteen rauhoittamistoimia, kuten suojatiesaarekkeita, tehdään kaduilla, joilla on nykyisin yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä eikä väylän leventämistä ja kulkumuotojen erottelua pidetä tulevaisuudessakaan todennäköisenä. Yhdistetyn väylän ylitysratkaisu on mahdollinen vain esteettömyyden perustason saneerauskohteissa. Erikoistason reiteillä ja uusilla suojateillä käytetään aina eroteltua ratkaisua.

Oikean tyyppipiirustuksen valinnan tueksi tyyppipiirustukset on ryhmitelty matriisiin (liite 1). Suunnittelukohteessa sovellettava tyyppipiirustus valitaan sen perusteella, sijaitseeko kohde jalankulun kannalta esteettömyyden erikoistason (matriisin ylärivi) vai perustason (alarivi) reitillä sekä merkitäänkö pyörätien jatke (oikean reuna) vai ei (vasen reuna). 

Päivityksessä on tehty seuraavat muutokset voimassa oleviin tyyppipiirustuksiin:

  • Parannettu pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua liittymäalueella. 1 m erottelualue pyöräilijän ja jalankulkijan odotusalueen välissä mahdollistaa mm. suojatiemerkin ja liikennevalopylväiden sijoittamisen määräysten mukaisesti sekä pyörätien jatkeen ajoratamerkinnät pyörätien jatkeen molempiin reunoihin. Tilanpuutteessa myös vanha erottelu 2 noppakiven raidalla on jatkossakin mahdollinen.
  • Tarkennettu ajoradan ja pyörätien välisen erottelualueen leveysvaatimusta. Odotusalueen tulee mahdollistaa turvallinen odottaminen eli sen tulee olla vähintään 1,75 m leveä. Mikäli tila ei mahdollista odotusalueen toteutusta, erottelualueen tulee olla tasan 1 m, mikä mahdollistaa liikennemerkkien ja valaistuksen sijoittamisen erottelualueelle, mutta ei pidennä tarpeettomasti ajoradan ja pyörätien yli yhtenäisesti jatkettavan suojatien pituutta. Yhtenäinen suojatieylitys on rajattu koskemaan vain liikennevalo-ohjaamattomia suojateitä.
  • Näkövammaisten toiveesta suojatien kohdan osoittava raita palautettu vuoden 2017 ohjeen mukaiseksi kolmen noppakiven raidaksi nykyisestä kahden kiven raidasta. Tarkennettu raidan käyttökohteita.
  • Suojatiesaarekkeen betonikiveyksessä kielletään käyttämästä valkoista väriä esteettömyyden erikoistasolla vaadittujen valkoisten varoittavien laattojen yhteydessä, jotta kontrastierot helpottavat saarekkeen havaitsemista. Raitiotien yhteydessä toteutetuissa kohteissa on ilmennyt lievästikin heikkonäköisillä kompastumisia johtuen laajasta vaaleansävyisestä alueesta (suojatiemerkintä, raiteiden ympärystän betonialue, reunakivi, varoittava laatta, valkoinen saarekealue). Saarekkeen väri valitaan jatkossa kohteeseen sopivasti siten, että tummuuskontrasti vastaa vähintään keskiharmaan kontrastia valkoiseen.
  • Tyyppipiirustuksiin on lisätty soveltavia kuvia ja detaljikuvia helpottamaan käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään liitteissä 1-4 esitetyt suojateiden tyyppipiirustukset 1/21715/1-4, jotka korvaavat piirustukset 1/20670/1-4.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö, kuntatekniikan suunnittelu -yksikkö, rakennuttaminen-yksikkö, Kimmo Myllynen, katutilavalvonta-yksikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.