Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 383 Tarkastusinsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvontaan 

TRE:8091/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Lindfors Jukka, Suunnittelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Jukka Lindfors, puh. 050 559 4139 ja rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen, puh. 041 730 5909, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy tarkastusinsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvonnan tarkastus-tiimiin 1.1.2022 alkaen. Rakennuslupaprosessin nopeuttaminen on lautakunnan vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetettu rakennusvalvonnalle sitovaksi toiminnan tavoitteeksi ja rakennuslupapäätöksiä onkin tehty merkittävästi enemmän Luvat-tiimissä vuoden 2021 aikana aiempiin vuosiin verrattuna. Tarkastusinsinöörien työmäärä on kasvanut ja kasvaa vastaavasti suhteessa lupapäätöksiin. Sujuvan viranomaistoiminnan turvaamiseksi tarkastusresurssin vahvistaminen on tärkeää huomioiden myös tulevat erittäin vaativat rakennushankkeet.

Tarkastusinsinööri huolehtii laissa ja asetuksissa sekä muissa säädöksissä rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä ohjauksesta ja neuvonnasta. Tehtäviin kuuluu rakennetun ympäristön valvontaa sekä lupaehtoihin sisältyvien katselmusten ja tarkastusten tekemistä, erityissuunnitelmien virallistamista ja työnjohtajien hyväksymistä. 

Rakennusvalvontaviranomaisena toimiminen on julkisen vallan käyttöä. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa.

Tehtäväkuva (ID 5819495) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tehtävän vaativuus on rinnastettavissa vakanssin nro 10004688 vaativuuteen.

Esitän, että kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvontaan perustetaan tarkastusinsinöörin virka 1.1.2022 alkaen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkiympäristön suunnittelu, rakennusvalvonta, tarkastus
Tehtävänimike: tarkastusinsinööri
Kustannuspaikka: 111884
Esimies: rakennustarkastusinsinööri
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus/hinnoittelu: TS 50102014, pisteet 161-166
Tehtäväkohtainen palkka: 3 305,21 euroa/kk
Asema: itsenäinen
Työaikamuoto: KVTES toimistotyöaika 36,25 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun suunnittelujohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot (Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö/Liite: Delegointimatriisi Kaupunkiympäristön suunnittelu, 16.9.2021 § 96).

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kaupunkiympäristön suunnittelun rakennusvalvontaan perustetaan tarkastusinsinöörin virka 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Jukka Lindfors, Leena Jaskanen, Jyrki Ottman, Riikka Kolkkala, kapa_henkilosto@tampere.fi, kapa_talous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.