Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 379 Uimalankadun katusuunnitelma, Kaleva 

TRE:6317/10.03.02/2021

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382 6459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Katusuunnitelma on laadittu nykyisen kadun laatutason parantamiseksi ja siinä on huomioitu Hipposkorttelin uudisrakentamisen tarpeet. Asfalttibetonipäällysteisen ajoradan leveys kapenee 5,5 metriin ja sinne on suunniteltu kaksi korotettua suojatietä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uimalankadun pituus on 250 m. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muutetaan 5,0 m leveäksi erotelluksi väyläksi ja se siirtyy katualueen itäpuolelta länsipuolelle. Kadun päähän on suunniteltu pieni kiertoliittymä, joka toimii kääntöpaikkana. Katualueen viihtyisyyttä parannetaan muun muassa istutettavilla katupuilla ja kivetyksillä.

Uimalankadun pysäköintipaikat on suunniteltu kadunsuuntaisiksi ja niihin asetetaan 2 h – 4 h aikarajoitukset palvelemaan esimerkiksi alueella vierailevia.

Kohteessa uusitaan koko katutilan pintarakenteet ja valaistus.

Kadun pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesiviemäreihin.

Kadun rakennustöiden aloittaminen sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 alustavaan vuosisuunnitelmaan.

Katutöiden rakentamisen kustannusarvio on noin 360 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 27.9. – 11.10.2021. Ehdotuksia vastaan on tehty kolme muistutusta.

Muistutukset 1 ja 2

Muistutuksissa huomautetaan, että Teiskontien pyörätie on pyöräilyn pääreitti, ja sen linjaus Uimalankadun liittymän kohdalla on suunnitteluohjeiden vastainen ja vaarallinen. Ohjeiden mukaan pyörätien linjaus pitää olla suora ennen kadunylityskohtaa, eikä siinä saa olla katusuunnitelman mukaista sivusiirtymää. Vaaratilanteita syntyy silloin, kun autoilija on kääntymässä oikealle Teiskontieltä Uimalankadulle samanaikaisesti kun itään Teiskontietä pyöräilevä on ylittämässä Uimalankatua. Autoilija ei tällöin tiedä jatkaako pyöräilijä suoraan Teiskontietä vai kääntyykö pyöräilijä Uimalankadulle.

Muistutuksessa 2 tiedustellaan myös, että onko kaikki tonttien osat helppo saavuttaa pyöräillen ja kävellen, koska kadun pohjoispäässä sen itäpuolella ei ole jalkakäytävää. Lisäksi muistutuksessa 2 esitetään, että Uimalankadun keskiosassa oleva suojatie muutetaan pyöräilijöiden ylityspaikaksi.

Muistutuksessa 2 pidetään kulkua Uimalankadulta viereiselle pysäköintialueelle hankalana ja epäselvänä. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi muistutuksessa esitetään, että pysäköintialueen pohjoisempi liittymä poistetaan kokonaan, koska se sijaitsee hyvin lähellä Teiskontietä.

Muistutuksessa 2 mainitaan myös, että pyöräliikenteen suunnittelun lähtökohtana on nykyisin yksisuuntaiset ratkaisut. Tämä ratkaisu olisi mahdollista myös Uimalankadulla, jos esimerkiksi Ilmarinkadulle toteutettaisiin yksisuuntaiset pyörätiet.

Vastine muistutuksiin 1 ja 2

Teiskontien pyörätien linjaus Uimalankadun liittymässä on katusuunnitelmassa suhteellisen suora. Ratkaisu mahdollistaa kääntyvän ajoneuvon pysähtymisen ennen pyörätien jatketta niin, ettei se tuki koko Teiskontien itään suuntautuvaa liikennettä. Lisäksi liikennevalotolppa on havaittavuuden vuoksi järkevintä sijoittaa keskisaarekkeeseen suojatien ja Teiskontien ajoradan väliin. Tämä olisi mahdotonta mikäli Teiskontien pyörätielinjaus olisi suora Uimalankadun liittymän kohdalla.

Katusuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu tonttien tarpeet ja ratkaisut on yhteensovitettu. Suojatiet on sijoitettu siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden siirtymistä tonteille. Uimalankadun keskiosan suojatien voi tieliikennelain mukaan ylittää pyöräillen.

Kulkuyhteydet Uimalankadun viereiselle pysäköintialueelle on suunniteltu siten, että pohjoisemmasta liittymästä sallitaan ainoastaan sisäänajo pysäköintialueelle. Pysäköintialueelta poistuminen muiden liittymien kautta on helpompaa silloin, kun Uimalankadun suunnasta ajavilla on punainen liikennevalo ja liikenne jonoutunut. Muut liittymät pysäköintialueelle ovat kaksisuuntaisia ja ne mahdollistavat alueen sujuvan käytön.

Muissa suunnitelmissa ja selvityksissä ei ole esitetty lähialueen kaduille yksisuuntaisia pyöräteitä. Täten myös Uimalankadulle on suunniteltu kaksisuuntainen pyörätie.

Muistutus 3

Muistutuksessa kritisoidaan kadunvarressa olevien pysäköintipaikkojen vähenemistä nykyiseen nähden ja niiden muuttamista aikarajoitetuiksi paikoiksi. Pysäköintipaikkoja käyttävät tällä hetkellä päiväopiskelijoiden lisäksi koulutilojen iltakäyttäjät sekä uimahallin ja maauimalan asiakkaat. Tärkeänä pidetään, että uimahallin ja maauimalan käyttäjät ohjattaisiin uimahallin pysäköintipaikoille.

Muistutuksessa tiedustellaan myös, riittääkö kääntöpaikan tila runsaaseen saattoliikenteeseen. Muistutuksessa ollaan huolissaan, että lapsiaan harrastuksiin autoilla tuovat aikuiset käyttävät odotusaikoina henkilökunnan pysäköintipaikkoja. Lisäksi muistutuksessa tiedustellaan, onko Uimalankadulle suunnitellun pyörätien ja jalkakäytävien leveydet riittävät. Muistutuksessa sanotaan myös, että uudet rakennukset kiertävän tien käyttötarkoitus jää hiukan epäselväksi.

Vastine muistutukseen 3

Pysäköinti tapahtuu lähtökohtaisesti aina tonteilla. Katualueet on tarkoitettu liikennöintiin, eikä kaupunki nykykäytäntöjen mukaan toteuta niihin pitkäaikaispysäköintiin tarkoitettuja pysäköintipaikkoja. Lisäksi Uimalankadun kiinteistöt sijaitsevat suhteellisen lähellä keskustaa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella, eikä oman auton käyttö ole siten kaikille välttämätöntä. Uimalankadulle on suunniteltu ajoradan suuntaisia pysäköintipaikkoja, jotka ovat aikarajoitettuja arkipäivisin kello 8–18. Muina aikoina niissä on vapaa pysäköintimahdollisuus. Tällöin ne palvelevat parhaiten saattoliikennettä ja lyhytaikaisia vierailuja alueella ja siten saadaan kiertoa paikkojen käyttäjille. Pysäköintipaikat ovat yleisiä paikkoja ja siten kaikkien käyttäjien käytössä. Poikittaisia pysäköintipaikkoja ei nykyään toteuteta Tampereen kaduille, koska niiltä peruutettaessa ajoradalle saattaa syntyä vaaratilanteita. Lisäksi ne veisivät paljon tilaa muilta katualueen osilta. Uimalankadun viereisellä pysäköintialueella on sekä kiinteistöille osoitettuja että vapaita pysäköintipaikkoja.

Kääntöpaikan tila riittää saattoliikenteelle, jolloin ajoneuvon pysähtyminen on hyvin lyhytaikaista. Pysäköiminen tapahtuu tarvittaessa merkityillä pysäköintipaikoilla, jolloin se ei häiritse muuta liikennettä eikä kuormita tontilla olevia henkilökunnan pysäköintipaikkoja. Liikennemerkkien tai tieliikennelain vastaisen pysäköinnin estämiseen katusuunnitelmissa ei oteta kantaa.

Pyörätien ja jalkakäytävien leveydet ovat riittävät ja suunnitteluohjeiden mukaiset nykyisille ja tuleville käyttäjämäärille. Tontin sisäiset kulkuyhteydet on esitetty ja niiden käyttötarkoitus määritelty tonttisuunnitelmissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Uimalankadun katusuunnitelma numero 1/21201 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta.

Uimalankadun erotellun pyörätien ja jalkakäytävän kunnossapitoluokaksi määrätään luokka A. Ajoradan kunnossapitoluokka on luokka 3.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Uimalankadun katusuunnitelma numero 1/21201 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta lukuun ottamatta Teiskontien pyörätien linjausta Uimalankadun liittymässä. Pyörätie suunnitellaan suoraksi 20 m matkalla Uimalankadun liittymästä länteen.

Uimalankadun erotellun pyörätien ja jalkakäytävän kunnossapitoluokaksi määrätään luokka A. Ajoradan kunnossapitoluokka on luokka 3.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä Mikko Nurminen muutti päätösehdotusta seuraavasti: "Uimalankadun katusuunnitelma numero 1/21201 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta lukuun ottamatta Teiskontien pyörätien linjausta Uimalankadun liittymässä. Pyörätie suunnitellaan suoraksi 20 m matkalla Uimalankadun liittymästä länteen.

Uimalankadun erotellun pyörätien ja jalkakäytävän kunnossapitoluokaksi määrätään luokka A. Ajoradan kunnossapitoluokka on luokka 3.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Muistuttajat, Petri Keivaara, Petri Leppänen, Reijo Lahtinen/Tampereen Infra, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.