Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 376 Yhteiskäyttöautojen pysäköintilupakäytännön jatkaminen 

TRE:8471/08.01.00/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Pekka Stenman,​ puh. 040 163 7226,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilla on ollut käytössä yhteiskäyttöautoille tarkoitettu pysäköintilupa 1.1.2019 alkaen. Lupa oikeuttaa pysäköimään ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta kaikilla Tampereen asukas- ja yrityspysäköintialueilla sekä erikseen Z-lisäkilvellä osoitetuilla pysäköintipaikoilla, joita on muutamissa kohteissa keskustan alueella, kuten Keskustorilla, Nalkalantorilla ja Verstaankadulla. Tavoittena on ollut mahdollistaa yhteiskäyttöautojen sijoittaminen mahdollisimman keskeisille paikoille potentiaalisten käyttäjien läheisyyteen. Z-pysäköintipaikkoja on pyritty lisäämään yhteiskäyttöauto-operaattoreiden toiveiden perusteella. Valmistelussa on tällä hetkellä uusia yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikkoja myös mm. Hervantaan ja Vuorekseen.

Lupia on myönnetty tähän mennessä neljälle eri yhteiskäyttöauto-operaattorille, joista yksi on sittemmin lopettanut yhteiskäyttöautotoiminnan. Vain yksi toimijoista on alusta lähtien perustanut toimintansa ns. avoimeen malliin, jossa yhteiskäyttöautoja on sijoitettu myös katualueille ympäri kaupunkia. Muut toimijat ovat tähän asti operoineet pääasiassa ns. taloyhtiömallilla eli yhteiskäyttöautot on sijoitettu taloyhtiöiden ja mm. opiskelija-asuntoloiden yhteyteen. Nämä eivät varsinaisesti tarvitse yhteiskäyttöauton pysäköintilupaa, mutta voivat hyödyntää sitä mm. keskustaan suuntautuvassa asioinnissa. Myös toinen toimija on ilmoittanut sijoittavansa ensi vuonna autoja myös kadunvarsille. Toiminta on Tampereella siis vakiintunut, mutta edelleen melko pienimuotoista ja osittain kasvuvaiheessa. 

Luvan myöntämisen ehtona on ollut mm. autojen käyttövoimaan ja ikään liittyviä vaatimuksia. Yhteiskäyttöautojen lupaehtoihin ei ole tehty muutoksia niiden käyttöönoton jälkeen, mutta uuden autojen päästömittaustavan vuoksi päästörajoja tarkistettiin jo kevättalvella 2019. Ennen luvan myöntämistä on tarkistettu, että sekä operaattori että luvan piiriin esitetyt ajoneuvot ovat täyttäneet niille asetetut vaatimukset. Lupia on myönnetty yhteensä n. 60 yhteiskäyttöautolle. Autot ovat uusiutuneet säännöllisesti, joten osa autoista on jo poistunut yhteiskäyttöautokäytöstä ja niiden yhteiskäyttöautoluvat on poistettu. Operaattoreiden valikoimaan on kuulunut pääasiassa henkilöautoja, mutta myös pakettiautoille on haettu yhteiskäyttöautolupia.

Yhdyskuntalautakunnan 9.10.2018 § 215 tekemän päätöksen mukaisesti lupa on ollut toimijoille maksuton vuoden 2021 loppuun asti. Operaattoreiden mukaan maksuttomuus mahdollistaa palvelun tarjoamisen laajempana kuin jos toiminnasta perittäisiin esim. autokohtaista maksua. Koska yhteiskäyttöautoilu on Tampereella edelleen osittain alkutaipaleella ja yhteiskäyttöautoilu nähdään edelleen tärkeänä tulevaisuuden liikkumispalveluna, tulisi toiminnan laajentamista edelleen tukea eri keinoin. Yhteiskäyttöauton pysäköintiluvan maksullisuus ei siksi vielä ole ajankohtaista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhteiskäyttöautojen Z-pysäköintilupa on maksuton vuoden 2023 loppuun asti.

Maksullisuutta tarkastellaan uudelleen loppuvuodesta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ari Vandell, Pekka Stenman, Tuula Somppi, Timo Seimelä, pysäköinninvalvonta, eParking

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.