Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.12.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 384 Ympäristöinsinöörin viran perustaminen kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristöterveyteen 

TRE:7056/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020 ja ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh. 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy ympäristöinsinöörin viran perustaminen kestävä kaupunki -palveluryhmän seudulliseen ympäristöterveys-yksikön terveydensuojeluun 1.1.2022 alkaen. 

Terveydensuojelulain muutos on hyväksytty eduskunnassa 17.11.2021 ja se tulee voimaan 1.1.2022. Lakimuutos tuo uusia säännöllisen valvonnan kohteita, joiden osalta on tehtävä selvitystyötä (mm. saunalautat, majoitustilat asunnoissa tmv. tiloissa,  jotka eivät ole yksityishenkilöiden omassa käytössä ja niitä vuokrataan, taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset).

Uusien valvontakohteiden tarkastusmaksuilla arvioidaan olevan vuotuista tarkastuksiin perustuvaa maksutuloa noin 4000 euroa/vuosi. Lisäksi lakimuutos tuo osalle ilmoituksenvaraisista ja säännöllisen valvonnan piirissä olevista valvontakohteista ns. valvonnan perusmaksun 150 euroa/kohde/vuosi. Tämä lisää terveydensuojelun valvontatuloa karkeasti arvioiden 120 000 euroa/vuosi. Uuden viran kustannukset ovat arviolta 74 000 euroa/vuosi. Lakimuutoksen tuomilla maksutuloilla katetaan uuden ympäristöinsinöörin viran kustannukset.

Terveydensuojelun nykyisillä resursseilla ei ole pystytty valvomaan vuoden 2021 loppuun voimassa olevan lain mukaisia säännöllisen valvonnan kohteita suunnitelman mukaisesti.  

Ympäristöinsinöörin tehtäviin kuuluu terveydensuojelulain mukainen valvonta, ohjaus ja neuvonta. Tehtävään liittyy valvontakohteiden ilmoitusten käsittely, säännöllistä valvontaa sekä terveydensuojelulain muutoksista johtuen valvontakohteiden kartoitusta ja kohdetietojen ajantasalle saattamista ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmissä. Ympäristöinsinöörin tehtäviin kuuluu myös ennakoivaa yhteistyötä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa sekä ympäristöterveyden ylläpitämien palvelusähköpostien päivystämistä.

Tehtävän tulee olla virka, koska ympäristöinsinöörin työssä käytetään julkista valtaa. Kuntalain 87 §:n mukaan tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, edellyttävät virkaa.

Esitän, että kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristöterveyteen perustetaan ympäristöinsinöörin virka 1.1.2022 alkaen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: kaupunkiympäristön palvelualue, kestävä kaupunki, ympäristöterveys/terveydensuojelu
Tehtävänimike: ympäristöinsinööri
Kustannuspaikka: 111875
Esimies: terveysinsinööri
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus/hinnoittelu: TS 50102014, pisteet 178-183
Tehtäväkohtainen palkka: 3651,19 euroa/kk
Asema: itsenäinen
Työaikamuoto: KVTES toimistotyöaika 36,25 h/vko
Kokonaistyöaika: 100 %

Tehtäväkuva (id 3254440) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tehtävän vaativuus on rinnastettavissa yksikössä ympäristöinsinöörin vakanssin numero 16003275 vaativuuteen.

Kaupunkiympäristön palvelualueen kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristö- ja kehitysjohtaja hyväksyy viran kelpoisuusehdot (Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö/Liite: Delegointimatriisi Kestävä kaupunki, 13.9.2021 § 96).

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueelle kestävä kaupunki -palveluryhmän ympäristöterveyteen (terveydensuojelu) perustetaan ympäristöinsinöörin virka 1.1.2022 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Merja Bojang, Tarja Hartikainen, Riikka Kolkkala, kapa_henkilosto@tampere.fi, kapa_talous@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.