Yhdyskuntalautakunta, kokous 14.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 163 Asemakaavan valmistelun lopettaminen, XVI (Tammela), Morkun aukio ja Ratapihankatu, asemakaava nro 8653 

TRE:8302/10.02.01/2016

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Marjut Ahponen, puh. 040 689 1326, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ratapihankadun ja siihen liittyvien kortteleiden asemakaava nro 8330 tuli vireille vuonna 2009, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 ja sai lain voiman 23.3.2016.  Asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa tavara-asema on siirretty Seuratalo Morkun paikalle, Ratapihankadun linjaus on suora ja Morkun aukiolta Rongan alikulkuun johtaa esteetön jalankulun ja pyöräilyn reitti. Ratapihankadun ja Morkun aukion toteutusvaiheen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2014 yleissuunnitelmalla ja rakennussuunnitelma valmistui vuonna 2016.

Nyt vireillä olevan asemakaavan muutoksen nro 8653 lähtökohtana oli kaupunginhallituksen 31.10.2016 tekemä päätös, jonka mukaan tavara-aseman siirron kokonaiskustannuksen ylitystä ei hyväksytä. Tavara-aseman tontin ja lähialueen osalta päätettiin käynnistää asemakaavan muutos, jonka yhteydessä ratkaistaisiin tavara-aseman ja sen lähialueen lisärakentamisen tulevaisuus. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 3.4.2017 hyväksyä kaupungin lausunnoksi Seuratalo Morkkua koskeneesta rakennussuojeluesityksestä, että rakennuksen tulevaisuus ratkaistaan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Asemakaavassa tavoitteena tulisi olla voimassa olevan asemakaavan mukaisesti Morkun purkamisen mahdollistaminen.

Asemakaavan ja siihen liittyvien selvitysten valmistelu käynnistettiin kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Kaavamuutos kuulutettiin vireille 31.8.2017 ja avoin yleisötilaisuus järjestettiin 11.9.2017. Kaavaprosessin aloitusvaiheessa valmisteltujen alustavien maankäyttövaihtoehtojen arvioinnin ja vertailun tueksi laadittiin mm. aiempien melu- ja hulevesiselvitysten päivitykset sekä rakennusten korjaamisen kustannusarviot, kaavatalouslaskelmat ja yritysvaikutusten arviointi.

Kaavaprosessin aloitusvaiheessa saatua palautetta, alustavia maankäyttövaihtoehtoja ja selvitysten tuloksia esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle 10.10.2017 ja 23.1.2018.

Pirkanmaan ELY-keskus päätti 18.4.2018, että Morkkua ei suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Päätöksessä sekä siihen liittyvissä Museoviraston ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnoissa kuitenkin todetaan mm., että Morkun säilyttämismahdollisuudet on arvioitava uudelleen, jos tavara-asemaa ei siirretäkään sen paikalle. Kaikilla samaan kokonaisuuteen kuuluvilla rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa, eikä kaavan suunnittelun tavoitteena voi olla vain rakennusten purkamisen mahdollistaminen. Myös aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 12.1.2018 tuotiin esille, että suunnittelussa tulee tutkia kaupunginhallituksen asettamista tavoitteista poikkeavia ratkaisuja.

Jatkovalmistelun aikana on käynyt selväksi, ettei tilanteeseen löydy kaikkien osapuolten hyväksyttävissä olevaa ratkaisua. Vaihtoehdosta riippumatta valitukset asemakaavan hyväksymispäätöksestä ovat todennäköisiä. Vaikka uusi asemakaava saisi aikanaan lain voiman, myös varsinaiset toteuttamista varten tarvittavat uudet luvat ja päätökset ovat valituskelpoisia.

ELY-keskuksen päätöksestä on valitettu ympäristöministeriöön 17.5.2018. Kaupunki laatii parhaillaan ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen pyytämiä lausuntoja valituksen sekä lakiin perustuvan vaarantamiskiellon harkinnan johdosta. Valituksen johdosta ympäristöministeriölle annetussa ELY-keskuksen lausunnossa 27.6.2018 todetaan mm., että lainvoimaisessa asemakaavassa vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin on selvitetty ja päädytty ratkaisuun, jossa Morkku puretaan. Ympäristöministeriön päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myös ELY-keskuksen vaarantamiskieltoa koskevasta päätöksestä on mahdollista valittaa.

Prosessin pitkittyminen aiheuttaa jatkuvaa häiriötä liikenteelle ja viivästyttää myös muiden Ratapihankatuun rajautuvien alueiden kehittymistä. Tämän vuoksi tilannetta ryhdyttiin tarkastelemaan uudelleen lähtökohdasta, joka mahdollistaisi nopean etenemisen ja hyväksyttävän taloudellisen yhtälön.

Kaupunkiympäristön sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueiden yhteisesti valmistelemassa esityksessä Ratapihankatu ja Morkun aukio rakennetaan valmiiksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kaavan ohella myös muut toteuttamisen edellytyksenä olevat suunnitelmat ja tehdyt päätökset ovat lainvoimaisia, eikä niistä voi enää valittaa. Tämä ratkaisumalli on myös aikataulullisesti ainoa varma mahdollisuus rakentaa Ratapihankatu valmiiksi ennen vuotta 2022.

Ennen tavara-aseman siirtoa järjestetään tontinluovutus- ja konseptikilpailu Morkun aukion pohjoispuolelle sijoittuvasta toimistokorttelista 443 sekä siirretyn tavara-aseman ja rautatieläisten asuinrakennuksen kehittämisestä. Suojeltujen rakennusten kunnostaminen sidotaan ehdoksi korttelin 443 luovuttamiselle, josta alustava tuottoarvio nykyisellä hintatasolla on noin 5,9 miljoonaa euroa. Optiona kiinteistöjen tulevalle omistajalle annetaan mahdollisuus hakea asemakaavan muutosta, jonka yhteydessä voidaan tutkia kiinteistökehittämistä ja täydennysrakentamista suojeltujen rakennusten yhteyteen. Tällöin mahdollisesti syntyvästä lisärakennusoikeudesta kaupunki saa myyntihinnan kyseisen hetken hintatason mukaan.

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018, että alue toteutetaan edellä kuvattujen periaatteiden ja voimassa olevan asemakaavan mukaisesti (§ 297 Ratapihankadun, tavara-aseman ja Morkun aukion alueen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet). Vireillä olevan asemakaavan muutoksen nro 8653 valmistelu voidaan näin ollen lopettaa.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8653

Dno: TRE:8302/10.02.01/2016, pvm. 22.11.2016

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavan nro 8653 valmistelu lopetetaan kaupunginhallituksen 25.6.2018 tekemän päätöksen (§ 297 Ratapihankadun, tavara-aseman ja Morkun aukion alueen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet) mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johtaja Mikko Nurminen esitteli asian kohdassa Ajankohtaiset asiat.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Marjut Ahponen, Tero Tenhunen, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Milko Tietäväinen, Ari Vandell, Eija Muttonen-Mattila, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)