Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 193 Aluerajoituksen 30 km/h muutos Kaleva-Lappi-Lapinniemi-Tammela-Tulli -asuinalueilla 

TRE:3623/08.01.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 pykälässä 157 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" (TRE:3591/08.01.02/2016). Päätöksen mukaan aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteen rauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Aluenopeusrajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet sekä tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Kaleva-Lappi-Lapinniemi-Tulli-Tammela -asuinalueista on laadittu suunnitelma aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta asuinalueella. Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen (liite 1).

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa esiteltiin kaupungin internet-sivuilla, jossa oli katsottavissa videoesitys kahden viikon ajan 30.3.-16.4.2021. Suunnitelmasta sai halutessaan antaa palautetta, ohjeet palautteen antamiseen oli videoesittelyn yhteydessä. Palautteenantajia oli yksi, joka kommentoi Kalevantien ja Sammonkadun korkeita nopeusrajoituksia.

Suunnitelmaehdotuksesta oli lisäksi mahdollisuus antaa sähköisessä karttakyselyssä palautetta ajalla 9.11.-29.11.2020. Kyselyyn vastasi 590 vastaajaa. Vastaajista miehiä oli 53 % ja naisia 41 %, 6% ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. Kaikista vastaajista selkeä enemmistö (73 %) kannatti aluerajoitusta 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan. Aluerajoitukseen 30 km/h positiivisimmin suhtautuivat 35-49 -vuotiaat. Suunnittelualueella asuvista vastaajista 79 % piti aluerajoitusta 30 km/h alueelle parempana kuin aluerajoitusta 40 km/h. 

Turvattomiksi koettuja paikkoja esitettiin kartalle 1032 kappaletta, jotka pääosin koskivat kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta turvattomiksi koettuja paikkoja. Merkittävimpänä syynä turvattomuuden tunteeseen mainittiin suuret autoliikenteen nopeudet. Karttavastauksissa useita mainintoja turvattomuudesta kertyi seuraaville kaduille: Koljontie, Rauhaniementie, Kalevan puistotie, Tammelan puistokatu, Tammelan kadut, Ilmarinkatu, Sammon aukio, Kaupinkatu, Kalevantie ja Takojankatu.

Aluenopeusrajoitussuunnitelma

Suunnitelman mukaan aluenopeusrajoitus 40 km/h muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 km/h liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm. ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen, ajoradan kavennukset tai korotettu liittymäalue tai suojatie. Aluenopeusrajoitussuunnitelma poikkeaa muutamilla katujaksoilla vuonna 2016 "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" esityksestä:

- Rauhaniementie 40 km/h säilyy nykyisellään välillä Parantolankatu-Lapinkaari, liikenneympäristö ei tue nopeusrajoituksen alentamista toistaiseksi

- Kullervonkatu 30 km/h välillä Ratapihankatu-Kalevan puistotie, katujaksolla sijaitsee useita vilkkaasti käytettyjä valo-ohjaamattomia suojateitä, joille on mm. Tammelan liikenneverkkosuunnitelmassa tunnistettu rauhoittamistarpeita

- Itsenäisyydenkatu 40 km/h säilyy nykyisellään välillä rautatieasema-Sammon aukio, katujaksolla kulkee useita joukkoliikenteen linjoja, ja suojatieylitykset on toteutettu valo-ohjattuina

- Yliopistonkatu 40 km/h säilyy nykyisellään välillä Itsenäisyydenkatu-Kalevantie Yliopistonkadun katusuunnitelmaehdotuksen mukaisesti

- Kaupinkatu 40 km/h säilyy nykyisellään välillä Sammonkatu-Kalevantie, liikenneympäristö ei tue nopeusrajoituksen alentamista toistaiseksi

- Sarvijaakonkatu 30 km/h välillä Sarvijaakonkatu 23-Rieväkatu, raitiotien koeliikenteen yhteydessä tehtyjen turvallisuushavaintojen perusteella Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun liittymään toteutetaan liikennevalot, mikä puoltaa yhtenäistä nopeusrajoitusta Takojankatu-Sarvijaakonkatu -katujaksolla

Pyöräilyn siirtämistä ajoradalle arvioidaan jatkosuunnittelussa tarkemmin. Alempi aluenopeusrajoitus tukee pyöräilyn siirtämistä ajoradalle, etenkin, jos vaihtoehtona on kapea yhdistetty kevyen liikenteen väylä. Vuonna 2021 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2022-2023 tarpeelliset lisärauhoittamistoimenpiteet. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnitteluesitys Kaleva-Lappi-Lapinniemi-Tulli-Tammela -asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta ja toteutettavaksi esitetyt liikenteen rauhoittamistoimenpiteet (liite 2) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Petri Keivaara, Mira Siren, Jarno Hietanen, Laura Puhakka,Timo Seimelä, Katja Seimelä, Leena Tala, Mika-Pekka Hytönen, Sisä-Suomen Poliisilaitos, Liikennemerkit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.