Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 186 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Haihara, Kirsikatu 11, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8854 

TRE:7039/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila, puh. 041 730 4636, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 22.4.2021 päivätyn ja 7.6.2021 täydennetyn asemakaavamuutoksen nro 8854. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-​bin/kaava/kaavadoc?8854

Dno: TRE:7309/10.02.01/2020

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki,​ kaupunkiympäristön suunnittelu,​ asemakaavoitus,​ toimistoarkkitehti Anna-Kaisa Anttila

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelukohteena on pientalotontti 5808-5, joka sijaitsee Haiharan kaupunginosassa osoitteessa Kirsikatu 11. Tontin pinta-​ala on 1307 mja sillä on rakennusoikeutta 212 k-​m2, tehokkuusluku e=0,​16. Tontilla sijainnut omakotitalo vuodelta 1959 on purettu asuinkelvottomana maaliskuussa 2021. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.

Suunnittelukohteessa on voimassa alkuperäinen asemakaava vuodelta 1957. Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin jaon kahdeksi erillispientalotontiksi (AO). Lähialueella on toteutettu vuosien saatossa vastaavia tonttijakoja asemakaavamuutoksin.  

Tontit kaavamuutoksen jälkeen:

  • Tontti 5808-14, pinta-ala 678 m2, sallittu asuntokerrosala 140 k-m2, autosuoja- ja taloustilaa 30 k-m2
  • Tontti 5808-15, pinta-ala 629 m2, sallittu asuntokerrosala 130 k-m2, autosuoja- ja taloustilaa 30 k-m2

 

Molempien rakennuspaikkojen tonttitehokkuus on e=0,25. Kaavamuutoksella suunnittelualueen rakennusoikeus lisääntyy nykyisestään 118 k-​m2

Asemakaavalla mahdollistetaan yhden uuden rakennuspaikan muodostuminen nykyisen lisäksi ja siten aluetehokkuus kasvaa, mikä lisää paikallisesti pientaloalueen tiiviyttä. Muutos on vähäinen, eikä muuta alueen luonnetta tai kulttuurihistoriallisia arvoa.Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Valmisteluvaihe, palaute ja sen huomiooon ottaminen

Asemakaavan vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella 22.4.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 22.4.-14.5.2021. Aineistosta saatiin neljä viranomaispalautetta. Pirkanmaan maakuntamuseolta, kaupungin viheralueet ja hulevedet -yksiköltä ja kaupungin kiinteistötoimi-yksiköltä ei tullut kaavan valmisteluaineiston muutosehdotuksia, mutta ympäristönsuojelu-yksiköltä saadun lausunnon pohjalta kaavaselostusta on täydennetty ehdotusvaiheeseen. Ympäristönsuojelu-yksiköltä on pyydetty kohdealueen melutasosta sekä ilmanlaadusta  lisätietoja, jonka pohjalta selostukseen on lisätty melumallinnuskartat vuoden 2017 tilanteesta ja ilmanlaatuun liittyvä aluekohtainen tieto. Erillinen ilmanlaatu- tai meluselvitys todettiin lausunnossa tarpeettomaksi.

Korttelia 5808 koskevaa korttelitarkastelua on tarkistettu valmisteluaineiston nähtävilläolon aikana ja uusi korttelitarkastelu on liitetty selostukseen ehdotusvaiheeseen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8854 (päivätty 22.4.2021, täydennetty 7.6.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)