Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 198 Heinurinmäen yleissuunnitelma 

TRE:3171/10.03.04/2021

Valmistelija

  • Koski Timo, Kaupunginpuutarhuri

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakennettava uusi viheralue Heinurinmäki sijaitsee Hervantajärvellä Hervannan kaakkoispuolella. Heinurinmäki on Ruskon vanha maanvastaanottopaikka Ruskonkehän ja uuden Makkarajärvenkadun välisellä metsäalueella. Heinurinmäelle esitetään asemakaavan (8255/2013) mukaisia ulkoilua ja urheilua palvelevia kenttiä ja alueita. Tavoitteena on rakentaa monipuolinen urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.         

Mäelle on ajoyhteys Ruskonkehältä Partinkatua pitkin. Jalankulun ja pyöräilyn yhteys tulee eteläpuolelle Makkarajärvenkadulle. Partinkadun päähän tulee autoille pysäköintipaikka, jonka reunasta lähtee polkuyhteys Makkarajärvenkadulle ja sitä pitkin pääsee kohti Makkarajärvelle johtavaa ulkoilureittiä. Polkupyörien paikoitus on esitetty mäen päälle toiminta-alueiden viereen. Mäeltä on matkaa Hervantajärven ratikkapysäkille noin 500 metriä.

Suunnitelmassa esitettyjen toimintojen kuten skeitin, BMX-pyöräilyn ja kuntoilun alueiden mitoitus ja sisältö ovat viitesuunnitelmatasoisia ja tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa. Kuntoilualue ja pelikentät tehdään tekonurmipintaisena. Skeittailuun ja BMX-pyöräilyyn varattujen alueiden pintamateriaalit tarkentuvat rakennussuunnitteluvaiheessa.

Toiminta-alueiden suunnitteluun otetaan mukaan lajien asiantuntijoita.          

Mäen lakialuetta täytetään noin metrin paksuisella kerroksella kaupungin työmailta saatavilla ylijäämälouheilla ja kaivumailla. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden ympärille tehdään täyttömaista suojavallit. Ne toimivat näkösuojana ja melun vaimentajana. Vallit metsitetään. Metsityksissä käytetään lajeina mäntyä, koivua, kuusta, haapaa ja pihlajia. Pysäköintialue, talvella kunnossapidettävä puistokäytäväyhteys Makkarajärvenkadulle ja harrastusalueet valaistaan.         

Rakennettavien toiminta-alueiden kunnossapitoluokka on R2 toimintaviheralue, jossa hoidon tavoitteena on monipuolinen, viihtyisä, turvallinen, käyttäjäystävällinen ja toimiva viheralue. Nurmialueet ovat maisemaniittyjä A3, joissa hoidon tavoitteena on monipuolinen, luonnonarvoiltaan monimuotoinen, avoin, elinvoimainen, viihtyisä, maisemallisesti edustava ja toimiva niittyalue. Metsitettävien vallien ja mäen rinnemetsien hoitoluokka on M4 suojametsä, jossa hoidon tavoitteena on monikerroksellinen ja peittävä metsäalue sekä suojavaikutuksen ylläpitäminen.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä netissä ja Frenckellin palvelupisteellä 5. -20.5.2021. Suunnitelmaluonnoksesta saatiin seitsemän palautetta, joissa toivottiin padelkenttiä, betonista skeittipuistoa, pidettiin pysäköintiä ylimitoitettuna, oltiin huolissaan BMX-radan tuhoamisesta mopo-, mopoauto- ja autorallilla. Tampereen polkupyöräilijät ry esitti vain jalankulkuun osoitetun polun liikennemerkkien poistamisesta ja Partinkadun liittymään pyöräilijöitä huomioivia parannuksia. Pirkanmaan Kaarikoirat Ry/Suomen rullalautaliitto esitti suunnitelmasta poistettavaksi skeittialueelle esitetyt valmiselementit ja niiden tilalle betoniskeittipuistoa. Palautteiden takia yleissuunnitelmassa poistettiin polun ja Partinkadun liikennemerkit. Partinkadun katujärjestelyt ja liikennemerkit esitetään katusuunnitelmassa. Skeittialueen esimerkiksi vaihdettiin betoniskeittipuiston kuva ja kuvatekstistä poistettiin kokonaan määritelmät "maanpinnan tasoon" ja "skeittielementit". Jatkosuunnittelu tehdään yhteistyössä Suomen rullalautailuliiton kanssa.

Ympäristönsuojelun kommenttien takia nurmi muutettiin niityksi, rakentamisen aikaisista hulevesijärjestelyistä (hulevesien johtamisesta ja käsittelystä) laaditaan ympäristönsuojelulla hyväksytettävä suunnitelma, tarkkaillaan pinta- ja pohjavesiä (asennetaan pohjaveden havaintoputket) ja vieraslajien torjunta otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

ELY:ltä pyydettiin yleissuunnitelmasta kommentit. ELY kommentoi, että mikäli todettu pilaantuma ei tule jäämään tulevassa käyttötarkoituksessa pintamaahan, jossa haitta-aineille olisi mahdollista altistua suoran kosketuksen tai ns. maan nielemisen kautta, ei alueen maaperällä ole riskiperusteista puhdistustarvetta. Mikäli pilaantuneita maita on kuitenkin tarpeen poistaa alueella tehtävien maanrakennustöiden vuoksi, tulee pilaantuneet maa-ainekset toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan. Maankaivutöiden aikana kaivettavien maa-ainesten laatua tulee seurata näytteenoton avulla. Myös vanadiini on lisättävä suoto- ja pintavesitarkkailuun.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet skeitti- ja BMX-alueiden maastonmuotoilut sekä pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot.

Heinurinmäen rakennettava pinta-ala on yhteensä 27 700 m2 ja alustava kustannusarvio kokonaisuudessaan 1 800 000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 65 €. Kustannusarvio on viitesuunnitelman tasoisesti laskettu ja se tulee tarkentumaan rakennussuunnitelmavaiheessa.

Vuosittaiset kunnossapidon alustavat kustannukset ovat niittyalueella (A3) 1500 €, metsäalueella (M4) 200 € ja toiminta-alueella (R2, sisältää talvikunnossapidon) 18 900 €, eli yhteensä 20 600 €/vuosi.

Tavoitteena on käynnistää Heinurinmäen rakentaminen esirakentamisella alkaen vuonna 2021. Toiminta-alueet rakennetaan valmiiksi esirakentamisvaiheen jälkeen vuosina 2022-2025.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Heinurinmäen yleissuunnitelma, piirustus nro 18/21451/2, hyväksytään kustannusarvioineen.

Vuodelle 2021 esitettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mirjam Larinkari (vihu), Timo Koski (vihu), Pekka Heinonen (vihu), Milja Nuuttila (vihu), Janne Syrjä (raksa), Tapio Lindström (raksa), Hanna Kolari (ysu), Katri Laihosalo (ysu), Anne E Järvinen (teksu),Petri Rantanen (teksu), Kirsi Mäntysaari-Ukkola (IOH), Matti Pokkinen (IOH), Mikko Heinonen (liinu), Tarja Nikupaavo-Oksanen (viy), Miia Heikka (Infra Oy), Tea Leppänen (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), palautteiden antajat 7 kpl 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.