Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 197 Kintulammi - Pukala - Vähä Teerijärvi -ulkoilureitti  

TRE:2176/10.03.04/2019

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Tampereen Kintulammilta Oriveden Pukalaan ja Teerijärvelle on osoitettu ulkoilureitti tavoitteena muodostaa runkoreitistöä virkistyksen, retkeilyn ja matkailun vetovoima-alueiden välille. Työ on käynnistetty Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen aloitteesta ja laaditaan Tampereen ja Oriveden kaupunkien yhteistyönä. Tampereella suunnitelman käynnistymistä on käsitelty yhdyskuntalautakunnassa ajankohtaisena asiana 25.6.2019 ja Orivedellä kaupunginhallituksessa 1.7.2019. Ulkoilureittisuunnitelman kanssa samaan aikaan Tampereella on laadittu Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jossa reitti on osoitettu sitovana kaavamerkintänä. Kaavatyötä ja siihen liittyvää ulkoilureittisuunnittelua on käsitelty kaupunginhallituksessa 18.5.2020. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava on hyväksytty Tampereen kaupunginvaltuustossa 19.4.2021. Kaava ei ole vielä lainvoimainen. Kaavapäätöksestä jätetty valitus ei kohdistu ulkoilureittiin.

Ulkoilureittisuunnitelman on laatinut Ekokumppanit Oy. Työn ohjausryhmään on kuulunut Oriveden ja Tampereen kaupungin sekä Metsähallituksen edustajia. Suunnittelun aikana on tehty yhteistyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Retkeilijöiden määrä on kasvanut viime vuosina ja retkeilyalueita yhdistävien pidempien reittien tarve on noussut esille. Kintulammi - Pukala - Vähä Teerijärvi -reitti vastaa Tampereen kaupunkiseudulla kasvaneeseen retkeilyreittien kysyntään. Reitin kokonaispituus 32,8 km jakautuu puoliksi kaupunkien alueille, Tampereella 16,2 km ja Orivedellä 16,6 km. Reitti toteutetaan maastoon polkuna, mutta ulkoilureittitoimituksen yhteydessä rasite määritellään noin 4 metrin levyiseksi. Reitin varrelle on esitetty kolme taukopaikkaa, joista kaksi sijoittuu Tampereen Koirajärven ja Hankajärven rantaan. Kolmas taukopaikka on Oriveden Rökäslammin rannassa. Taukopaikkojen pinta-ala on noin 2000 m2.

Reitti on muodostettu tauko- ja parkkialueiden välisistä etapeista. Ulkoilureitti on linjattu Tampereella Kintulammin parkkipaikalta itään kohti Kangasalan rajaa, josta se kääntyy pohjoiseen kohti Koirajärven taukopaikkaa (9,5 km). Koirajärveltä reitti jatkuu kohti koillista ja koukkaa Oriveden puolelle Peräjärven itärannan parkkialueelle (3,8 km). Peräjärven parkkipaikalta ulkoilureitti suuntautuu länteen kohti Viitapohjaa, mutta kääntyy pian pohjoiseen Hankajärven itärannan taukopaikalle (2,6 km). Hankajärveltä reitti jatkuu pohjoiseen ja kääntyy Kielikänjärven pohjoispuolella itään Oriveden puolelle kohti Pukalan parkkialuetta (7,2 km, josta Tampereen puolella noin 2,9 km). Orivedellä Pukalan ja Rökäslammin taukopaikan välinen etappi on 4,1 km ja Rökäslammilta Vähä Teerijärven alueelle 5,6 km. Reittilinjaus kulkee pääosin metsässä välttäen pidempiä hiekkatietaipaleita, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin virkistyskäyttöä. Maastonmuotojen vuoksi ulkoilureitti ei ole esteetön. Reitin varrella on maisemallisesti näyttäviä paikkoja ja luontoarvoiltaan kiinnostavia kohteita. Suunnittelun aikana on tehty yhteistyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa luonto- ja kulttuuriarvojen huomioimiseksi. Taukopaikkojen osalta on tehty arkeologinen inventointi.

Reitin käyttäjiä ovat retkeilyä harrastavat yön yli retkeilijät, mutta reitti mahdollistaa myös paikallisten asukkaiden ja kaupunkilaisten lyhyemmät luontoretket. Reitin pääkäyttäjäryhmä on kävellen liikkuvat retkeilijät, mutta myös maastopyöräily reitillä on sallittua. Reittiä käytetään pääsiassa kuivan maan aikaan toukokuusta lokakuun loppuun keskittyen viikonloppuihin. Reitin vuosittaiseksi kävijämääräksi arvioidaan 3500 henkeä. Päivittäisiä käyttäjiä arvioidaan olevan viikonloppuisin ja loma-aikoina kymmeniä ihmisiä, arkipäivisin vähemmän.

Reittilinjaus kohdistuu koko matkaltaan 49 eri kiinteistön alueelle, joista Tampereen puolella on 32 kiinteistöä. Reitin vaatimasta maapohjasta maksetaan kertakorvaus maanomistajille, joka määritetään maanmittauslaitoksen tekemässä maanmittaustoimituksessa. Reitin perustamiskustannuksiksi on arvioitu kokonaisuutena 180 000 euroa, jakautuen suunnitelman laatimiseen n. 20 000 €, maanmittaustoimitukseen n. 30 000 €, maapohjakorvauksiin n. 20 000 € ja rakentamiskustannuksiin n. 110 000 €. Kustannukset jaetaan kaupunkien kesken mm. asukasluvun sekä olemassa olevien retkeilyrakenteiden ja taukopaikkarakenteiden rakentamiskustannusten suhteessa siten, että Tampereen kaupungin osuus kustannuksista on 2/3 ja Oriveden osuus 1/3. Reitin vuotuisiksi ylläpitokustannuksiksi arvioidaan 14 000 € ja ne jaetaan kaupunkien kesken saman periaatteen mukaan kuin perustamiskustannukset.

Ulkoilureittisuunnitelman käynnistämistä ja lähtökohtia esiteltiin asukkaille lokakuussa 2019 Tampereella ja Orivedellä järjestetyissä tilaisuuksissa. Alustavasta ulkoilureittisuunnitelmasta pyydettiin viranomaisten ja yhdistysten lausunnot kesällä 2020. Palautteen pohjalta Kintulammin ja Viitapohjan välinen reittilinjaus siirrettiin idemmäs lähelle Kangasalan rajaa. Ulkoilureittisuunnitelman valmisteluaineisto oli nähtävillä syksyllä 2020, jolloin kirjeitse tiedotettiin kaikkia suunnitellun reitin varrella olevien kiinteistöjen maanomistajia. Palautetta saatiin Tampereen puoleiselta osuudelta 18 kpl ja niiden perusteella reitin linjaukseen tehtiin pieniä tarkistuksia. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava oli nähtävillä marraskuussa 2020. Kaavaehdotuksesta saatiin ulkoilureittiä koskien yksi lausunto ja yksi muistutus. Palautteiden pohjalta kaavaan ei tehty ulkoilureittiä koskevia muutoksia.  

Ulkoilulain (UL 606/1973) mukainen ulkoilureittisuunnitelman kuuleminen (UL 4§ 22.12.2009/1572) toteutetaan samanaikaisesti Tampereella ja Orivedellä syksyllä 2021. Suunnitelma, siitä jätetyt muistutuskirjelmät sekä niihin laaditut vastineet toimitetaan lausuntoineen Pirkanmaan ELY-keskukselle tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi. Lainvoimaisen ulkoilureittisuunnitelman perusteella kaupungit voivat tilata ulkoilureittitoimituksen maanmittauslaitokselta, jonka jälkeen reitti voidaan perustaa maastoon. Reitin rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2022-2023.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Kintulammi - Pukala - Vähä Teerijärvi -ulkoilureittisuunnitelma asetetaan UL 4 § 22.12.2009/1572 mukaisesti nähtäville. Suunnitelma sekä muistutukset suunnitelmaa vastaan ja niihin laaditut vastineet toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle vahvistettavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Lauri Savisaari, Jukka Lindfors, Kari Kankaala, Virpi Ekholm, Pia Hastio, Leena Jaskanen, Juha-Pekka Ala-Laurila, Petri Mäkelä, Anna-Maria Niilo-Rämä, Ari Kilpi, Harri Willberg, Pirkanmaan liitto, Oriveden kaupunki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)