Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 191 Liityntäpysäköinnin kehittämisselvitys ja tavoitetila 2040 

TRE:4120/00.01.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Työn tausta

Tampereen seudulla liityntäpysäköintiä on kehitetty vuodesta 2014 lähtien, jolloin valmistui Pirkanmaan liiton kehittämissuunnitelma joukkoliikenteen vaihtopaikoista ja liityntäpysäköinnistä Pirkanmaalla. Pirkanmaan liiton kehittämissuunnitelman jälkeen Tampereella on toteutettu autojen liityntäpysäköintialue Niihamassa 2017. Tampereen kaupunki käynnisti määrätietoisen yhteistyön kauppaliikkeiden kanssa liityntäpysäköinnin toteuttamiseksi ja vuonna 2018 avautui kolme kauppaliikkeiden yhteyteen toteutettua liityntäpysäköintialuetta Tampereella. Polkupyörien liityntäpysäköintiä on toteutettu raitiotien ja linja-autoliikenteen pysäkkien yhteyteen.

Tampereen työssäkäyntialueella liityntäpysäköinnin avulla on edellytyksiä parantaa saavutettavuutta ja kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta päivittäisessä liikkumisessa. Liityntäpysäköinti tulee mieltää entistä selvemmin osaksi joukkoliikenteen palvelutasoa ja joukkoliikennetarjonnan kehittämistä.

Tampereen seudulla myös MAL-sopimuksen toimenpiteet edistävät tehokkaita matkaketjuja ja toimivaa liityntäpysäköintiä.

Kehittämissuunnitelman tavoitteet

Liityntäpysäköintiä kehitetään Tampereella välittömästi joukkoliikenteeseen kytkeytyvänä pyörien ja autojen pysäköintinä. Liityntäpysäköinnin merkittävin kohderyhmä on päivittäinen työmatkaliikenne. Muita keskeisiä lähtökohtia liityntäpysäköinnin kehittämiselle ovat liityntäpysäköinnin yhtenäinen käyttäjäkokemus sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Suunnitelmassa on muodostettu Tampereen liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma ja tavoitetila vuosille 2025 ja 2040.

Vuorovaikutus

Kehittämissuunnitelman laadinnasta on vastannut Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö ja selvityksen laatijana on ollut WSP Finland Oy. Suunnitelman ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina yleis- ja asemakaavoitus, joukkoliikenne, kestävä kaupunki, Tampereen Raitiotie Oy ja Hiedanrannan kehitys Oy. Työn aikana pidettiin kuntatyöpajat Tampereen naapurikunnille (Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia ja Ylöjärvi) sekä sidosryhmätyöpaja keskeisimmille liityntäpysäköinnin toimijoille Tampereen seudulla.

Liityntäpysäköinnin tarve tulevaisuudessa

Liityntäpysäköinnin tarvetta tulevaisuudessa arvioitiin maankäytön kasvun, liikenteen ja joukkoliikenteen tarjonnan kehityksen perusteella. Lisäksi arvioinnissa huomioitiin joukkoliikenteen kilpailukykyinen matka-aika autoiluun verrattuna ja autoliikenteen ruuhkautumisesta tehdyt ennusteet.

Liityntäpysäköinnin tarpeeseen vaikuttavina merkittävimpinä tulevaisuuden muutostrendeinä tunnistettiin:

  • kaupunkirakenteen tiivistyessä tilankäyttöä tehostettava esimerkiksi vuorottaispysäköintiratkaisuilla
  • liikkumistarpeiden muuttuminen esimerkiksi etätyön ja -opiskelun lisääntyessä
  • liityntäpysäköinnin käyttäjälähtöinen suunnittelu asiakkaan tarpeisiin
  • digitalisaation edistäminen mm reaaliaikainen informaatio pysäköintipaikoista, sähköinen maksaminen ja varaaminen.

 

Liityntäpysäköinnin tarpeeseen vaikuttavat myös liikenteen hinnoittelu ja pysäköintipaikkamäärä keskustassa.

Liityntäpysäköinnin tavoitetila 2025 ja 2040

Liityntäpysäköinnin paikkatarpeeksi on arvioitu:

  • vuonna 2025 Tampereen sisääntuloväylillä 420 autojen ja 650 pyörien liityntäpysäköintipaikkaa
  • vuonna 2040 Tampereen sisääntuloväylillä 630 autojen ja 880 pyörien liityntäpysäköintipaikkaa

 

Tavoitetilan mukaan vuonna 2025 seudullista autojen liityntäpysäköintiä on Tampereella kaikilla kolmella pääsisääntuloväylän suunnalla (Teiskontie, Lempääläntie, Paasikiventie). Autojen liityntäpysäköinnissä voi olla väliaikaisia ratkaisuja, joita on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitetilan mukaan vuonna 2040 liityntämatkoja tehdään yhä enemmän kävellen ja pyörällä, koska uusi maankäyttö toteutuu voimakkaasti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja aluekeskuksiin. Autojen liityntäpysäköinnille on edelleen tarvetta Tampereella kaikilla kolmella pääsisääntuloväylän suunnalla. Seudullisesti autojen liityntäpysäköinnin järjestämispaine kohdistuu kuitenkin yhä enemmän Tampereen naapurikuntiin Ylöjärvelle, Nokialle, Pirkkalaan, Lempäälän ja Kangasalle.  Tampereella autojen liityntäpysäköintiä järjestetään pääosin rakenteellisina vuorottaispysäköintiratkaisuina yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitetilassa 2025 ja 2040 laadukas ja turvallinen pyöräpysäköinti on lähes kaikilla raitiotie- ja runkobussipysäkeillä Tampereen ydinkeskustaa lukuun ottamatta sekä lähijuna-asemilla. Lisäksi keskeisten ratikkapysäkkien pienet liikkumisen palvelukeskittymät (minihubit) ja aluekeskusten liikkumishubit tarjoavat erilaisia liikkumispalveluita liityntämatkoille.

Vaikutukset

Liityntäpysäköinti täydentää joukkoliikennejärjestelmää mahdollistaen uusien auto-joukkoliikenne ja pyörä-joukkoliikenne -matkaketjujen syntymistä. Liityntäpysäköinti edistää vähähiilisempää liikkumista, ja on yksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartassa esitetyistä toimenpiteistä.

Liityntäpysäköinti vähentää autoliikenteen kasvua, ruuhkia ja liikennejärjestelmän kuormitusta. Samalla vähennetään autoliikenteen ja pysäköintiin kohdistuvia infran kehittämistarpeita. Selvityksessä on arvioitu, että liityntäpysäköintipaikat vähentävät Tampereen keskustaan saapuvaa autoliikennettä aamun ruuhkahuipputunnissa noin 5 % vuonna 2025 ja noin 6 % vuonna 2040. Liikenteen määrän vähenemä on merkittävä.  Autoliikenteen suoritteen vähentyessä myös hiilidioksidin lähipäästöt vähenevät. Liityntäpysäköinnin aiheuttaman päästövähenemän osuus Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan tavoitteesta on noin 0,6 %.

Jatkotoimenpiteet

Hyväksytään liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma liityntäpysäköinnin kehittämisen lähtökohdaksi tulevaisuudessa.

Työssä on tunnistettu seuraavat keskeiset askeleet liityntäpysäköinnin ja kehittämissuunnitelman edistämiseksi. Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma hyväksytään liityntäpysäköinnin kehittämisen lähtökohdaksi tulevaisuudessa ja päätetään liityntäpysäköinnin rahoituksesta. Nykyisen Niihaman liityntäpysäköintialueen käyttöoikeuden rajaamisen (joukkoliikenteen käyttäjät) edellyttämät toimenpiteet selvitetään ja arvioidaan maksullisuuden tarve. Laaditaan liityntäpysäköinnin brändi ja opastus ja informaatio -konsepti. Raitiotiehen kytkeytyen liityntäpysäköintiä kehitetään aluekeskuksissa (Koilliskeskus ja Hiedanranta) liityntää palvelevien minihubien kokeiluilla sekä kaupunkipyöräverkostoa kehittäen raitiotien varrella. Lisäksi tarkennetaan etelän suunnan liityntäpysäköinnin ja pyörien liityntäpysäköinnin sijoittumista sekä jatketaan seudullista yhteistyötä liityntäpysäköinnin kehittämiseksi seudullisena kokonaisuutena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma hyväksytään kehittämisen lähtökohdaksi tulevaisuudessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Matti Höyssä ehdotti, että asia hylätään. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Heljä Aarnikko, Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö, Riikka Salkonen Tampereen kaupunki, Ville-Mikael Tuominen, Kari Kankaala Tampereen kaupunki, Pia Hastio Tampereen kaupunki, Elina Karppinen, Pekka Sirviö Tampereen Raitiotie Oy, Mikko Leinonen Hiedanrannan kehitys Oy, Saara Melama Hiedanrannan kehitys Oy, Milko Tietäväinen, Jouni Sivenius, Leena Gruzdaitis WSP Finland Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)