Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 202 Oikaisuvaatimus suunnittelupäällikön päätöksestä Länsi-Hervannan raittien liikennemerkeistä 

TRE:2841/08.01.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Katja Seimelä, puh. 040 149 3684, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen polkupyöräilijät ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön päätöksestä Hervannan länsiosan raittien liikennemerkeistä. Oikaisuvaatimus on kohdennettu laajan alueen liikennemerkkisuunnitelmasta viidessä kohteessa yhteensä 12 liikennemerkkiin. Muilta osin suunnitelmaan ei ole ollut huomauttamista. Oikaisuvaatimuksessa nostettiin esiin liikennemerkin D4 jalkakäytävä tarpeeton asettaminen päällystämättömille ulkoilureiteille, puistokäytäville ja metsäpoluille johtaville väylille ja siten pyöräilyn kieltäminen virkistysreiteille johtavilla väylillä.

Alkuperäisessä suunnitelmassa jalkakäytävämerkkejä oli lisätty loogisuuden vuoksi suunnitelmakuvan alueella näkyville reiteille, jotka jo nykytilassa ovat jostain muusta tulosuunnasta osoitettu jalkakäytäväksi. Oikaisuvaatimuksen seurauksena asiaa on tutkittu liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikössä uudelleen. Kyseisten liikennemerkkien asettaminen ei ole perusteltua liikennemerkkisuunnitelman valmistelun tavoitteiden kannalta. Tavoitteita olivat moottoriajoneuvoilla ajon estäminen jalankulun ja pyöräilyn raiteilla sekä pyöräilyn vähentäminen jalkakäytävillä. Alueelle laadittua liikennemerkkisuunnitelmaa 1/20990/1-4 on päivitetty ulkoilureiteille johtavien väylien osalta siten, että uusia jalkakäytävämerkkejä ei ole osoitettu, mutta nykyiset merkit säilytetään toistaiseksi.

Lisäksi on todettu, että ulkoilu- ja virkistysreittien merkitsemisessä on koko kaupungin tasolla kehittämistarpeita. Nykytilassa liikennemerkkejä voivat asettaa liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö katualueilla, viheralueet ja hulevedet -yksikkö puistoalueilla ja liikunnan olosuhteet -yksikkö ulkoilureiteillä. Liikennemerkkien asettamisen käytännöt ovat vaihdelleet vuosien kuluessa, eikä kaupunkitasolla ole selkeää linjausta, miten päällystämättömät reitit tulisi merkitä. Vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaisesti kaikki liikennemerkit on vietävä liikennemerkkirekisteriin. Liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö antaa suostumuksen kaikkiin kaupungin alueelle asetettaviin liikennemerkkeihin. Myös tämän vuoksi yksiköiden välistä yhteistyötä on tarve kehittää. Yksiköiden kesken on jo sovittu, että syksyllä 2021 aloitetaan selvitys ulkoilu- ja virkistysreittien merkitsemisestä tavoitteena mahdollistaa monipuolinen ulkoilu ja liikkuminen kaupungin ylläpitämillä reiteillä ja yhtenäistää merkintöjä eri puolilla kaupunkia olevilla reiteillä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään oikaisuvaatimus ja muutetaan päätöstä seuraavasti:

Hervannan länsiosan raittien ja jalkakäytävien liikennemerkit päivitetään liikennemerkkisuunnitelmien 1/20990/1-4 mukaisesti.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää (TLL 193 § 2 mom.)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Ari Vandell, Timo Seimelä, Petri Keivaara, Ida Niinimäki, Laura Puhakka, Katri Jokela, Jukka Uusitalo, Mikko Heinonen, Anna Henttonen, Timo Koski, Milja Nuuttila, liikennemerkit, poliisi, pyto, infraomaisuudenhallinta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.