Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 184 Tampereen kaupungin hulevesimaksun määräytymisen perusteiden tarkistaminen 

TRE:2778/02.04.03/2018

Valmistelija

  • Heinonen Pekka, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Pekka Heinonen, puh. 040 846 9458, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 hulevesilaskutus toteutettiin yhdyskuntalautakunnan 6.10.2020 § 254 hyväksymän taksan mukaisesti.

Hulevesitaksan muutokset perusteluineen:

  •  Laskutus toteutettaisiin vuoden 2021 laskutuksen osalta kuntarekisterin 1.7.2021 tilanteen mukaisesti ja vuoden 2022 laskutuksesta alkaen kunkin laskutusvuoden helmikuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaisesti.
  • Kuten jo maksuluokassa 1, myös maksuluokassa 2 kaavayksikön hulevesilaskun yksikköhinta kerrotaan kaavayksiköllä sijaitsevien, laskutuksen alaisten rakennusten lukumäärällä. Tällöin maksuluokka 2 saa suhteessa samanlaisia laskuja, kuin maksuluokka 1.
  •  Maksuluokkaan 1 ja 2 tulisi yksikköhintojen lukumäärään sidottu kattohinta siten, että kattohinta on niin monin kertainen kuin laskulla on yksikköhintoja. Täten useamman kuin yhden rakennuksen kaavayksiköt eivät saa kohtuuttomia hulevesilaskuja. nyt voimassa olevassa taksassa useamman kuin yhden rakennuksen kaavayksiköiden laskuissa ei ollut kattohintaa ollenkaan.
  • A-alkuiset kaavayksiköt, joilla ei sijaitse asumiseen tarkoitettuja rakennuksia saavat voimassa olevan taksan mukaan maksuluokan 1 mukaisen maksun. Nämä on käyty läpi ja siirrettäisiin rakennuksen todellisen käyttötarkoituksen perusteella vastaavien toimintojen mukaiseen, oikeudenmukaisempaan maksuluokkaan. Näitä siirtoja maksuluokasta 1 kaavayksikön todelliseen käyttöön perustuen tehtäisiin maksuluokkiin 3, 4 ja 5.
  • Taksassa määritettäisiin, miten kaupungin sisäiset laskut ohjataan maksettavaksi. Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa on sovittu seuraavasta menettelystä, joka olisi hyvä myös taksaan kirjata omana pykälänään seuraavasti: 

 

"5 § Tampereen kaupungin sisäinen hulevesilaskutus

Kaavayksiköt, jotka ovat Tampereen kaupungin omistuksessa, haltijana on vain Tampereen kaupunki ja joilla sijaitsee Tampereen kaupungin omistama rakennus, laskutetaan Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä.

Kaavayksiköt, jotka ovat Tampereen kaupungin omistuksessa, haltijatietoa ei ole ja joilla sijaitsee Tampereen kaupungin omistama rakennus, laskutetaan Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä.

Kaavayksiköt, jotka ovat Tampereen kaupungin omistuksessa, haltijatietoa ei ole ja rakennuksen omistajatietoa ei ole, laskutetaan Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen hulevesien suunnitteluyksiköltä."

Yllä olevat muutokset sisältävä, hyväksyttäväksi esitettävä Tampereen kaupungin hulevesitaksa on päätöksen liitteenä. Esitettävien muutosten vaikutus maksukertymään on vähäinen, joten taksan hintoja ei esitetä muutettavaksi. Tampereen kaupungin huleveden hallintajärjestelmän vaikutusalueeseen ei esitetä muutoksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan päätös 6.10.2020 § 254 ja hyväksytty hulevesitaksa kumotaan.

Liitteenä oleva ehdotus Tampereen kaupungin hulevesitaksaksi ja hulevesimaksun määräytymisen perusteiksi hyväksytään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pekka Heinonen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

 Heinonen Pekka, Ruonala Heidi, Mirjam Larinkari, Timo Koski, Lindfors Jukka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.