Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 195 Teiskontien (vt 12) varren pyörätien ja jalkakäytävän puistosuunnitelma välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu, Kissanmaan ja Ruotulan kaupunginosat 

TRE:7334/10.03.02/2020

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Petri Keivaara, puh. 050 382 6459, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 162, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Teiskontien varren (vt 12) välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu pyörätien ja jalkakäytävän puistosuunnitelma numero 1/21363, Kissanmaan ja Ruotulan kaupunginosissa                                 

Suunnitelma on laadittu Teiskontien (vt12) eteläpuolen pyörätien ja jalkakäytävän parantamista varten välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 2,3 kilometriä. Suunnitelmassa on esitetty muun muassa liikennejärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus, istutukset ja katukalusteet.

Väylä on Hervannan valtaväylästä itään 115 metrin matkalla yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jonka leveys on 4,5 metriä. Muuten jalankululle ja pyöräilylle on suunniteltu omat väylät, jotka on eroteltu toisistaan kiviraidalla tai maaliviivalla. Pyörätie on tuolla osuudella kaksisuuntainen ja sen ajosuunnat on erotettu toisistaan maaliviivalla. Pyörätien leveys on 3,0 metriä ja jalkakäytävän leveys on 2,2 – 2,5 metriä. Erotuskaistan leveys on 0,1 – 0,4 metriä. Väylän korkeusasemat on suunniteltu nykyinen ympäristö huomioon ottaen.

Katuliittymien saarekkeita muotoillaan ja Ritakadun liittymään on suunniteltu uusi suojatiesaareke. Kissanmaankadun itäpuolella ja Ritakadun kohdalla Teiskontien ylittävät suojatiet on suunniteltu esteettömyyden erikoistason tarpeilla. Pyörätie ja jalkakäytävä päällystetään harmaalla asfalttibetonilla, mutta katuliittymien kohdilla pyörätie päällystetään punaisella huomiovärillä. Väylien pintavedet johdetaan reunakivien ja pinnan kallistusten avulla uusiin tai nykyisiin hulevesikaivoihin sekä sivuojiin. Väylille on suunniteltu uusi valaistus.

Kohteen kustannusarvio on yhteensä noin 2 100 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 3.5 – 17.5.2021. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kolme muistutusta.

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään melusuojauksen toteuttamista nykyistä meluvallia jatkamalla Teiskontien (vt 12) ja Ali-Huikkaantien liittymän tuntumaan pyörätie- ja jalkakäytävähankkeen yhteydessä. Meluvalli voitaisiin toteuttaa siten, että pyörätie- ja jalkakäytävä siirrettäisiin tuossa kohdassa aivan Teiskontien (vt 12) ajoradan viereen ja meluvalli tulisi nykyisen metsän kohdalle. Ratkaisu myös parantaisi pyöräilijöiden näkyvyyttä liittymässä kääntyville moottoriajoneuvoille.

Muistutus 2

Muistutuksessa tiedustellaan, kuinka Teiskontien varren (vt 12) välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu pyörätien ja jalkakäytävän puistosuunnitelma liittyy alueen voimassa oleviin kaavoihin, puistosuunnitelmiin ja katusuunnitelmiin. Lisäksi muistutuksessa kysytään selvityksiä laaditun suuunnitelman vaikutuksista liito-oravien kulkureitteihin. Muistutuksessa pyydetään myös kaadettavaksi merkittyjen puiden säästämistä ja todetaan, että istutettavat puut ja hyppypuut eivät täysin korvaa kaadettaviksi merkittyjä puita liito-oravien kulkureitteinä. Muistutuksessa todetaan, että liito-oravien kulkureittien hävittäminen on lainvastaista ja että laadittu suunnitelma on kaupunginhallituksen hyväksymän luonnon monimuotoisuusohjelman vastainen. Muistutuksessa huomautetaan myös, että puiden kaadot pitää tehdä lintujen ja liito-oravien pesimäajan ulkopuolella. Pirkanmaan ELY-keskuksen luontoasiantuntijoiden lausuntoa suunnitelmaan pidetään myös välttämättömänä.

Muistutus 3

Muistutuksessa todetaan, että puolen metrin lisälevitys pyörätiehen mahdollistaisi rinnakkaispyöräilyn ja antaisi enemmän tilaa esimerkiksi tavarapyörille ja peräkärryille. Pituuskaltevuuksia olisi muistuksen mukaan pitänyt pienentää suunniteltuihin ratkaisuihin nähden. Muistuksessa todetaan myös, että yksijalkaiset opasteet korvataan opastetauluilla vastaavasti kuin on ajoradoilla. Lisäksi muistutuksessa ehdotetaan, että Teiskontien (vt 12) varrella välillä Kissanmaankatu – Ritakatu jalankulun ja pyöräilyn erottelu toteutetaan viherkaistalla. Muistutuksessa esitetään myös väriasfaltin käyttöä koko suunnittelualueen pyörätiellä. Väylän pintaan suunniteltujen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden symboleja ehdotetaan tehtäväksi valoilla projisoiden, koska maalisymbolit eivät erotu lumisena aikana. Muistuksessa esitetään myös, että jalankulun ja pyöräilyn erottelu tehdään myös pyörätien ja jalkakäytävän länsipäässä linja-autopysäkin kohdalla. Muistuksen mukaan pysäkin odotustila pitäisi tehdä erilaisella pintamateriaalilla kuin pyörätie ja jalkakäytävä, jolloin ne erottuisivat toisistaan paremmin. Muistutuksessa esitetään lisäksi, että Teiskontien (vt 12) ja Ritakadun liittymä suunnitellaan suorakulmaisena. Tällöin kääntyvät moottoriajoneuvot havaitsisivat paremmin pyöräilijät ja ajonopeudet liittymässä olisivat alhaisemmat. Lisäksi muistutuksessa huomautetaan, että reunakivien 3 senttimetrin korkeusero keskisaarekkeellisilla suojateillä jalankulkijoiden ja pyöräteiden ylityskohdissa on huono ratkaisu talvikunnossapidon kannalta.

Vastine 1

Tämän hankkeen yhteydessä ei ole suunniteltu alueen melusuojauksen parantamista vaan Tampereen kaupunki ja ELY-keskus teettävät yhdessä koko kaupunkia koskevia meluntorjuntaohjelmia, joissa määritellään toteutettavia melusuojauskohteita. Suunnittelualueelle ei ole näissä selvityksissä esitetty uusia melusuojaustoimenpiteitä. Meluvallin toteuttaminen vaatisi paljon tilaa ja siten enemmän puuston ja kasvillisuuden poistamista. Pyörätien ja jalkakäytävän siirtäminen ajoradan viereen olisi myös kulkijoiden viihtyisyyden kannalta huono ratkaisu.

Vastine 2

Suunniteltu pyörätie ja jalkakäytävä sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa oleville liikenne-, suojaviher-, puisto- ja katualueille ja ratkaisut ovat siten asianmukaisia. Pääreitillä on paljon käyttäjiä ja suunnitelluilla ratkaisuilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikkumisen sujuvuutta. Suunnitelman mukaisella reittivalinnalla joudutaan kuitenkin poistamaan paljon puita, joista melko iso määrä on suuria kuusia. Alue on merkittävä myös liito-oravien kulkuyhteyksien kannalta, joten hankkeen vaikutuksista liito-oraviin laadittiin vaikutusten arviointi. Suunnittelun aikana on huomioitu liito-oravayhteyksiä ja pyritty mahdollisimman hyvin säilyttämään oleellisimmat puustoiset alueet liito-oravien kannalta. 

Alueelle on tehty esisuunnitteluvaiheessa maastokäynti toukokuussa 2020, jolloin kartoitettiin liito-oravien esiintymistä alueella sekä tarkistettiin läheisyyteen sijoittuvien pesäpuiden tilanne sekä kulkuyhteyksien nykytilannetta. Suunnittelualueelta ei havaittu tällöin liito-oravien papanajätöksiä eikä pesäpuita. Toinen maastokäynti tehtiin joulukuussa 2020, jolloin käytiin tarkemmin läpi poistettavat puut ja kulkuyhteyksien nykytilannetta. Tällöin pyrittiin maastossa arvioimaan puuston välisiä liito-oravayhteyksiä sekä osoittamaan missä kohdin merkittävimmät puut sijaitsevat, jotta kulkuyhteydet säilyisivät. Tällöin myös tarkistettiin Teiskontien varrelta papanahavaintoja. Kolmas maastokäynti alueelle tehtiin 1.4.2021, jolloin käytiin vielä kertaalleen läpi poistettavat puut ja kriittiset kohdat papanajätösten varalta. Papanahavaintoja ei saatu eikä uusia pesäpuita havaittu poistettavien puiden joukossa tai niiden läheisyydessä.

Vaikutusten arvioinnissa laadittiin poikkileikkauskuvia hahmottamaan kulkuyhteyksien nykytilannetta Teiskontien ylitse sekä tulevaisuuden tilannetta, jossa puustoa on poistettu ja istutettu. Vaikutusten arvioinnin tuloksena liito-oravan lisääntymis- tai levähdysalueisiin tai pesimäpuihin ei kohdistu vaikutuksia. Liito-oravan kulkuyhteyksiin voi kohdistua haitallisia vaikutuksia jonkin verran puuston poiston myötä, mutta ylitykset Teiskontien ylitse ovat tällä hetkellä paikoin mahdottomia. Todennäköisimpään ylityspaikkaan Teiskontien ylitse puuston poistolla ei ole vaikutusta. Istutuksin tuetaan myös kulkuyhteyksiä. Itä-länsisuuntainen yhteys saattaa heiketä, mutta varsinainen parempilaatuinen yhteys kulkee elinympäristöjen eteläosan kautta, jossa puusto on paremmin kytkeytynyttä elinympäristöjen välissä myös nykytilanteessa. Täten arvioidaan, että liito-oravien kulkuyhteys säilyy kuitenkin edelleen itä-länsisuuntaisesti.

Ennen puiden poistoa poistettavat ja säästettävät lähipuut merkitään. Säästettävät puut suojataan aitaamalla. Rakennustyön aikana kiinnitetään erityistä huomiota puiden suojaamiseen muun muassa työtapojen ja käytettävän rakennuskaluston osalta.

Puuston poisto sijoittuu kesäaikaan hankkeen aikataulullisista syistä. Alueelle tehdään kaksi pesimälinnustokartoituskäyntiä, ensimmäinen toukokuussa ja toinen juuri ennen puuston poistoa. Mahdolliset liito-oravan uudet pesäpuut huomioidaan myös tässä tarkistuksessa. Liito-oravien kulkuyhteyksien kannalta puiden poisto ei ole merkittävä riski, koska alueelle jää edelleen kulkuyhteydet elinympäristöjen välillä eikä puiden poistoa tapahdu pesimäpuiden suojavyöhykkeellä. Kulkuyhteydet lisääntymis- ja levähdysalueiden välillä säilyvät, joten poikasten levittäytyminen uusille elinympäristöille on mahdollista.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin luontoasiantuntijat ovat olleet suunnitteluhankkeessa mukana ja heiltä on saatu kommentit suunnitelmaan.

Vastine 3

Pyörätien leveys 3,0 metriä sekä enimmillään 5,0 % pituuskaltevuus ovat järkeviä ja suunnitteluohjeiden mukaisia ratkaisuja tällaiselle väylälle. Lisälevitys, pituuskaltevuuksien pienentäminen ja välikaistan toteuttaminen pyörätien ja jalkakäytävän väliin nostaisi rakentamis- ja ylläpitokustannuksia ja aiheuttaisi lisää puuston ja kasvillisuuden poistamista.

Yksijalkaiset opasteet ovat kevyempiä rakenteita ja edullisempia ratkaisuja kuin opastetaulut ja soveltuvat siten hyvin pyöräteille ja jalkakäytäville.

Väriasfalttia on suunnitelmassa merkitty kaupungin linjausten mukaisesti katuliittymien yhteyteen, jotka ovat liikenneturvallisuuden ja havaittavuuden kannalta merkityksellisiä paikkoja. Laajempi väriasfaltin käyttö nostaisi oleellisesti rakentamiskustannuksia ja aiheuttaisi hankaluuksia muun muassa myöhemmin tehtävissä asfaltin paikkaustöissä. Asfalttiin tehtävät jalankulkijoita ja pyöräilijöitä kuvaavat symbolit tehdään maalauksin, eikä valoprojisointia ole juurikaan käytetty. Lumisena aikana liikennemerkit osoittavat myös pyörätien ja jalkakäytävän erottelua.

Suunnittelualueen länsipäässä pyörätie ja jalkakäytävä on järkevää tehdä yhdistettynä väylänä, koska linja-autoista poistuvia suuria matkustajamääriä on käytännössä mahdotonta ohjata jalkakäytävälle turvallisesti. Erotellulla ratkaisulla tulisi tilanteita, jolloin kävelijät kulkisivat huomaamatta pyörätiellä. Pysäkin odotustilan reunaan on suunniteltu kaide, joten aluetta ei tarvitse korostaa erilaisella pintamateriaalilla.

Teiskontien (vt 12) liikennealue ja Ritakadun katualue eivät ole kohtisuorasssa toisiinsa nähden, eikä Ritakadun katualueen tila riitä siihen, että liittymästä saataisiin suorakulmainen. Ajonopeuksia liittymässä pyritään hillitsemään yliajettavalla kivetysratkaisulla. Ratkaisulla saadaan jyrkempi kääntösäde muun muassa henkilöautoille, mutta kivetyksen päältä voidaan ajaa raskaan liikenteen ajoneuvoilla.

Keskisaarekkeellisilla suojateillä käytetään jalankulkijoiden ylityskohdissa 3 senttimetrin korkuista reunakiveä, jolloin heikkonäköisten ja sokeiden on helpompi havaita se kepillä. Pyöräilijöiden ylityskohdissa pääreitellä ei käytetä ylityskohdissa reunakiveä. Hyvällä talvikunnossapidolla tällaisista kohdista saadaan toimivia myös lumisena aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Teiskontien varren (vt 12) pyörätien ja jalkakäytävän puistosuunnitelma numero 1/21363 välillä Hervannan valtaväylä – Jaakonmäenkatu hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttajat, Petri Keivaara, Petri Leppänen, Leena Tala, Mikko Asunen/ELY-keskus

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.