Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 199 Vaitinaron puistoraitin yleissuunnitelma 

TRE:2426/10.03.04/2021

Valmistelija

  • Koski Timo, Kaupunginpuutarhuri

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vaitinaroon, Lielahden kaupunginosaan suunnitellaan uusi puistoraitti, joka täydentää osaltaan Näsijärven rantareittiä Uittotunnelilta Hiedanrantaan.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä ja kommentoitavana 20.4.–5.5.2021 kaupungin nettisivuilla ja Tampereen palvelupisteessä. Suunnitelmasta ei tänä aikana saatu yhtään palautetta.

Puistoraitti rakennetaan tilan puutteen vuoksi haastavaan paikkaan, Paasikiventien ja Näsijärven väliseen, jyrkkään luiskaan ja käytävän alle sijoitetaan hulevesiviemäri. Rantaviivaa ei muokata, joten nykyiset luiskat jyrkentyvät ja tuetaan osittain korkealla tukimuurilla. Tukimuurin taakse toteutetaan myöhemmin maakaasuputki ja sitä palveleva huoltotie. Nykyisellä paikalla, jyrkässä luiskassa on itsekylväytynyttä kasvillisuutta, mm. vesakkoa ja nuoria koivuja, joita joudutaan poistamaan viemärin ja käytävän alta.

Puistoraitin varrelle rakennetaan puistokäytävän väylävalaistus ja asennetaan muutamia penkkejä. Muita kalusteita tai istutuksia raitin varrelle on erittäin haastava toteuttaa tilanpuutteen vuoksi. Rakennussuunnittelun ja rakentamisen aikana pyritään raitin varrella löytämään vielä mahdollisia puiden istutuspaikkoja väljempiin kohtiin sekä tutkitaan mm. köynnöskasvillisuuden integroimista tukimuuriin. Lisäksi tutkitaan niittykasvillisuuden mahdollisuutta käytävän reunassa. Raitin leveys vaihtelee neljästä metristä kolmeen metriin ja se on talvikunnossapidettävä.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan hulevesiviemäri ja puistoraitin paikalle alueen rakentamista palveleva työmaatie, joka myöhemmin viimeistellään valmiiksi puistoraitiksi. Rakentamisen toisessa vaiheessa toteutetaan tukimuuri, jonka rakennussuunnittelun yhteydessä tutkitaan muuriin tekninen ratkaisu ja ilme. Hankkeen kustannusarvio on 910 000 €. Hankkeen ensimmäinen vaihe on Hiedanranta-kehitysohjelman vuoden 2021 rahoituksessa ja toteutusohjelmassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Vaitinaron puistoraitin yleissuunnitelma nro 18/21406/2 hyväksytään kustannusarvioineen rakennussuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anna Levonmaa, Timo Koski, Mirjam Larinkari, Eeva Lintula, Petri Leppänen, Janne Syrjä, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Titta Holmala-Kylmäkoski (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.