Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 183 Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2021 

TRE:5044/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen strategian toteuttamiseen ja lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinta.

Yhdyskuntalautakunnan huhtikuun tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpäätösennusteen osalta toimintatuottojen ennustetaan alittavan 0,2 milj. euroa. Tuottojen alitus johtuu osittain siitä, että koronapandemia vähentää edelleen asiointiin perustuvaa liikkumista ja pienentänee sen vuoksi pysäköintimaksutuloja. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Ylitys johtuu pääosin asemakaavoituksen palveluostojen ylityksestä, sillä asemakaavoituksen selvitystarve on käynnissä olevien ja käynnistyvien kaavahankkeiden osalta merkittävästi suurempi kuin kuluvalle vuodelle on budjetoitu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) suuruudeltaan 0,26 milj. euron teknisen talousarviomuutoksen yhdyskuntalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan palveluostoihin konsernihallinnolta. Muutoksella palveluostojen kohdentumista tarkennettiin lautakuntien välillä vähentämällä yhdyskuntalautakunnan palveluostoja 0,26 milj. euroa ja kasvattamalla samalla määrällä joukkoliikennelautakunnan palveluostoja. Muutoksen nettovaikutus palvelualueen ja kaupungin tulokseen on +/- 0 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa (KV 22.2.2021 § 25) kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakunnan 0,97 milj. euron uudelleen budjetoinnit vuodelta 2020 siirtyneistä kehitysohjelmien hankkeiden rahoista. Uudelleen budjetointi kohdistuu Viiden tähden keskusta –kehitysohjelmaan. 

Yhdyskuntalautakunnan alaisuuteen kuuluvan kaupunkiympäristön palvelualueen bruttoinvestointien ennuste on 71,9 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Rahoitusosuuksien ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi, mikä johtuu työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Traficomilta saatavista rahoitusosuuksista. Nettoinvestointien ennuste on 70,8 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi.

Hämeenkadun reunojen rakentamisen osalta laadittiin erillinen sopimus raitiotien allianssi-kumppanin kanssa. Palvelutuottajalla on mahdollista saada bonusta avaintulosalueiden mittareiden tavoitteiden toteutumisen perusteella. Lisäksi rakentaminen sidottiin maarakennusindeksiin. Jäähallinkaaren siltojen ja tukimuurin kohdilla pohjaolosuhteet osoittautuivat suunnittelun aikana huonommiksi. Pääosin nämä kohteet aiheuttavat investointien ennusteeseen ylityspainetta. Muilta osin rakennuskohteet eivät ole vielä käynnistyneet tai ovat alkutekijöissä ja kokonaisuuden ennustettavuudessa on epävarmuutta.

Traficom myönsi valtionavustuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeille jakaantuen vuosille 2021 ja 2022. Tämänhetkinen arvio on, että avustuksia voitaisiin kuluvana vuonna hakea 1,0 milj. eurolla yli alkuperäisen talousarvion. Työ- ja elinkeinoministeriöltä ollaan saamassa liikenteen sähköistämisen tukea 0,1 milj. euroa Pyynikintorin latausaseman rakentamisen sekä varikkolatureiden syntyneisiin kustannuksiin.

Yhdyskuntalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate toteutui 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Toimintatuotot alittavat 2,1 milj. eurolla vuosisuunnitelman, mikä johtuu osaltaan siitä, että koronapandemia on vähentänyt edelleen jossain määrin muun muassa pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksutuloja liikkumisen ollessa vielä normaalia alhaisemmalla tasolla. Toimintatuottoja alentaa osaltaan myös kuluvan vuoden hulevesimaksujen laskutuksen ajoittuminen vuosisuunnitelmasta poiketen. Toimintakulut alittavat 1,6 milj. eurolla vuosisuunnitelman, mihin vaikuttaa osittain henkilöstökulujen alhainen toteuma, mikä johtuu osittain osavuotisesti täyttämättä olevista vakansseista sekä osa-aikaisuuksista, jotka alentavat henkilöstökuluja.  Alitukseen vaikuttaa myös toiminnan kausivaihtelut vuosisuunnitelmaan verrattuna, sillä hankkeiden ajoitus ei toteudu välttämättä vuosisuunnitelmassa suunnitellun mukaisesti.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet ovat edistyneet tammi-huhtikuun aikana pääosin erittäin hyvin ja valtaosan toimenpiteistä ennustetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä suunnitellusti. Kahden toimenpiteen ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain ja lisäksi yhden toimenpiteen edistymistä ei voida vielä arvioida. Toimenpiteiden etenemiseen liittyviä poikkeamia, raportointikauden keskeisiä onnistumisia sekä riskienhallinnan tilannetta on avattu tarkemmin raportointiliitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 1-4/2021 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuomas Huhtala, Marko Sivonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)