Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 190 Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja 

TRE:3693/09.02.00/2021

Valmistelija

 • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Viherasiantuntija Kirsi Mäntysaari-Ukkola, puh. 044 423 5778, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää leikki- ja skeittipalveluiden tai skeittiä vastaavanlaisen pyöräilypaikan, kuten BMX- ja polkupyörätrial-radan sekä kuntosalien palveluntarjoajalta turvallisuusasiakirjaa. Turvallisuusasiakirjan tulee sisältää suunnitelma vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Laissa nimettyjen palveluiden lisäksi tämä turvallisuusasiakirja kattaa yleisten alueiden peli- ja luistinkentät, talviliukumäet sekä frisbeegolfradat, jotka useissa tapauksissa sijaitsevat leikkipaikkojen välittömässä läheisyydessä tai paljon käytetyillä puistoalueilla. Edellä mainittuja palveluita kutsutaan turvallisuusasiakirjassa yleisnimellä toimintapaikat.

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaan vastuu palveluiden turvallisuudesta on toiminnan harjoittajalla tai muulla palveluntuottajalla kuten kunnalla. Lain mukaan palveluiden tarjoajan on toimittava huolellisesti ja varmistettava, ettei palvelun käyttämisestä aiheudu vaaraa kuluttajille tai lähistöllä oleville henkilöille. Toimintapaikkojen viranomaisvalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka keskittyy etupäässä toiminnanharjoittajan turvallisuusjohtamiseen ja turvallisuusjärjestelmän toimivuuden varmistamiseen. Tarvittaessa Tukes puuttuu myös pienempiin yksityiskohtiin sekä välinetoimittajien tuotteiden turvallisuuteen ja heidän toimintaansa.

Turvallisuusasiakirja on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää kaikille palvelun tuottamisessa oleville henkilöille ja tahoille, mitä riittävän turvallisen palvelun tuottaminen edellyttää toimintapaikan elinkaaren kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta kunnossapitoon. Turvallisuusasiakirjan tavoitteena on jäsentää kaupungin yleisten alueiden toimintapaikkojen hallinnoinnin, suunnittelun, rakentamisen sekä erityisesti kunnossapidon käytäntöjä ja edistää toimintapaikkojen turvallisuutta. Asiakirja antaa myös kuntalaisille kuvan toimintapaikkojen yksityiskohtaisemmasta kunnossapidosta sekä niillä tehtävästä turvallisuustyöstä.

Turvallisuusasiakirja perustuu kuluttajaturvallisuuslakiin sekä valtioneuvoston asetukseen (1110/2011) eräitä kuluttajapalveluita koskevasta turvallisuusasiakirjasta. Toimintapaikkojen turvallisuutta ohjaavat myös lukuisat Suomen Standardisoimisliiton standardit, joita on julkaistu vuodesta 1998 lähtien. Nämä standardit päivittyvät muutamien vuosien välein ja esimerkiksi leikkipaikkojen standardeihin (EN 1176-1 – 1176 – 11) on tehty mittava päivitys vuoden 2017 lopulla. Turvallisuusasiakirjan ja siihen perustuvien turvallisuustarkastusten pohjana toimivat eurooppalaiset turvallisuusstandardit:

 • EN 1176 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat osat 1—11
 • EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Testimenetelmät iskunvaimennuksen määritystä varten
 • EN 16630 Ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennetut kuntolaitteet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • EN 16899 Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Parkourvälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
 • EN 14974 Skeittipuistot. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • EN 15312 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet. Yleiset vaatimukset, turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
 • EN 1270 Pelikenttävarusteet. Koripallotelineet. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testausmenetelmät
 • EN 16579 Pelikenttävarusteet. Siirrettävät maalit ja holkkimaalit. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testausmenetelmät
 • EN 748:2013 + A1:2018 Pelikenttävarusteet. Jalkapallomaalit. Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testimenetelmät

 

Turvallisuusasiakirjaan sisältyy jokaisen toimintapaikkatyypin riskinarviointi sekä toimenpiteet onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Leikkipaikkojen sekä peli- ja luistinkenttien osalta huomioidaan erikseen kesä- ja talviaikaan liittyvät riskit.

Kunnossapidon suunnittelu ja ohjeistus ovat keskeinen osa turvallisuustyötä. Turvallisuusasiakirjassa määritellään turvallisuudesta vastaavien tahojen pätevyydet ja vastuualueet sekä ohjeistetaan ja aikataulutetaan kokonaisturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä. Esimerkiksi toimintapaikkojen tarkastusten sisällöt ja tarkastusajankohdat, huollot ja korjaukset sekä näihin liittyvä dokumentointi ja tiedonkulku on määritelty ja ohjeistettu turvallisuusasiakirjassa.

Vuoden 2021 alussa turvallisuusasiakirjan piiriin kuuluu 219 leikkipaikkaa, 16 ulkokuntoilupaikkaa, 169 kesäkäytössä olevaa pelikenttää, 16 peliareenaa, neljä frisbeegolf-rataa, kolme skeittipaikkaa, yksi BMX-rata ja yksi polkupyörätrial-rata. Luistelukenttien ja talviliukumäkien määrä voi vaihdella vuosittain talviolosuhteiden ja lumitilanteen mukaisesti. Talvella 2021 oli käytössä kaikki kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat 101 luistinkenttää ja 16 talviliukumäkeä.

Turvallisuusasiakirja on valmisteltu yhteistyössä kunnossapidon palveluntuottajan Tampereen Infra Oy:n asiantuntijoiden sekä kaupunkiympäristön palvelualueen infraomaisuuden hallinta ja viheralueet ja hulevedet -yksiköiden asiantuntijoiden kesken. Asiakirjassa on hyödynnetty myös konsulttityönä teetettyjä asiantuntijalausuntoja. Turvallisuusasiakirjan ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Päivityskokoukseen osallistuvat edustajat kaikista turvallisuuteen vaikuttavista palvelun toteuttajista. Jatkuvalla päivitystyöllä ja organisaatioiden välisellä yhteistyöllä pyritään siihen, että asiakirjan kuvaukset toteutuvat myös käytännön toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirjan mukainen toimintamalli hyväksytään noudatettavaksi suunniteltaessa, rakennettaessa ja kunnossapidettäessä kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimia yleisiä leikki-, skeitti- ja ulkokuntoilupaikkoja, BMX-, polkupyörätrial- ja frisbeegolf-ratoja, peli- ja luistinkenttiä sekä talviliukumäkiä.

Turvallisuusasiakirja korvaa vuonna 2012 laaditun leikki- ja skeittipaikkojen omavalvontajärjestelmän.

Turvallisuusasiakirja on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Kaarina Kyllönen, Milja Nuuttila, Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Tea Leppänen (Infra Oy), Mirjam Larinkari, Timo Koski, Anna Levonmaa, Milko Tietäväinen, Petri Kantola, Kimmo Myllynen, Janne Syrjä, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Lea Johansson, Anne E. Järvinen, Mirkka Katajamäki, Heidi Sumkin, Lauri Niemi (Infra Oy), Joonas Huhtanen (Infra Oy), Petri Olkinuora (Infra Oy), Pekka J. Anttila (Infra Oy), Pia Nordström (Infra Oy), Ilkka Ojala (Infra Oy), Anne Sinkkonen (Infra Oy), Tommi Lantto (Infra Oy)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)