Yhdyskuntalautakunta, kokous 15.6.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 196 Yliopistonkadun katusuunnitelma, XVII kaupunginosa (Tulli) 

TRE:3562/10.03.02/2021

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Jouni Sivenius, puh. 041 730 4296, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yliopistonkadun kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä katuympäristön viihtyisyyden ja laadun parantaminen on ollut vireillä pitkään. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi Yliopistonkadun yleissuunnitelman 22.11.2020 jatkosuunnitteluun ja laadittu katusuunnitelma pohjautuu siihen.

Katusuunnittelun keskeisenä tavoitteena on ollut osoittaa pyöräilylle ja jalankululle erilliset väylät hyväkuntoiset, suuret lehmukset säilyttäen, joukkoliikenteen tarpeet huomioon ottaen sekä katuympäristön arvot tunnistaen. Myös kadun valaistus on nähty tarpeelliseksi uusia.

Yliopistonkadun itäreunan yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan jalkakäytäväksi. Kadun länsireunan jalkakäytävä säilyy entisellään välillä Åkerlundinkatu - Itsenäisyydenkatu. Kalevantien ja Åkerlundinkadun välillä nykyinen kadun länsireunan jalkakäytävä kavennetaan ja sen sekä erotuskaistan väliin on esitetty yksisuuntainen pyörätie. Jalkakäytävien pintamateriaaliksi on esitetty nykyisen mukaisesti asfaltti paitsi Tampere-talon ja Marriott-hotellin edustalla kiveys.

Kadun suojatieylitykset sekä jalankulkuyhteydet Tampere-talon, Sorsapuiston ja Attilan kohdalla toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaisina muun muassa kadun kaltevuuksien ja pintamateriaalien sekä valaistustasojen osalta. Kadun viherkaistoille on esitetty penkkejä jalkakäytävien viereen. Katualue valaistaan nykyisen kaltaisesti ripustetuin valaisimin. Valaisinpylväät toteutetaan Tampereen raitiotien pylväiden tikasrakennetta mukailevilla pylväillä.

Pyöräväylät esitetään pääosin yksisuuntaisina 1,75 - 2 metriä leveinä pyöräteinä ja -kaistoina ajoradan viereen, mutta välille Kalevantie - Sorsapuisto on kadun itäosaan esitetty kaksisuuntainen 3 metriä leveä pyörätie. Pyörätiet päällystetään punaisen sävyisellä asfaltilla. Suunnittelualueelle on osoitettu runsaasti pyöräpysäköintiä: yhteensä yli 100 paikkaa.

Moottoriajoneuvoliikenteen osalta ajorata muuttuu pääosin kaksikaistaiseksi 3,5 metriä levein ajokaistoin. Kalevantien ja Itsenäisyydenkadun liittymissä säilyy nykyisenkaltaiset kääntymiskaistat. Åkerlundinkadun liittymäalue toteutetaan kivettynä, mikä korostaa liittymän roolia eri liikennemuotojen risteämiskohtana ja parantaa liikenneturvallisuutta. Muilta osin katuliittymät säilyvät nykyisellään. Kadunvarteen on esitetty seitsemän pysäköintiruutua.

Joukkoliikenteen pysäkkiratkaisuina on esitetty nykyisen kaltaiset ajoratapysäkit katettuine odotustiloineen Tampere-talon lähellä sekä Attilan edustalla. Tilausajoliikenteelle on esitetty lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja ajoradan yhteyteen Tampere-talon kohdalle yhteensä viisi.

Yliopistonkadun nykyiset lehmukset säilyvät entisellään lukuun ottamatta Tampere-talon ja Marriott-hotellin edustaa. Sillä kohdin muuta katujaksoa huonokuntoisemmat lehmukset poistetaan ja tilalle istutetaan uudet. Ratkaisu mahdollistaa kaksisuuntaisen pyörätiejakson sekä tilausbussipysäköinnin toteuttamisen. Nykyisten erotuskaistojen puiden alustat huonokuntoisilla kohdilla muutetaan monilajiseksi nurmi- ja maanpeittokasvillisuudeksi.

Yliopistonkadun ajorata kuivatetaan nykyiseen hulevesiviemäriverkostoon pääosin nykyisten hulevesikaivojen avulla. Yksisuuntaisten pyöräteiden sekä jalkakäytävien hulevedet pyritään ohjaamaan viherkaistoille. Kadun korkeusasema säilyy entisellään.

Yliopistonkadun parantaminen sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuosien 2021 ja 2022 vuosisuunnitelmiin ja rakennustyöt pyritään aloittamaan syksyllä 2021. Katusuunnitelman kustannusarvio on noin 1 050 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.05. - 31.05.2021, jona aikana sitä vastaan jätettiin kaksi muistutusta. Lisäksi kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on kommentoinut katusuunnitelmaehdotusta nähtävilläoloaikana.

Muistutukset

Yksityishenkilö esittää, että Yliopistonkatu 45 (As Oy Sorsapuisto) kohdalle voisi lisätä pyöräkaistan ja välikaistan rajaan tolpat, koska välikaistaa on muuten helppo käyttää pysäköintiin. Lisäksi muistutuksessa todetaan, että välikaista ei pysy siistinä, jos siihen pysäköidään tai pysäytetään.

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan antanut myönteistä palautetta katusuunnitelman laatimisen yhteydessä pidetyistä sidosryhmätilaisuuksista, jotka ovat heidän nähdäkseen edistäneet aidosti erilaisten näkökulmien huomioon ottamista. Lisäksi he antavat kiitosta punasävyisen asfaltin käytöstä koko katujaksolla, se luo selkeää ja yhtenäistä ympäristöä käyttäjille. Puutteena suunnitelmassa mainitaan se, että liikennemerkkejä ei ole esitetty. Suunnitelmia tutkivalle ei-ammattilaiselle liikennemerkit ovat tärkeitä suunnitelman periaatteiden hahmottamiseksi.

Tampereen polkupyöräilijät ry toteaa muistutuksessaan myös, että Åkerlundinkadun kohdalla pyörätien ylityksen pitäisi olla etuajo-oikeutettu Yliopistonkadun ajorataa ajaviin ajoneuvoihin nähden. Lisäksi Sorsapuistosta tuleville pyöräilijöille olisi selkeyden vuoksi hyvä olla kärkikolmio liityttäessä Yliopistonkadulle. Ratkaisu paitsi selkiyttäisi liikennetilanteita, se korostaisi Yliopistonkadun asemaa ylempänä verkostossa. Muistutuksessa esitetään myös toive vastaavien järjestelyjen jatkamisesta mahdollisimman pian myös pohjoiseen, alkaen sujuvasta Itsenäisyydenkadun ylityksestä ja jatkuen Tammelan puistokadulle.

Vastineet

Yliopistonkadun katusuunnitelman piirustukset laadittiin tarkoituksellisesti täyttämään vain maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen minimivaatimukset. Näin meneteltiin, koska kadun parantaminen toteutetaan urakointimallilla, jossa kadun rakennussuunnitelman laatiminen kytkeytyy rakennusurakkaan. Täten katusuunnitelma ei sido liiaksi vaan antaa joustovaraa ja ideointimahdollisuuksia toteutusvaiheeseen. Kadun rakennussuunnittelua tulee kuitenkin ohjaamaan kaupunkiympäristön palvelualueen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, joka varmistaa, että lopputulos täyttää Yliopistonkadun kaltaisen kohteen korkeat vaatimukset teknisen toteutuksen sekä kaupunkiympäristön kannalta.

Yliopistonkadun välikaistojen käyttäminen moottoriajoneuvojen pysäköintiin estetään muistutuksessa esitettyjen tolppien sijaan kaideratkaisulla. Nykyiset välikaistat pääosin säilyvät, mutta niiden pinta tullaan muuttamaan nurmi- ja maanpeitto­kasvillisuudeksi, joka aidataan matalalla ajonestokaiteella. Ratkaisu estää välikaistoille ajamisen ja sitä myötä niiden pysäköintikäytön lukuun ottamatta polkupyöräpysäköintiä.

Liikennejärjestelyiden osalta tulee katusuunnitelmassa maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin ja suunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet. Kuntatekniikan suunnittelu -yksikön näkemyksen mukaan nähtävillä olleen katusuunnitelmaehdotuksen piirustuksista ja selostustekstistä ilmenee esitetyt liikennejärjestelyt periaatteineen asetuksen edellyttämällä tavalla, vaikka liikennemerkkejä siinä ei olekaan esitetty. Liikennemerkit tullaan asettamaan Väyläviraston antaman ohjeistuksen sekä Tampereen vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti. Esimerkiksi muistutuksessa esitetty kärkikolmio tullaan asettamaan Sorsapuistosta Yliopistonkadulle tuleville pyöräilijöille.

Etuajo-oikeutetun pyörätien ajorataylityksen on todettu olevan vaarallinen, ellei se ole korotettu. Katusuunnitelman laatimisen yhteydessä korotusta harkittiin Åkerlundinkadun liittymän kohdalle, mutta siitä luovuttiin monesta syystä: Yliopistonkatu on joukkoliikennereitti, joilla ajoradan korotuksia tulisi välttää. Pyörätieylitys tulee nykyiselle kohdalle eikä siinä ole todettu toimivuus- eikä liikenneturvallisuusongelmia. Myöskään väylähierarkia ei tue korotusta. Kadun pintakuivatuksen näkökulmasta korotus aikaansaisi lammikoitumisriskin Åkerlundinkadun liittymäalueelle Tampere-talon edustalle. Lisäksi kerrostunut maaperä katualueen ja Tampere-talon välillä välittää liikennetärinää, mitä ylityskohdan korottaminen vääjäämättä lisäisi huomattavasti.

Muistutuksessa esitetty toive vastaavien järjestelyjen jatkamisesta mahdollisimman pian myös pohjoiseen yli Itsenäisyydenkadun ja jatkuen Tammelan puistokadulle ei ole Yliopistonkadun katusuunnitelmaa koskeva asia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yliopistonkadun katusuunnitelma numero 1/21417 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on kommenteissaan todennut, että Yliopistonkadun katusuunnitelma tukee kevyen liikenteen mahdollisuuksia ja lisää vihreää kaupunkiin. Suunnitelmaratkaisujen osalta yksikkö toteaa, että uusittavien puiden tulisi olla mahdollisimman isoja, jotta yhtenäinen puurivistö hallitsisi katumaisemaa ja edesauttaisi vehreää kaupunkitilaa mahdollisimman hyvin.

Vastine

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön esitys poistettavien puiden korvaamisesta mahdollisimman isoilla uusilla puilla otetaan huomioon.

Tiedoksi

Muistuttajat, Jouni Sivenius, Petri Leppänen, Timo Seimelä, Anna Levonmaa, Jyrki Lehtimäki, Hannu Niukkanen, Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.