Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 334 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Viiala, Kirvestie 4, tontin jakaminen, asemakaava nro 8874 

TRE:3687/10.02.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Sini Korhonen, puh. 041 7311060, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 23.9.2021 päivätyn ja 8.11.2021 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8874. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8874

Dno: TRE: 3687/10.02.01/2021

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, suunnittelija Sini Korhonen.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 440 k-m².

Kerrosala lisääntyy 259 k-m².

Tontti 5209-23, 906 m², tonttitehokkuus e=0,24

Tontti 5209-24, 885 m², tonttitehokkuus e=0,25

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO).

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Viialan kaupunginosassa noin 4 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kirvestie 4. Tontilla sijaitsee vuonna 1956 valmistunut puolitoistakerroksinen asuintalo, jonka kerrosala on 132 k-m². Kaavamuutosalue rajautuu idästä Kirvestiehen ja muilta osin pientalotontteihin. Tontin pinta-ala on 1791 m². Rakennusoikeutta on yhteensä 181 k-m², ja tehokkuusluku e=0,1. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Suunnittelualue sijaitsee Viialan jälleenrakennuskauden pientaloalueella. 

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 23.9.-14.10.2021. Aineistosta saatiin neljä kommenttia (ympäristönsuojelu, viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo ja terveydensuojelu). Viheralueet ja hulevedet -yksikön, Pirkanmaan maakuntamuseon ja terveydensuojelun kommentit eivät vaatineet toimenpiteitä.

Ympäristönsuojelu kiinnittää kommentissaan huomiota suunnittelualueen itäpuolen yli kulkevan ohjeellisen ekologisen yhteyden sijaintiin.

Kaavoittajan vastine:

Asemakaavan selostukseen on kirjattu: Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee huomioida arvokkaat luontokohteet sekä varmistaa, että ekologinen yhteys säilyy mahdollisimman leveänä, puustoisena ja luonnon olosuhteiltaan monipuolisena. Kaavaehdotukseen on lisätty yleismääräys; Rakentamaton osa tontista on pidettävä istutettuna. 

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8874 (päivätty 23.9.2021 ja tarkistettu 8.11.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)