Yhdyskuntalautakunta, kokous 16.11.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 338 Ikurinpuiston, Karhipolun ja Haravapolun yleissuunnitelma 

TRE:7019/10.03.04/2021

Valmistelija

  • Larinkari Mirjam, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi.sukunimi@tampere.fi    

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ikuriin Ikurinpuistoon suunnitellaan asemakaavan mukaisia jalankulun ja pyöräilyn puistokäytäviä. Uudet käytävät täydentävät nykyisiä käytäviä ja parantavat etenkin länsi-itäsuuntaista liikkumista viheralueella. Ikurinpuistoon pääsee rakentamisen jälkeen uutta käytävää Niittäjäntieltä, Haravapolulta, Karhipolulta, Ikurintieltä ja Lypsypolulta. Käytävät valaistaan. Kolmen metrin levyisen länsi-itäsuuntaisen käytävän varrelle tulee penkit ja roska-astiat. Karhipolun ja Haravapolun leveys on kaksi metriä. Lypsypolku tehdään kahden ja puolen metrin levyisenä. Alueen länsipäähän voidaan tehdä maastonmuotoilua ylimääräisiksi jäävillä leikkausmailla.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä netissä, Tampereen palvelupisteellä ja maastossa 15.10. – 29.10.2021. Suunnitelmaluonnoksesta saatiin yhdeksän palautetta, joissa oltiin huolissaan mm. puuston säilymisestä, käytävien aiheuttamasta häiriöistä asukkaille, kunnossapidosta ja kadun ylityksiin liittyvien käytävien turvallisuudesta.

Palautteiden johdosta ei tehty yleissuunnitelmaan muutoksia. Väylän keskilinja katselmoidaan maastossa. Rakennussuunnittelun yhteydessä tehdään välttämättömät tarkennukset linjaukseen.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet väylien linjaukset, valaisinten, liikennemerkkien ja kalusteiden sijainnit.

Ikurinpuiston kunnostettava pinta-ala on yhteensä n. 1,2 ha (12 000 m2) ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 190 000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 15,83 €.

Kunnossapidon alustavat vuosikustannukset ovat käytäväniitto 0,10 €/m2/hoitoluokka R4 (suoja- ja vaihettumisviheralue), käytävät 0,11 €/m2 (kunnossapitoluokka B1, talvikunnossapito) ja puhtaanapito 25,35 €/koko alue, joten vuosittaiset kunnossapidon kustannukset ovat noin 500 euroa.

Ikurinpuiston käytävien rakentamista esitetään toteutettavaksi vuonna 2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Ikurinpuiston yleissuunnitelma, piirustus nro 18/21581/2 (sis. Karhipolku 1/21601/1 ja Haravapolku 1/21602), hyväksytään kustannusarvioineen.

Esirakentamista voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Timo Koski, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Janne Syrjä, Petri Rantanen, Katri Laihosalo, Kaisa Rantee, Milja Nuuttila, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Petri Kujala (Infra Oy), Tea Leppänen (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), palautteen antajat 8 kpl 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.