Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 101 Aluenopeusrajoituksen 30 km/h muutos Härmälän-Multisillan-Rantaperkiön-Rautaharkon ym asuinalueilla 

TRE:2106/08.01.02/2021

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh. 040 806 4917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 pykälässä 157 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" (TRE:3591/08.01.02/2016). Päätöksen mukaan aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Aluenopeusrajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet sekä tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Härmälän-Multisillan-Peltolammin-Rantaperkiön ym. asuinalueista on laadittu suunnitelma aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta asuinalueella. Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa esiteltiin kaupungin internet-sivuilla, jossa oli katsottavissa videoesitys kahden viikon ajan. Suunnitelmasta sai halutessaan antaa palautetta, ohjeet palautteen antamiseen oli videoesittelyn yhteydessä. Palautteita tuli 6 kappaletta, joista kaksi koski Härmälän aluetta, kaksi Rantaperkiön aluetta, yksi Hatanpään aluetta ja yksi Peltolammin aluetta. 

Suunnitelmaehdotuksesta oli lisäksi mahdollisuus antaa sähköisessä karttakyselyssä palautetta ajalla 15.1.-2.2.2020. Kyselyyn vastasi 147 vastaajaa. Vastaajista miehiä oli 54 % ja naisia 45 %. Kaikista vastaajista noin puolet (54 %) vastusti aluerajoitusta 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan. Aluerajoitukseen 30 km/h positiivisimmin suhtautuivat 35-49 -vuotiaat. Suunnittelualueella asuvista vastaajista 58 % piti aluerajoitusta 30 km/h alueelle parempana kuin aluerajoitusta 40 km/h. 

Turvattomiksi koettuja paikkoja esitettiin kartalle 124 kappaletta. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta turvattomiksi koettuihin paikkoihin merkittävimpinä syinä mainittiin vilkas autoliikenne tai suuret autoliikenteen nopeudet. Autoilijoiden kannalta turvattomien paikkojen syinä nousivat autojen suuret ajonopeudet, vilkas autoliikenne ja muiden liikkujien vaikea havaittavuus esteen vuoksi. Karttavastauksissa useita mainintoja turvattomuudesta kertyi Härmälässä Valmetinkadulle ja Perkiönkadulle, Rantaperkiössä Nuolialantien ja Hatanpään valtatien liittymän läheisyyteen, Hatanpäällä Hatanpään puistokujalle, Peltolammilla Rukkamäenkadulle, Säästäjänkadulle ja Pähkinämäenkadulle sekä Multisillassa Perkkoonkadulle. 

Suunnitelman mukaan aluenopeusrajoitus 40 km/h muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 km/h liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella ja/tai herätevarsien lisääminen suojatiemerkkeihin, ajoradan kavennukset tai korotettu liittymäalue tai suojatie. Pyöräilyn siirtämistä ajoradalle arvioidaan jatkosuunnittelussa tarkemmin muutamien katujen osalta. Alempi aluenopeusrajoitus tukee pyöräilyn siirtämistä ajoradalle, etenkin, jos vaihtoehtona on kapea yhdistetty kevyen liikenteen väylä. Vuonna 2021 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia kesän yli. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2022-2023 tarpeelliset lisärauhoittamistoimenpiteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään suunnitteluesitys Härmälän-Multisillan-Peltolammin-Rantaperkiön ym asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta ja toteutettavaksi esitetyt liikenteen rauhoittamistoimenpiteet (liite 1).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pasi Palmu, Mira Siren, Jarno Hietanen, Katja Seimelä, Leena Tala, Mika-Pekka Hytönen, Sisä-Suomen Poliisilaitos, Liikennemerkit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.