Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 100 Rongankadun kehittäminen 

TRE:2107/10.03.02/2021

Valmistelija

 • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohdat ja tavoitteet

Rongankadun kehittämiselle on asetettu tavoitteita useissa Tampereen kaupungin toimintaa ohjaavissa linjauksissa ja strategioissa.

 • Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi toteuttaa esimerkillisen laadukas pyörätie kantakaupunkiin ja kohteeksi on valittu Rongankatu.
 • Keskustan strategisessa osayleiskaavassa on esitetty, että Rongankatua kehitetään tärkeänä jalankulun reittinä, jonka laatua ja jatkuvuutta on parannettava. Rongankatua kehitetään myös seudullisena pyöräilyn pääreittinä, jonka laatua parannetaan parantamalla liittymien turvallisuutta ja sujuvuutta sekä erottelemalla jalankulku ja pyöräily omille väylille.

 

Muita Rongankadun kehittämisen tavoitteita ovat olleet

 • Oleskelun ja viihtyvyyden parantaminen
 • Jalankulun olosuhteiden kehittäminen ydinkeskustan hitaan liikkumisen alueella ja Tammelan kytkeminen ydinkeskustaan
 • Joukkoliikenteen liikennöinnin mahdollistaminen ja ajantasauspysäkkien toteuttaminen
 • Puiden säilyttäminen
 • Lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollistaminen
 • Rankkasateiden aiheuttamien ongelmien vähentäminen/poistaminen ja hulevesihallinnan kehittäminen
 • Kehäkadun liikenteellisen toimivuuden varmistaminen ja liittymäjärjestelyjen kehittäminen sekä läpikulkevan liikenteen ohjaaminen kehäkadulle.

 

Tutkitut vaihtoehdot

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu kaksi vaihtoehtoa, jotka on kehitetty Rongankadun ideasuunnitelman (2016) vaihtoehtojen pohjalta.

Vaihtoehto A, jossa tavoitteena on säilyttää kadun nykyinen luonne ja kadun keskellä olevat suuret puut. Vaihtoehdossa pyöräliikenne sijoittuu puiden keskelle sujuvasti ja toimivasti. Sekä kadun etelä- että pohjoisreunan jalkakäytäviä levitetään nykyisestä. Bussipysäkit sijoitetaan Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun väliselle osuudelle. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 1,8 M€.

Vaihtoehto B, jossa tavoitteena on koko poikkileikkauksen uudistaminen. Vaihtoehdossa autoliikenne sijoitetaan kadun pohjoisosaan, pyörätie/pyöräkatu kadun eteläosaan ja kadun molemmilla reunoilla on leveät jalkakäytävät. Pyörä- ja autoliikenteen väliin sijoitetaan uusi puurivi ja viherkaista. Bussipysäkit sijoitetaan Tuomiokirkonkadun itä- ja länsipuolelle. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 1,9 M€. Molemmissa vaihtoehdoissa osoitetaan Rongankadulle n. 20 kpl kadunsuuntaisia autopysäköintipaikkoja, joita jaksotellaan mm. puilla.

Molemmat vaihtoehdot täyttävät Rongankadun kehittämiselle asetetut vaatimukset. Vaihtoehto A vastaa paremmin pyöräilyn kehittämiseen ja kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumiseen säilyttämällä lähes kaikki nykyiset puut ja katuvihreän. Lisäksi ratkaisu varmistaa paremmin kadun eteläreunan tonteille ajon. Vaihtoehto A oli myös hieman edullisempi toteuttaa. Vaihtoehto B vastaa paremmin tavoitteeseen lisätä alueen viihtyisyyttä, parantaa hulevesien hallintaa ja jalankulun olosuhteita. Lisäksi vaihtoehto mahdollistaa paremmat pysäkkijärjestelyt. Vaihtoehtovertailun perusteella todettiin vaihtoehdon A täyttävän paremmin Rongankadun kehittämiselle asetetut vaatimukset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään vaihtoehto A Rongankadun jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota autoliikenteen ja pyörätien/jalankulun risteävien kohtien liikenneturvallisuuteen, erityisesti kevyen liikenteen havainnoitavuuteen ja näkyvyyteen myös linja-autonkuljettajan näkökulmasta. Korotusten lisäksi tutkitaan mahdollisuudet käyttää kevyen liikenteen havainnointia parantavia rakenteellisia ratkaisuja sekä huolehditaan riittävistä varoitusmerkeistä ja/tai katumaalauksista. Lisäksi jatkosuunnittelussa huomioidaan myös kadun merkitys keskeisenä hälytysajoneuvoreittinä.

Kokouskäsittely

Ossi Aho teki seuraavan muutosehdotuksen: "Hyväksytään vaihtoehto A lisäyksellä; suunnittelussa huomioidaan riittääväti Rongankadun ja välittömän ympäristön asukas- ja asiointipysäköinnin riittävyys. Pysäköintipaikkojen määrää ei vähennetä." Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Erik Lydén teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota autoliikenteen ja pyörätien/jalankulun risteävien kohtien liikenneturvallisuuteen, erityisesti kevyen liikenteen havainnoitavuuteen ja näkyvyyteen myös linja-autonkuljettajan näkökulmasta. Korotusten lisäksi tutkitaan mahdollisuudet käyttää kevyen liikenteen havainnointia parantavia rakenteellisia ratkaisuja sekä huolehditaan riittävistä varoitusmerkeistä ja/tai katumaalauksista. Lisäksi jatkosuunnittelussa huomioidaan myös kadun merkitys keskeisenä hälytysajoneuvoreittinä."

Sonja Harmaala kannatti ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Lydénin toivomusponnen.

Tiedoksi

Juha Mäkinen, Matti Eriksson, Timo Seimelä, Pasi Palmu, Anna Levonmaa, Kimmo Mäkinen, Leena Huhtala 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)