Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 102 Tampereen kaupungin satamajärjestys 

TRE:1498/00.01.01/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin satamajärjestyksen päivittäminen perustuu lainsäädännön muutokseen ja yhdyskuntalautakunnan linjaukseen. Yksityisistä yleisistä satamista annettu laki (1156/1994) ja kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettu laki (955/1976)   kumottiin lailla 1213/2014. Laki astui voimaan 1.1.2015 lukien, jonka jälkeen aikaisemmin laissa määrätty kunnallinen satamajärjestys menetti osin merkityksensä. Lainsäädännön muutosten taustalla on mm. satamatoiminnan vapauttaminen kilpailulle. Monet kunnalliset kauppasatamat on yhtiöitetty lainsäädännön muutoksen myötä.

Tampereen kaupungin nykyinen satamajärjestys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.12.2009. Uuden satamajärjestyksen suurin periaatteellinen muutos koskee satamajärjestyksen muuttumista lakiin perustuvasta kunnallisesta määräyksestä yksityisoikeudelliseksi sopimusehdoksi. Myös muutamia viranomaisen toimivaltaan liittyviä menettelytapoja on tarkistettu vastaamaan vesiliikennelain 782/2019 periaatteita. Monelta osin satamajärjestyksen määräykset säilyvät lähes ennallaan.

Satamajärjestys on jatkossa yksityisoikeudellinen sopimusehto, jonka sataman käyttäjä hyväksyy käyttäessään Tampereen kaupungin satamaa. Satamajärjestyksessä on kuvattu menettelytapoja, joita satamissa ja satamajärjestyksessä määritellyillä alueilla on noudatettava. Ehtojen rikkomisesta voi seurata huomautus tai rikkoja voi menettää aluspaikkansa.

Satamajärjestyksen muuttaminen sopimusehdoksi liitetään osaksi venepaikan tai muun alustapaikan vuokrausehtoa. Varatessaan aluspaikan asiakas hyväksyy myös satamajärjestyksen yleisenä sopimusehtona. Tämän lisäksi satamiin on tarpeen ilmoitustauluin merkitä, että käyttämällä satamaa asiakas hyväksyy myös satamajärjestyksen ja muut Tampereen satamien käyttöä koskevat ehdot, kuten venepaikan vuokrausehdot.

Tampereella alusten paikan vuokraaminen sekä kesäkaudella että talvikautena perustuu kausisopimuksiin, jotka tehdään verkkopalveluna tai asioimalla asiakaspalvelupisteessä. Jotta aluspaikkoihin liittyvät sopimukset saadaan yhdenmukaisiksi yhdyskuntalautakunnan hyväksymiin hinnastoihin ja ehtoihin perustuen, on tarpeellista uusia kaikki paikkoihin liittyvät sopimukset ajantasaisiksi. Tämä toteutetaan niin, että kaikki vanhat eri muotoiset alusten paikkoihin liittyvät sopimukset irtisanotaan ja korvataan uusilla päivitetyillä sopimuksilla.    

Satamajärjestysehdotus on ollut nähtävillä Tampereen kaupungin verkkosivuilla 24.2 - 14.3.2021. Lisäksi satamajärjestysehdotus on lähetetty viidelle Tampereella toimivalle pursiseuralle ja kahdelle varustamolle. Nähtävillä oloaikana satamajärjestykseen on tullut kaksi muistutusta.

Yksityishenkilön muistutus

Yksityishenkilön muistutus koski Halkoniemen sataman alueen rajausta. Muistutuksessa esitettiin, että sataman rajaus sisältäisi myös satamaa palvelevat jätepisteen ja ilmoitustaulun ja trailerien pysäköintialueen.

Tampereen Pursiseura ry:n muistutus

Tampereen Pursiseura ry:n muistutus koski satama-alueen rajausta Naistenlahden länsipäässä olevalle aallonmurtajalle ja satamaan tarpeellista huolto/pelastustieyhteyttä sekä sataman itäpäässä olevan voimalaitokseen rajautuvan rantamuurin laiturin ja kulkutien rajausta satamajärjestykseen.

Vastineet

Yksityishenkilön muistutus

Satamajärjestyksessä määritetty alue kuvaa sitä aluetta, jossa satamajärjestys on venepaikkavuokraukseen tai sataman käyttöön liittyen yleinen sopimusehto satamanpitäjänä toimivan kaupungin ja asiakkaiden välillä. Satamajärjestyksen aluerajaus noudattaa monessa paikassa asemakaavan rajaa mutta monessa paikassa satamajärjestys käsittää kaavamerkinnältään mm. vesiliikennealuetta, vesialuetta, liikennealuetta ja lähivirkistysaluetta (puisto). Satamajärjestyksen aluerajaus ei muuta kaavamerkintää tai alueen käyttötarkoitusta. Alueella on voimassa mm. vesiliikennelaki ja tieliikennelaki sekä paikalliset ympäristön suojelu- ja jätehuoltomääräykset jne. Satamajärjestyksellä tai satamajärjestyksen rajauksella ei muuteta niitä. Jätekatos ja infotaulut palvelevat satamaa ja muun yleisen alueen toimintoja. Satamajärjestyksen rajauksen laajentaminen pysäköintialueelle tai puistoon ei ole toiminnan järjestämisen kannalta välttämätöntä.

Tampereen Pursiseura ry:n muistutus

Naistenlahden satama-alueen länsipäähän Kekkosenkadulta on erittäin tarpeellista järjestää huolto-/pelastustieyhteys puistoon sekä satamaan ja aallonmurtajalle. Alueen ajantasakaavassa ajoyhteys puistoon on merkitty ja se on tarkoitus toteuttaa Massunlahden puiston rakentamisen yhteydessä. Naistenlahden voimalaitoksen muutostyöt tekevät voimalaitoksen tontille merkityn kevyen liikenteen yhteyden käyttämisen erittäin vaikeaksi. Asiasta on neuvoteltu sähkölaitoksen edustajien kanssa. Ainakin toistaiseksi suunnitelma on sellainen, että ponttonisilta/-laituri toimii voimalaitoksen rakennustyömaan jälkeen kevyen liikenteen yhteytenä ja laiturina venepaikoille. Läpikulkevaa jalankulkua ja pyöräilyä on syytä turvallisuusperusteilla erotella venepaikoista rakenteellisesti. Satamajärjestyksen liitteenä olevassa Naistenlahden sataman kartassa satamajärjestyksen määrittelyalue vastaa tarkoitusta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Tampereen satamajärjestysehdotus hyväksytään käyttöön 1.4.2021 alkaen.

Vanhat aluspaikkasopimukset irtisanotaan ja korvataan uusilla satamajärjestykseen ja yhdyskuntalautakunnan hyväksymään hinnastoon perustuen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Petri Kantola, Asiakaspalvelupiste Frenckell, muistuttajat

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.