Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 99 Turtolan alueen liikenneselvitys 

TRE:1669/08.01.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Seimelä Timo, Liikenneinsinööri, Timo.Seimela@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohdat

Selvityksessä on tarkasteltu Turtolan alueen kehittämisen suuntaviivoja liikenteellisestä näkökulmasta. Selvityksen tarkoituksena on ollut tutkia erilaisia liikenteellisiä vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat alueen liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen. Liikennetarkastelujen fokuksena ovat olleet mm.

 • Hervannan valtaväylän ramppijärjestelyt
 • Sotilaankadun ja Kokinsillan liikennejärjestelyt
 • kävelyn ja pyöräliikenteen järjestelyt
 • sujuva liityntäliikenne ja ratikka/bussi vaihdon mahdollistaminen
 • Turtolan kaupallisen alueen ja muun maankäytön kehittämismahdollisuuksien tarkastelu liikenteellisistä lähtökohdista.

 

Selvityksen aikana on käyty aktiivista vuoropuhelua alueen toimijoiden ja maanomistajien kanssa. Työn aikana on pidetty kolme kokousta ja työpajaa (14.4.2020, 30.6.2020 ja 6.10.2020), joihin ovat osallistuneet Tampereen kaupungin, Keskon, kauppakeskuksen yrittäjien ja konsultin edustajia.  

Alueen kehittyminen tulee tapahtumaan todennäköisesti vaiheittain ja selvityksessä on tutkittu myös liikennejärjestelmän kehittämistä vaiheittain.

Liikenteen nykytila

Jalankulun ja pyöräliikenteen osalta kadun ylitykset ja liikkuminen kauppakeskuksen alueelle on turvatonta. Lisäksi alueen liikenneympäristö on hyvin autopainotteinen eikä se houkuttele kävelemään. Alueen nykyiset väylät ovat kapeita yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä eikä niiden laatu vastaa nykyisiä vaatimuksia.

Joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä ja yhteydet bussipysäkeille ovat pääosin hyvät, mutta yhteydet Kokinsillan pysäkeille ovat turvattomat. Ratikka aloittaa liikennöinnin Hervannan valtaväylällä elokuussa 2021. Pysäkki sijaitsee lähellä kauppakeskusta, mutta kytkös kauppakeskukseen on aika heikko. Myös liityntäyhteydet Hervannan valtaväylän itäpuolelta ratikkapysäkille ovat aika huonot.

Autoliikenteen osalta liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset paikat ovat eritasoliittymän ramppiliittymät, kaupallisen alueen pysäköintipaikat ja Sotilaankadun liittymät. Raitiotien risteämiskohta eritasoliittymän rampin kanssa on mahdollinen riskipaikka, koska jo koeajoliikenteen aikana on tapahtunut yksi onnettomuus. Nykyiset liikennejärjestelyt mahdollistavat liikennemäärien n. 10 %:n kasvun, mutta jo siinä tilanteessa Nekalantien suunta ruuhkautuu. Liikennemäärien kasvaessa kasvaa myös riski raitiotien kanssa risteävän rampin jonoutumiseen, jolloin jono voi ulottua raitiotien tasoristeykseen asti.  

Liikenteelliset tavoitteet

 • Liikenneverkko mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen.
 • Alueen saavutettavuus kestävillä liikkumismuodoilla on hyvä.
 • Jalankulun ja pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta parannetaan.
 • Autoliikenteen ja raitiotieliikenteen tasoristeyksen liikenneturvallisuusriskiä pienennetään.
 • Bussiliikenteen runkolinjan sujuvuus on alueella hyvä.
 • Pitkämatkaisen pyöräilyn sujuvuus on alueella hyvä.
 • Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet alueen sisällä joukkoliikennepysäkeille toimivat hyvin.
 • Alueen saavutettavuus autoliikenteellä säilyy nykyisellään.
 • Liikenneverkon toimivuus v. 2040 tavoitteen mukaan toimii tyydyttävästi.
 • Liikennevaikutukset lähialueen nykyiseen asumiseen säilyvät nykyisellään tai vähenevät.
 • Raitiotien ja bussiliikenteen hyvä yhteen kytkentä solmupisteenä ja liityntänä erityisesti Kaukajärven suunnasta.
 • Turvataan henkilöautojen pysäköintimahdollisuudet alueella.

 

Selvityksessä tutkitut vaihtoehdot:

VE0 Nykyiset liikennejärjestelyt

VE0+ Säälänkadun valo-ohjaus

Vaihtoehto pohjautuu nykyverkkoon, jota täydennetään lisäkaistalla Hervannan valtaväylän länsipuolisella rampilla ja liikennevalomuutoksin. Sotilaankadun ja Säälänkadun liittymä varustetaan liikennevaloilla ja Sotilaankuja katkaistaan. Jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä levennetään ja kulkumuodot erotellaan omille väylilleen Sotilaankadulla, Hallilankadulla ja Nekalantiellä. Pysäkkijärjestelyjä kehitetään ja parannetaan kaupallisen alueen liikennejärjestelyjä.

Esitetyt ratkaisut eivät merkittävästi paranna alueen saavutettavuutta eikä kestävien kulkumuotojen olosuhteita. Myös vaikutukset liikenteelliseen toimivuuteen ovat melko vähäiset. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 2,3 M€.

VE1 Kaikki liittymät valo-ohjattuja, uusi kokoojakatu kauppa-alueelle

Vaihtoehdossa esitetään uutta kokoojakatua eritasoliittymän ramppiliittymästä etelään. Ratkaisu mahdollistaa Säälänkadun liittymän katkaisun ja etelän suunnan rampin poistamisen. Sotilaankadun liittymät varustetaan liikennevaloilla. Eritasoliittymän ramppia täydennetään lisäkaistalla.  Jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä levennetään ja kulkumuodot erotellaan omille väylilleen Sotilaankadulla, Hallilankadulla ja Nekalantiellä. Laulunsillan itäpuolelle esitetään vaihtopysäkin toteuttamista ja alueelle toteutetaan muitakin pysäkkijärjestelyjä. Raitiotien ja rampin tasoristeyksen turvallisuutta parannetaan liikennevalo-ohjauksella.

Esitetyt toimenpiteet toteuttavat lähes kaikki liikenteelliset tavoitteet. Ratkaisut eivät edellytä merkittäviä muutostarpeita kaupallisen alueen maankäyttöön, mutta ratkaisut mahdollistavat alueen myöhemmän maankäytön kehittämisen. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 7,5 M€.

VE2 Uudet ramppijärjestelyt, uusi kokoojakatu kauppa-alueelle

Eritasoliittymän läntinen ramppi poistetaan ja se korvataan uudella itäpuolen rampilla. Samalla Hervannan valtaväylälle lisätään rampin päähän liikennevalot. Sotilaankadun ja itäisen rampin liittymä varustetaan myös liikennevaloilla. Ratkaisu mahdollistaa Säälänkadun liittymän katkaisun ja etelän suunnan rampin poistamisen. Vaihtoehdossa esitetään myös uutta kokoojakatua eritasoliittymän ramppiliittymästä etelään. Vaihtoehdossa esitetään vielä optiona mahdollista pääsuunnan muutamista Hallilantien ja Nekalantien liittymässä. Jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä levennetään ja kulkumuodot erotellaan omille väylilleen Sotilaankadulla, Hallilankadulla ja Nekalantiellä. Laulunsillan itäpuolelle esitetään vaihtopysäkin toteuttamista ja alueelle toteutetaan muitakin pysäkkijärjestelyjä. Raitiotien ja rampin tasoristeyksen turvallisuutta parannetaan liikennevalo-ohjauksella.

Esitetyt toimenpiteet toteuttavat hyvin kaikki liikenteelliset tavoitteet. Liikenneturvallisuus paranee, kun vaaralliseksi havaittu raitiotien ja rampin tasoristeys poistuu ja ratkaisu mahdollistaa ratikalle suuremman ajonopeuden. Ratkaisut eivät edellytä merkittäviä muutostarpeita kaupallisen alueen maankäyttöön, mutta ratkaisut mahdollistavat alueen myöhemmän maankäytön kehittämisen. Nekalantien ja Hallilantien liittymän mahdollinen pääsuunnan muuttaminen vähentää Nekalantien käyttöä läpikulkuliikenteeseen. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 10,3 M€.

Muut tutkitut vaihtoehdot olivat

 • Säälänkadulle suuntaisliittymä, joka hylättiin, sillä toimenpiteet eivät poista liittymien ruuhkautumista.
 • Sotilaankadun ramppiliittymiin kiertoliittymät ja uusi kokoojakatu kauppa-alueelle, joka hylättiin liikenteellisen toimimattomuuden takia.

Turtolan alueen liikenneverkkoa esitetään kehitettäviksi vaihtoehtojen VE0+, VE1 ja VE2 pohjalta. Liikenneverkon jatkosuunnittelu tapahtuu alueen maankäytön kehittämisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään Turtolan alueen liikenneselvitys jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Pia Hastio ja Timo Seimelä poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Matti Höyssä kannatti Jäntin ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jäntin pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

 • Seimelä Timo, Liikenneinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timo Seimelä, puh 040 758 2104, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lähtökohdat

Selvityksessä on tarkasteltu Turtolan alueen kehittämisen suuntaviivoja liikenteellisestä näkökulmasta. Selvityksen tarkoituksena on ollut tutkia erilaisia liikenteellisiä vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat alueen liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen. Liikennetarkastelujen fokuksena ovat olleet mm.

 • Hervannan valtaväylän ramppijärjestelyt
 • Sotilaankadun ja Kokinsillan liikennejärjestelyt
 • kävelyn ja pyöräliikenteen järjestelyt
 • sujuva liityntäliikenne ja ratikka/bussi vaihdon mahdollistaminen
 • Turtolan kaupallisen alueen ja muun maankäytön kehittämismahdollisuuksien tarkastelu liikenteellisistä lähtökohdista.

 

Selvityksen aikana on käyty aktiivista vuoropuhelua alueen toimijoiden ja maanomistajien kanssa. Työn aikana on pidetty kolme kokousta ja työpajaa (14.4.2020, 30.6.2020 ja 6.10.2020), joihin ovat osallistuneet Tampereen kaupungin, Keskon, kauppakeskuksen yrittäjien ja konsultin edustajia.  

Alueen kehittyminen tulee tapahtumaan todennäköisesti vaiheittain ja selvityksessä on tutkittu myös liikennejärjestelmän kehittämistä vaiheittain.

Liikenteen nykytila

Jalankulun ja pyöräliikenteen osalta kadun ylitykset ja liikkuminen kauppakeskuksen alueelle on turvatonta. Lisäksi alueen liikenneympäristö on hyvin autopainotteinen eikä se houkuttele kävelemään. Alueen nykyiset väylät ovat kapeita yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä eikä niiden laatu vastaa nykyisiä vaatimuksia.

Joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä ja yhteydet bussipysäkeille ovat pääosin hyvät, mutta yhteydet Kokinsillan pysäkeille ovat turvattomat. Ratikka aloittaa liikennöinnin Hervannan valtaväylällä elokuussa 2021. Pysäkki sijaitsee lähellä kauppakeskusta, mutta kytkös kauppakeskukseen on aika heikko. Myös liityntäyhteydet Hervannan valtaväylän itäpuolelta ratikkapysäkille ovat aika huonot.

Autoliikenteen osalta liikenneturvallisuuden kannalta ongelmalliset paikat ovat eritasoliittymän ramppiliittymät, kaupallisen alueen pysäköintipaikat ja Sotilaankadun liittymät. Raitiotien risteämiskohta eritasoliittymän rampin kanssa on mahdollinen riskipaikka, koska jo koeajoliikenteen aikana on tapahtunut yksi onnettomuus. Nykyiset liikennejärjestelyt mahdollistavat liikennemäärien n. 10 %:n kasvun, mutta jo siinä tilanteessa Nekalantien suunta ruuhkautuu. Liikennemäärien kasvaessa kasvaa myös riski raitiotien kanssa risteävän rampin jonoutumiseen, jolloin jono voi ulottua raitiotien tasoristeykseen asti.  

Liikenteelliset tavoitteet

 • Liikenneverkko mahdollistaa alueen maankäytön kehittämisen.
 • Alueen saavutettavuus kestävillä liikkumismuodoilla on hyvä.
 • Jalankulun ja pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta parannetaan.
 • Autoliikenteen ja raitiotieliikenteen tasoristeyksen liikenneturvallisuusriskiä pienennetään.
 • Bussiliikenteen runkolinjan sujuvuus on alueella hyvä.
 • Pitkämatkaisen pyöräilyn sujuvuus on alueella hyvä.
 • Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet alueen sisällä joukkoliikennepysäkeille toimivat hyvin.
 • Alueen saavutettavuus autoliikenteellä säilyy nykyisellään.
 • Liikenneverkon toimivuus v. 2040 tavoitteen mukaan toimii tyydyttävästi.
 • Liikennevaikutukset lähialueen nykyiseen asumiseen säilyvät nykyisellään tai vähenevät.
 • Raitiotien ja bussiliikenteen hyvä yhteen kytkentä solmupisteenä ja liityntänä erityisesti Kaukajärven suunnasta.
 • Turvataan henkilöautojen pysäköintimahdollisuudet alueella.

 

Selvityksessä tutkitut vaihtoehdot:

VE0 Nykyiset liikennejärjestelyt

VE0+ Säälänkadun valo-ohjaus

Vaihtoehto pohjautuu nykyverkkoon, jota täydennetään lisäkaistalla Hervannan valtaväylän länsipuolisella rampilla ja liikennevalomuutoksin. Sotilaankadun ja Säälänkadun liittymä varustetaan liikennevaloilla ja Sotilaankuja katkaistaan. Jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä levennetään ja kulkumuodot erotellaan omille väylilleen Sotilaankadulla, Hallilankadulla ja Nekalantiellä. Pysäkkijärjestelyjä kehitetään ja parannetaan kaupallisen alueen liikennejärjestelyjä.

Esitetyt ratkaisut eivät merkittävästi paranna alueen saavutettavuutta eikä kestävien kulkumuotojen olosuhteita. Myös vaikutukset liikenteelliseen toimivuuteen ovat melko vähäiset. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 2,3 M€.

VE1 Kaikki liittymät valo-ohjattuja, uusi kokoojakatu kauppa-alueelle

Vaihtoehdossa esitetään uutta kokoojakatua eritasoliittymän ramppiliittymästä etelään. Ratkaisu mahdollistaa Säälänkadun liittymän katkaisun ja etelän suunnan rampin poistamisen. Sotilaankadun liittymät varustetaan liikennevaloilla. Eritasoliittymän ramppia täydennetään lisäkaistalla.  Jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä levennetään ja kulkumuodot erotellaan omille väylilleen Sotilaankadulla, Hallilankadulla ja Nekalantiellä. Laulunsillan itäpuolelle esitetään vaihtopysäkin toteuttamista ja alueelle toteutetaan muitakin pysäkkijärjestelyjä. Raitiotien ja rampin tasoristeyksen turvallisuutta parannetaan liikennevalo-ohjauksella.

Esitetyt toimenpiteet toteuttavat lähes kaikki liikenteelliset tavoitteet. Ratkaisut eivät edellytä merkittäviä muutostarpeita kaupallisen alueen maankäyttöön, mutta ratkaisut mahdollistavat alueen myöhemmän maankäytön kehittämisen. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 7,5 M€.

VE2 Uudet ramppijärjestelyt, uusi kokoojakatu kauppa-alueelle

Eritasoliittymän läntinen ramppi poistetaan ja se korvataan uudella itäpuolen rampilla. Samalla Hervannan valtaväylälle lisätään rampin päähän liikennevalot. Sotilaankadun ja itäisen rampin liittymä varustetaan myös liikennevaloilla. Ratkaisu mahdollistaa Säälänkadun liittymän katkaisun ja etelän suunnan rampin poistamisen. Vaihtoehdossa esitetään myös uutta kokoojakatua eritasoliittymän ramppiliittymästä etelään. Vaihtoehdossa esitetään vielä optiona mahdollista pääsuunnan muutamista Hallilantien ja Nekalantien liittymässä. Jalankulun ja pyöräliikenteen väyliä levennetään ja kulkumuodot erotellaan omille väylilleen Sotilaankadulla, Hallilankadulla ja Nekalantiellä. Laulunsillan itäpuolelle esitetään vaihtopysäkin toteuttamista ja alueelle toteutetaan muitakin pysäkkijärjestelyjä. Raitiotien ja rampin tasoristeyksen turvallisuutta parannetaan liikennevalo-ohjauksella.

Esitetyt toimenpiteet toteuttavat hyvin kaikki liikenteelliset tavoitteet. Liikenneturvallisuus paranee, kun vaaralliseksi havaittu raitiotien ja rampin tasoristeys poistuu ja ratkaisu mahdollistaa ratikalle suuremman ajonopeuden. Ratkaisut eivät edellytä merkittäviä muutostarpeita kaupallisen alueen maankäyttöön, mutta ratkaisut mahdollistavat alueen myöhemmän maankäytön kehittämisen. Nekalantien ja Hallilantien liittymän mahdollinen pääsuunnan muuttaminen vähentää Nekalantien käyttöä läpikulkuliikenteeseen. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on n. 10,3 M€.

Muut tutkitut vaihtoehdot olivat

 • Säälänkadulle suuntaisliittymä, joka hylättiin, sillä toimenpiteet eivät poista liittymien ruuhkautumista.
 • Sotilaankadun ramppiliittymiin kiertoliittymät ja uusi kokoojakatu kauppa-alueelle, joka hylättiin liikenteellisen toimimattomuuden takia.

Turtolan alueen liikenneverkkoa esitetään kehitettäviksi vaihtoehtojen VE0+, VE1 ja VE2 pohjalta. VE0+ esitetään toteutettavaksi ensimmäisessä vaiheessa. Liikenneverkon jatkosuunnittelu tapahtuu alueen maankäytön kehittämisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Asia jäi pöydälle 9.3.2021.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa: 

Hyväksytään Turtolan alueen liikenneselvitys jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti täydennettynä:

Hyväksytään Turtolan alueen liikenneselvitys jatkosuunnittelun lähtökohdaksi.

VE0+ esitetään toteutettavaksi ensimmäisessä vaiheessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen ja perustelutekstin viimeiseen kappaleeseen seuraavan ponnen:

"VE0+ esitetään toteutettavaksi ensimmäisessä vaiheessa."

Esittelijä teki myös tähän muutokseen pohjautuvan korjauksen Raportti- liiteeseen, johon lisättiin sivut 32 ja 33 ja niihin tehtiin seuraavat lisäykset: 

Jatkotoimenpiteet

• Liikenneselvityksen pohjalta esitetään, että alueen liikenneverkkoa lähdetään ensimmäisessä vaiheessa kehittämään vaihtoehdon 0+ pohjalta. Seuraavan vaiheen toimenpiteet ratkaistaan alueen maankäytön ja liikenteen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi näin täydennysten olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Timo Seimelä, Lauri Vesanen, Pia Hastio, Jari Alanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)