Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 103 Venepaikkojen vuokraushinnaston ja vuokrausehtojen päivitys 

TRE:1579/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen,​ puh. 040 506 8600 ja infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen, puh. 040 806 4794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki,​ puh. 040 124 1626,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Nykyinen venepaikkahinnasto (yla § 50/3.3.2020) päivityksineen/tarkennuksineen (yla § 179/23.6.2020) otettiin käyttöön vuonna 2020. Venepaikkahinnastoa koskevat päätökset, joilla yhtenäistettiin ja päivitettiin hinnastoa, liittyivät venepaikkavuokrauksen toimintamalliuudistukseen ja sähköisen varausjärjestelmän käyttöönottoon.

Saatujen palautteiden ja kokemusten myötä venepaikkojen vuokraushinnastoa on tarkoituksenmukaista päivittää siten, että se on aiempaa yksiselitteisempi ja informatiivisempi, jotta mahdolliselta monitulkintaisuudelta vältytään. Samassa yhteydessä hinnastoon on tarkoituksenmukaista tehdä uudistuksia koskien maksualennuksia ja -rajauksia. Vene- tai aluspaikkojen hintoihin ei esitetä korotuksia. Venepaikkojen vuokrausehtoihin on lisäksi tarkennettu venepaikan edelleenvuokrausta koskevaa ehtoa pursiseurojen osalta.

Venepaikkojen hinnoittelussa pursiseurojen hinta on noin 20 % edullisempi kuin yksittäisen asiakkaan paikkamaksu. Pursiseuran hinta on edullisempi, koska pursiseura vuokraa koko laiturin paikat kokonaan, jolloin laiturin vuokrattujen paikkojen käyttöaste on kerralla 100%. Lisäksi pursiseura huolehtii merkittävällä tavalla veneilijöiden neuvonnasta ja ohjauksesta sekä valvoo liikkumista laiturilla, mikä osaltaan on satamanpitäjälle toiminnallisesti ja taloudellisesti edullista. Pursiseura voi edelleen vuokrata paikan jäsenilleen. Satamanpitäjä voi asioida pursiseuran kanssa venepaikkoihin liittyvissä asioissa yksinkertaisesti. Yksittäisen asiakkaan vuokratessa paikan edelleen, paikan hallinnan valvonta on erittäin vaikeaa sataman pitäjän näkökulmasta. Siksi yksittäinen asiakas ei vuokrausehtojen mukaan voi vuokrata paikkaa edelleen.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Venepaikkojen vuokraushinnaston ja venepaikkojen vuokrausehtojen päivitykset hyväksytään liitteiden mukaisina. Ne korvaavat nykyisen hinnaston (yla § 50/3.3.2020) siihen liittyvine päivityksineen/tarkennuksineen (yla § 179/23.6.2020) sekä nykyiset vuokrausehdot (yla § 50/3.3.2020).

Hinnastopäivitys ja vuokrausehtojen päivitykset astuvat voimaan päätöksen saatua lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä lisäsi perustelutekstin viimeiseksi kappaleeksi seuraavan kappaleen:

”Venepaikkojen hinnoittelussa pursiseurojen hinta on noin 20 % edullisempi kuin yksittäisen asiakkaan paikkamaksu. Pursiseuran hinta on edullisempi, koska pursiseura vuokraa koko laiturin paikat kokonaan, jolloin laiturin vuokrattujen paikkojen käyttöaste on kerralla 100%. Lisäksi pursiseura huolehtii merkittävällä tavalla veneilijöiden neuvonnasta ja ohjauksesta sekä valvoo liikkumista laiturilla, mikä osaltaan on satamanpitäjälle toiminnallisesti ja taloudellisesti edullista. Pursiseura voi edelleen vuokrata paikan jäsenilleen. Satamanpitäjä voi asioida pursiseuran kanssa venepaikkoihin liittyvissä asioissa yksinkertaisesti. Yksittäisen asiakkaan vuokratessa paikan edelleen, paikan hallinnan valvonta on erittäin vaikeaa sataman pitäjän näkökulmasta. Siksi yksittäinen asiakas ei vuokrausehtojen mukaan voi vuokrata paikkaa edelleen.” 

Puheenjohtaja totesi näin täydennyksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Ari Vandell poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Simo Karttunen, Tampereen palvelupiste, sitar

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.