Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.3.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 104 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2021 investointiosan vuosisuunnitelman muutos 

TRE:5044/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki haki 30.9.2020 päivätyllä hakemuksella kävelyn ja pyöräilyn investointiavustuksia vuosille 2020 – 2022. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt 19.1.2021 Tampereen kaupungille valtionavustuksia kahdeksalle kohteelle ja maksimissaan yhteensä 3 610 015 euroa (alv. 0 %). Kullekin kohteelle on myönnetty enimmäismäärä tai mikäli kohteen toteutuneet kustannukset jäävät suunniteltua pienemmäksi, niin valtion avustusmäärä on enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista.

Vuosisuunnitelman investointiosiossa arvioitiin kaupungin saavan kävelyn ja pyöräilyn investointiavustuksia yhteensä 1 730 000 euroa eli 1 880 015 euroa vähemmän, mitä nyt on myönnetty. Tämä mahdollistaa investointien vuosisuunnitelman kohteiden määrärahojen korottamisen sekä kohteiden lisäykset vuodelle 2021 niin, että investointiraamin nettovaikutus on nolla. 

Hatanpään valtatien jalkakäytävien ja pyöräilyn pääreittien kehittämiseen Traficom myönsi valtionavustusta enimmiltään 1 002 317 euroa (alv. 0 %). Kohde toteutetaan raitiotiehankkeen yhteydessä ja tästä kohteesta on sovittu palvelutuottajan kanssa kokonaissummaksi 2 100 000 euroa. Kohde valmistuu vuoden 2021 aikana ja valtionavustus voidaan hakea kokonaisuudessaan. Alkuperäisessä vuosisuunnitelmassa arvioitiin avustukseksi 600 000 euroa. Nettovaikutukseltaan kohde toteutuu 402 317 edullisemmin. Ehdotetaan, että säästyvällä rahalla toteutetaan Lapintien jalkakäytävän ja pyörätien parantaminen välillä Massunkuja – Soukanlahdentien pohjoisreuna ja kohteelle siirretään 152 317 euroa. Ehdotetaan, että 150 000 euroa siirretään lisämäärärahaksi Teiskontien jalkakäytävän ja pyörätien parantamiseen. Teiskontien kohde toteutetaan yhteishankkeena ely-keskuksen kanssa ja lisämäärärahan avulla hankkeen toteuttamista voidaan nopeuttaa sekä kevennetään tältä osin tulevien vuosien määrärahatarvetta. Ehdotetaan, että Nokian pohjoisreunan parantamista jatketaan välille Winterin mutka – Epilänkatu ja kohteelle siirretään 100 000 euroa.

Insinöörinkadun pyöräteiden ja jalkakäytävien parantamiseen myönnettiin yhteensä 1 200 450 euroa. Alkuperäisessä vuosisuunnitelmassa arvioitiin kaupungin saavan 300 000 euroa valtion avustuksia tähän kohteeseen. Ehdotetaan, että Insinöörinkatu välillä Opiskelijankatu -  Teekkarinkatu toteutetaan korkeatasoisempana, lisäämällä katoksellisia pyöräpysäköintiasemia ja väriasfaltin käyttöä sekä avartamalla kallioleikkauksia tilan ja näkemien parantamiseksi. Määrärahan korotus 400 000 euroa (nettovaikutus 200 000 euroa). Ehdotetaan, että väli Kanjoninkatu - Opiskelijankatu länsipuoli toteutetaan vuonna 2021 ja kohteelle osoitetaan 600 000 euron määräraha (nettovaikutus 300 000 euroa). Ehdotetaan, että väli Teekkarinkatu – Arkkitehdinkatu toteutetaan vuonna 2022 ja varataan yhteensä 600 000 euroa (nettovaikutus 300 000 euroa). Välin Kanjonikatu – Teekkarinkadun viimeistelytöihin varataan vuodelle 2022 yhteensä 200 000 euron määräraha (nettovaikutus 100 000 euroa).

Nokiantien pohjoisreunan ja Tampere – Nokian seudullisen pyöräilyn pääreitistön parantamiseen myönnettiin yhteensä 165 600 euroa. Tähän kohteeseen oli vuosisuunnitelmassa arvioitu saatavan 80 000 euroa avustuksia. Ehdotetaan, että Nokian pohjoisreunan parantamista jatketaan välille Winterin mutka – Epilänkatu ja kohteelle siirretään 85 600 euroa.

Tampere – Pirkkalan seudullisen pyöräilyn pääreitistön parantamiseen Nuolialantielle myönnettiin yhteensä avustuksia 517 800 euroa. Vuosisuunnitelmassa arvioitiin saatavan yhteensä 150 000 euroa. Ehdotetaan, että väli Härmälän rantapuisto – Leirintäkatu toteutetaan vuonna 2021 ja kohteelle osoitetaan 260 000 määräraha (nettovaikutus 130 000 euroa). Ehdotetaan, että väli Kannistonkatu – Haapakuja toteutetaan vuonna 2022 ja varataan 480 000 määräraha (nettovaikutus 242 000 euroa).

Seudullisen pääreitistön parantamiseen Paasikiventielle myönnettiin avustuksia 149 629 euroa, kun vuosisuunnitelmassa oli arvioitu saatavan 100 000 euroa. Ehdotetaan, että 49 629 euron nettosäästö lisätään kaupunkipyöräasemien kehittämiseen.

Itsenäisyydenkadun pyöräilyn ja jalankulun kehittämiseen myönnettiin avustuksia 175 403 euroa ja vuosisuunnitelmassa oltiin arvioitu 100 000 euron avustusta. Ehdotetaan, että 75 403 euroa lisätään kohteelle, jolla saadaan parannettua rakenteellisia erottelujärjestelyjä kävely- ja pyöräkaistojen sekä pysäkkien käyttäjien välillä.

Pinninkadun muuttamiseksi kävely- ja pyöräilypainotteiseksi myönnettiin avustuksia 324 791 euroa ja vuosisuunnitemassa arvioitiin saatavan 200 000 euroa. Ehdotetaan, että 124 791 euroa lisätään kohteelle, jolla saadaan parannettua rakenteellisia erottelujärjestelyjä kävely- ja pyöräkaistojen välillä sekä voidaan käyttää korkeatasoisempia pintamateriaaleja. 

Keskustan kävelyopastuksen parantamiseksi myönnettiin avustuksia 74 025 euroa. Vuosisuunnitelmassa ei oltu arvioitu saatavan avustuksia. Ehdotetaan, että 74 025 euroa lisätään kohteelle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2021 investointiosan vuosisuunnitelman muutos hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Milko Tietäväinen, Jouni Sivonen, Matias Ansaharju, Marko Sivonen, Tuomas Huhtala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.