Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 164 Asemakaava, Vaiheasemakaava nro 8741, Hervanta, korttelit 7212, 7127, 7128 ja 7130, autopaikkamääräyksen muutos 

TRE:6445/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut 11.10.2018 päivätyn ja 3.12.2018 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8741. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8741.
Diaarinumero: TRE:6445/10.02.01/2018
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Asemakaavan muutoksen kohteena ovat Hervannan pohjoisosassa sijaitsevat asuin- ja liikekorttelit 7127 ja 7182, asuinkerrostalojen kortteli 7212 sekä sosiaalista ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 7130. Alueella on TOAS:in opiskelija-asuntoja, Elisa Oyj:n, Invalidiliiton, Suomen kuurosokeat ry:n ja Tampereen Vuokratalosäätiön tiloja sekä asunto Oy:t Satoemäntä, Pohjanukko, Pohjanneito, Satokehrääjä ja Satoisäntä.

Kortteleiden nykyisessä asemakaavassa on osa autopaikoista osoitettu korttelissa 7134 olevalle pysäköintialueelle (LPA-2). Asemakaavalla 8603 muutetaan korttelin 7134 asemakaavaa siten, että nykyinen pysäköintialue (LPA-2) rakennetaan asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Muutoksen myötä maantasopysäköinti poistuu korvautuen rakenteellisena pysäköintinä rakennusten ja pihakansien alla. Tämän vuoksi muutetaan asemakaavalla 8741 kortteleiden 7127, 7128 ja 7130 pysäköintimääräystä siten, että poistetaan viittaus korttelin 7134 LPA-alueeseen ja jätetään viittaus pelkkään korttelinumeroon. Kaavaprosessin aikana lisättiin tavoitteeksi mahdollisuus vähentää vaadittuja autopaikkoja pysäköintiin liittyvillä joustoilla.

Kaavaan lisättiin yleismääräys. Tämän myötä kaava-alueeseen päätettiin lisätä kortteli 7212, jolla myös on pysäköintipaikkoja korttelissa 7134, muttei kaavamääräyksessä viittausta LPA-alueeseen. Näin ollen kaavahankkeen otsikkoon on lisätty uusi korttelinumero.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 11.10.-1.11.2018. Saaduissa kommenteissa ei ollut huomautettavaa.

Ennen asemakaavan hyväksymistä kaupungin kiinteistötoimi ja kaava-alueen tontinhaltijat tekevät sopimuksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8741 (päivätty 11.10.2018, tarkistettu 3.12.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset tulee olla hyväksyttyinä ennen yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola, 044 486 3496, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 11.10.2018 päivätyn ja 3.12.2018 sekä 8.6.2020 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8741.
Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa:
http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8741
Dno: TRE: 6445/10.02.01/2018
Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.12.2018-10.1.2019. Siitä saatiin yksi muistutus Suomen kuurosokeat ry:ltä, jossa  pyydettiin merkitsemään korttelille 7130 riittävä määrä autopaikkoja liittyen heidän TOAS:ilta vuokraamiinsa pysäköintipaikkoihin korttelista 7134.

Kaavoituksen vastine: Vaiheasemakaavaa on tarkistettu siten, että korttelin 7130 autopaikkoja voi sijoittua omaan kortteliin ja kortteliin 7134, mutta lukumäärää ei ole merkitty kaavakartalle. Rakennuslupien ja sopimuksien mukaiset autopaikat ovat kuitenkin voimassa toistaiseksi. Rakennuslupia uudistettaessa astuvat voimaan yleismääräyksen mukaisesti yhdyskuntalautakunnan 29.1.2019 hyväksymän päivitetyn pysäköintipolitiikan mukaiset pysäköintinormit, joiden perusteella lasketaan vaadittavat autopaikkamäärät. Kaava-alue sijaitsee aluekeskustan kävelyvyöhykkeellä alle 400 metrin etäisyydellä raitiotien pysäkistä. Yleismääräys pitää sisällään lievennyksiä, mikäli hankkeessa toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysäköinti sekä vuoroittaispysäköinti ja/tai paikkojen nimeämättömyys ja mikäli hanke liittyy yhteiskäyttöautojärjestelmään. Vähennyksen kokonaismäärä on enintään 30% pysäköintinormista.

Pysäköintinormiin tulleen päivityksen vuoksi pysäköintiä koskevaa yleismääräystä on täsmennetty ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.
Tarkistukset ovat teknisluonteisia asemakaavaa tarkentavia sekä siten vähäisiä eivätkä edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8741 (päivätty 11.10.2018 päivätyn ja 3.12.2018 sekä 8.6.2020) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pia Hastio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Heli Toukoniemi, Juha-Matti Ala-Laurila, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, muistuttaja 1 kpl

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat