Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 166 Asemakaava ja asemakaavamuutos nro 8717. Vuores, Isokuusi IV, Vuoreksen puistokatu ja sen itäpuoliset keskustakorttelit 

TRE:857/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 4.6.2018 päivätyn ja 5.11.2018 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8717. Asian hyväksyminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8717
Diaarinumero: TRE:857/10.02.01/2018

Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusta-alueen täydentäminen Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen Puistokadun itäpuolelle. Asemakaavalla muodostuu 4 korttelialuetta, joihin osoitetaan myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai townhouse-tyyppisten asuinrakennusten rakentamisen alueelle. Asemakaava-alueelle osoitetaan rakennusoikeutta 42700 k-m².

Asemakaavan tavoitteet
Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa 2040 Isokuusi IV:n alue on osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja joustavaan joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi.

Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään sovittamalla kerrostaloja, kaupunkipientaloja ja leikkipaikka alueelle jo kaavoitettuun rakennuskantaan sekä monimuotoiseen maastoon.

Kaavoitusohjelmassa 2018-2022 asemakaavan tavoitteena on luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen 40 000 k-m² asuinalue, josta palvelut ovat saavutettavissa kävellen. Tavoitteena on huomioida puurakentamisen edistämisohjelma sekä hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta. Tavoitteena on myös rakentaa Isokuusentanhuan (keskustan aukion) idänpuoleinen osa ja puistokadun idänpuoleinen leikkipaikka sekä mahdollistaa päivittäistavarakauppa alueella.

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Suunnittelualue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 ha:n laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Maaston korkeus nousee likimain +122...+130 mpy. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 22.2.–15.3.2018 väliseksi ajaksi ja lähetettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 viranomaiskommenttia sekä 1 osalliseksi ilmoittautuminen.

Valmisteluvaiheessa tilattiin maa- ja kiviainesselvitys sekä meluselvitys. Lisäksi käynnistettiin hulevesien hallinnan sekä aukio-, katu- ja puistoalueiden suunnittelu. Valmisteluvaihessa suunnitelmia kehitettiin palautteissa esitetyt asiat huomioiden ja selvitystarpeita tarkennettiin.

Valmisteluvaiheen aineisto asetettiin nähtäville 7.6.–9.8.2018 väliseksi ajaksi mielipiteiden jättämistä varten. Nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella 7.6.2018. Valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 6 lausuntoa, joista yhdessä oli huomauttamista sekä 1 mielipide. Pirkanmaan liitto esitti lausunnossaan maankäyttöä tehostettavaksi ja mielipiteessä kommentoitiin kevyen liikenteen järjestelyistä pyöräilynäkökulmasta.

Valmisteluvaiheessa saadun palautteen mukaisesti kaavan korttelialueet tarkasteltiin alueen rakennustehokkuuden parantamiseksi, mutta haastavien maastonmuotojen vuoksi kerrosalaan oli mahdollista tehdä vain vähäisiä lisäyksiä. Kaavaselostukseen on lisätty kommenttien tiivistelmät ja niihin vastineet.

Ehdotusvaiheessa viimeisteltiin alueen melu-, kiviaines- ja hulevesiselvitykset ja tarkennettiin katu- ja puistosuunnitelmat yleissuunnitelmatasoisiksi. Korttelin 7747 kaavaa muutettiin mahdollistamaan kilpailuvoittajan rakentaminen.
Korttelin 7748 länsireunalle lisättiin tilavaraus tontin sisäiselle pelastustielle. Saman korttelin eteläpuolelle merkittiin ajoyhteys ja sähkömuuntamo. LPA-alueet muutettiin osaksi AKR-korttelialuetta. Kortteleita jaettiin pienempiin ohjeellisiin tontteihin ja lisättiin hulevesiä koskeva määräys. Lisättiin määräys, ettei yleistä vesijohtoa voida käyttää sammutuslaitteiston vesilähteenä. Yleisien alueiden kaavamerkintöjä täsmennettiin. Kaavamääräyksiä tarkistettiin koko alueen osalta.

Pyydetään nähtävilläoloaikana lausunto Pirkanmaan liitolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Kankaala Kari, Ympäristö- ja kehitysjohtaja, Kari.Kankaala@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8717 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 5.11.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Marjut Lund-Rahkola, puh. 044 486 3496, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 4.6.2018 päivätyn, 5.11.2018 ja 8.6.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8717. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8717

Dno TRE:857/10.02.01/2018

Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.11.-17.12.2018 välisen ajan. Ehdotuksesta saatiin yksi lausunto sekä yksi muistutus.

Pirkanmaan liitto suosittelee palautteessaan pyrkimään tehokkaampaan asuntorakentamiseen kaava-alueella sekä varmistamaan Vuoreksen puistokadun varteen sijoittuvan rakennusoikeuden täysimääräinen toteutuminen. Lisäksi palautetta jätettiin yksityishenkilön taholta koskien Isokuusen liikerakentamisen vähyyttä.

Asemakaavakartan korttelialueita on tarkistettu ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Liiketiloille osoitettu kerrosala on muutettu sallivasta pakottavaksi. Liike- ja toimistotilojen rakennusalamerkintää er-1 on lisätty niille korttelialueille, joille sen toivotaan sijoittuvan kaupunkikuvallisista ja logistisista syistä.

Korttelien ja rakennusalojen rajauksia on tarkennettu ja yleismääräysten sanamuotoja täsmennetty vastaamaan tarkemmin viitesuunnitelmaa ja asuntoreformikilpailun voittanutta suunnitelmaa. Kortteleiden ajoluiskien sijainteja sekä merkintätapoja on tarkistettu. Ajokieltomerkintöjä on tarkistettu suhteessa katujen tasaussuunnitelmiin. Määräys yleisen vesijohdon käyttämisestä sammutuslaitteiston vesilähteenä on siirretty rakentamistapaohjeisiin. Kortteleihin on lisätty merkinnät, joilla ohjataan kattomuotoa sekä maantasokerroksen aukotusta. Lounatuulenrinteen jätepisteen sijaintia on tarkistettu. Kortteliin 7747 on lisätty istustusmerkintä tulevan tukimuurin viereen. Pysäköintitalolle on lisätty rakennusoikeus. Melumääräystä on tarkistettu uuden melulinjauksen mukaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8717 (päivätty 4.6.2018, tarkistettu 5.11.2018 ja 8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heli Toukoniemi, Aila Taura, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, muistuttajat (1 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat