Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 168 Asemakaava nro 8749, VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3, kaavamääräysten tarkistaminen 

TRE:4874/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.2.2020 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8749. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8749
Diaarinumero: TRE:4874/10.02.01/2018

Kaava-alue sijaitsee n. 2 km länteen kaupungin keskustasta VIII kaupunginosassa (Särkänniemi), rautatien ja Rantatien välisellä alueella. Kaava-alueeseen sisältyy kaavatontti 808-7, Ruutivarastonrinne-niminen virkistysalue sekä osa tontin lounaispuolella sijaitsevaa suojaviheraluetta. Kaava-alue rajautuu koillisessa, kaakossa ja luoteessa kerrostalotontteihin ja lounaassa rautatiehen. Kaava-alueen pinta-ala on 3.818 m2. Tontilla 808-7 sijaitsevat vuonna 1926 valmistuneet kolmekerroksinen tulitikkutehdas, kaksikerroksinen ruutivarasto, tehtaan piippu sekä tehtaan ja ruutivaraston väliin sijoittuva kulkusilta.

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen, tarkistetaan asemakaavan suojelumääräyksiä, lasketaan rakennusoikeuden määrää sekä nostetaan tontin luoteispäähän tulevan rakennuksen kerroslukua yhdellä kerroksella. Lisäksi tontilta poistetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Korvaava kevyenliikenteen yhteys toteutetaan tontin koillis- ja kaakkoisosaan. Kaupunkikuvallisesti tärkeät Tiporaittia rajaavat julkisivut esitetään säilytettäviksi. Piippu ja yhdyssilta esitetään korvattaviksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 7.- 28.11.2019 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Neljässä kommentissa ei ollut huomautettavaa. Saatu palaute koski mm. pohjavesialueen rajausta, päiväkodin sijoittamista alueelle ja uudisrakennuksen korkeutta. Aloitusvaiheen palaute vastineineen on kaavan oheismateriaalina.

Vireilletulovaiheen jälkeen kaava-aluetta jouduttiin laajentamaan alueen lounaispuolella olevalle suojaviheralueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa oli ruutivaraston lounaispuolelle osoitettu rakennusala rakenteelle, jota ei enää ole. Rakennusala ulottui myös viereiselle suojaviheralueelle (EV), ja jotta tarpeeton rakennusala saatiin poistettua, tuli osa EV-alueesta ottaa mukaan kaavaan.

Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, selostus, selvitysaineistoa ja viitesuunnitelma -  asetettiin nähtäville 27.2.-19.3.2020 ja siitä pyydettiin kommentit. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei tullut. Kahdessa kommentissa ei ollut huomautettavaa. Kolmessa kommentissa otettiin kantaa mm. kaavamääräysten esitystapaan ja sanamuotoon sekä meluselvityksen ja kaavaselostuksen päivitystarpeeseen.

Meluselvitystä ja kaavaselostusta päivitettiin, kaavakarttaan lisättiin pima-1- ja hule-42 (1)-määräykset sekä joidenkin yleismääräysten sanamuotoja tarkistettiin. Valmisteluvaiheen palaute vastineineen on kaavan oheismateriaalina.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvä uusi vuokrasopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. -040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 24.2.2020 päivätyn sekä 20.4.2020 ja 8.6.2020 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8749. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8749

Dno: TRE: 4874/10.02.01/2018

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-2.6.2020. Siitä saatiin yksi viranomaislausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta. Lausunnossa ei ollut huomautettavaa.

Asemakaavaehdotukseen lisätiin yleismääräys, jonka mukaan Tikkutehtaan koillis-, kaakkois- ja lounaispuolella julkisivujen välissä oleva kylmä katettu tila voidaan rakentaa tontille osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Muutos ei ole niin merkittävä, että kaavaehdotus tulisi kuuluttaa uudelleen nähtäville.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty 24.2.2020, tarkistettu 20.4.2020 ja 8.6.2020) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Aila Taura, Juha-Matti Ala-Laurila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat