Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 170 Asemakaava nro 8780, XXVI (Jokipohja), Motarinkuja 2, rakennusoikeuden lisääminen 

TRE:1994/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 27.1.20202 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8780. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8780

Diaarinumero: TRE:1994/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen Jokipohjan kaupunginosaan, tonteille 612-9 ja 612-10. 

Tonteilla on alaa yhteensä 4120 m². Asemakaava-alueella on nyt kaksikerroksinen luhtitalo ja toimintakeskus. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 1648,5 k-m², josta käytettyä on 1322 k-m², käyttämättä 326,5 k-m². Uudessa asemakaavassa rakennusoikeudellista kerrosalaa on yhteensä 3050 k-m², joka jakaantuu seuraavasti:

Tontti 11, ala 2804 m²: asuminen 2325 k-m²; autotalli 80 k-m²; e=0,85

Tontti 12, ala 1316 m²: palvelut 620 k-m²; talousrakennus 25 k-m²; e=0,49

Uusien rakennusalojen rakennusoikeus on 1705 k-m². Rakennusoikeus tonteilla kasvaa 1401,5 k-m². 

Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja yksi mielipide. Viranomaisten puolesta luonnokseen ei tullut muutostarpeita. Kaavamuutosta koskevissa mielipiteissä on oltu huolissaan lisäasukkaiden aiheuttamista haitoista. Rakennusta pidetään liian korkeana Iidesjärven maisemallisista ja luonnonsuojelullisista syistä ja toivotaan sen olevan korkeintaan kaksikerroksinen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8780 (päivätty 27.1.2020, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala, puh. 044 431 4369, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 27.1.2020 päivätyn ja 20.4.2020 tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 8780. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8780 

Diaarinumero: TRE:1994/10.02.01/2019

Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 30.4.-18.5.2020. 

Asemakaavaehdotuksesta tuli kaksi muistutusta, joissa huomautettiin selostuksen asiavirheistä ja mm. maisemavaikutusten arvioinnin puutteista sekä hankkeen haitoista naapureille. Vaadittiin hankkeen hylkäämistä tai palauttamista valmisteluun.

Asunto Oy Motarinkuja esitti muistutuksessaan, että rakennus on paikalle liian korkea ja massiivinen. Asemakaavamuutoksessa tulisi huomioida Iidesjärven osayleiskaavan maisemalliset tarkastelut sekä jatkaa alueen vanhoissa yleis- ja asemakaavoissa olevaa periaatetta, jossa rannan tuntumaan sijoitetaan vain matalia rakennuksia ja korkeammat sijoitetaan kauas rantamaisemasta. Vaikutuksista Hevoshaan maisemiin ei näytä tutkitun. Muistutuksessa ollaan huolissaan maastoon päätyvien tupakantumppien vaikutuksesta hulevesien laatuun ja kysytään, mitä ovat nuhruuntuneet hulevedet. Muistutuksessa todetaan myös, että selostuksessa esitetty väite Iidesjärven suojelusta on virheellinen. As Oy Motarinkujan mielestä asemakaavaehdotus tulisi hylätä tai palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Yksityishenkilön muistutuksessa todetaan, että rakennus tulee naapurien järvimaisemaan. Tonttia pidetään käyttöön nähden ahtaana ja melu- sekä tupakansavuhaitat lisääntyvät. Kaavahankkeessa ei ole huomioitu vierailijoiden määrän lisääntymistä. Rakennuksen tulisi olla 2-kerroksinen.

Kaupungin vastine muistutuksiin:

Asemakaavaa laadittaessa käytössä on aikakauden omat suunnitteluperiaatteet. Vaikka jatkuvuus on kaupungin kehittämisessä usein tärkeässä asemassa, se ei tarkoita suunnitteluperiaatteiden täydellistä muuttumattomuutta. 

Suunniteltu uudisrakennus jää Iidesjärven rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Hevoshaan suunnasta katseltuna uudisrakennus jää suurelta osin Nekalantien varressa olevan puurivistön taakse. Vaikutusarviota on täydennetty Hevoshaan maisemaa koskevilla maininnoilla ja selostuksen maininta nuhraantuneista hulevesistä on korjattu ja täydennetty. Iidesjärven suojelustatusta koskeva maininta on korjattu.

Tupakantumppien ympäristöhaitat tulee torjua asianmukaisella roskien keräyksellä ja jätteenkäsittelyllä. Asemakaava mahdollistaa oleskelupaikan sijoittamisen myös kauemmas naapuritaloista. Täydentyvässä kaupungissa asukasmäärän kasvusta ja asuntojen maisemien huononemisesta johtuvat haitat ovat valitettavia, mutta ne eivät ole riittäviä perusteita rakennushankkeen estämiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8780 (päivätty 27.1.2020, tarkistettu 20.4.2020) hyväksytään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, muistuttajat 2 kpl, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat