Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 177 Hatanpään asemakaava-alueen 8578 katusuunnitelmat, Hatanpää 

TRE:519/10.03.02/2020

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hatanpään asemakaava-alueen 8578 katujen katusuunnitelmat Hatanpään kaupunginosassa:

Hatanpäänkatu, Hatanpään soutupaviljongista etelään, suunnitelmanumero 1/20829

Hatanpään Puistokuja, Hatanpään valtatiestä länteen, suunnitelmanumero 1/20830

Boijenkatu, suunnitelmanumero 1/20831

Suomen satavuotisaukio, suunnitelmanumero 1/20832

Gauffininkatu , suunnitelmanumero 1/20833

Pehkiönkatu, suunnitelmanumero 1/20834

Katusuunnitelmat on laadittu Hatanpään asemakaavan nro 8578 laadinnan yhteydessä laadittuihin selvityksiin ja yleissuunnitelmiin.

Kaava-alueen katujen katusuunnitelmissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Hatanpäänkatu

Katusuunnitelman mukaan Hatanpäänkadun, katuosuuden Soutupaviljongista etelään, ajorata säilyy nykyisessä sijainnissaan ja jalankulun sekä pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan. Katu toimii alueen kokooja- ja joukkoliikennekatuna.

Hatanpäänkadun länsireunalla on ajoradasta 3,0 – 6,5, metriä leveällä viherkaistalla erotettu jalkakäytävä ja pyörätie ja itäreunalla on ajoradasta reunakivellä erotettu jalkakäytävä. Hatanpäänkadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä. Sairaalaa palveleva linja-autojen pysäkkipari uusitaan ja pysäkkien välinen alue ajoradasta kivetään luonnonkivellä.

Katusuunnitelman mukaan Hatanpäänkadun ko. katuosuuden länsireunan asfalttibetonipintaisen erotellun jalkakäytävän ja pyörätien yhteisleveys on 4,75 metriä. Pyörätien leveys on tällä katuosuudella 2,5 metriä ja jalkakäytävän leveys 2,0 metriä. Kulkumuodot erotetaan toisistaan betonikiviraidalla. Kaksisuuntaisen pyörätien kulkusuunnat on erotettu ajoratamaalauksella ja kulkusuunnat osoitettu tiemerkintöinä käyttäen polkupyöräsymbolia sekä kulkusuuntaa osoittavaa nuolta. Pyörätiellä käytetään punaista väriasfalttia Pehkiönkadun ja Hatanpään puistokujan välillä. Länsireunan jalkakäytävää ja pyörätietä molemmin puolin reunustavia nykyisiä puita pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon. Puukujannetta täydennetään uusilla puuistutuksilla tarvittavilta osin. Katuosuuden itäreunan jalkakäytävän leveys on 2,35 m.

Hatanpään puistokuja

Katusuunnittelu on kohdistunut Hatanpään puistokujan katuosuuteen Hatanpään valtatiestä länteen. Hatanpään puistokuja on kokooja- / joukkoliikennekatu, jolta linja-autopysäkit poistuvat ja korvautuvat Hatanpään valtatien pysäkeillä.

Katusuunnitelman mukaan Hatanpään puistokujan ajorataa levennetään sillä osuudella missä on joukkoliikennettä. Tällä pyritään helpottamaan joukkoliikenteen liikennöintiä. Hatanpään puistokujan pyörätiet ovat yksisuuntaisia katuosuudella Hatanpään valtatie – Hatanpäänkatu ja tällä osuudella ne erotetaan ajoradasta matalalla reunakivellä. Katuosuudella Hatanpäänkadusta länteen pyöräliikenne tapahtuu ajoradalla.

Hatanpään puistokujan asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on katuosuudella Hatanpään valtatie – Hatanpäänkatu 7,0 metriä ja katuosuudella Hatanpään valtatiestä länteen 6,0 metriä. Asfalttibetonipintaisten pyöräteiden leveys on 1,75 metriä ja jalkakäytävien leveys on 2,5 – 3,1 metriä. Hatanpään puistokujan ko. katuosuuden katupuut uusitaan kokonaisuudessaan ja katupuita täydennetään puuttuvilta osin. Puiden uusimisen myötä puistokujan arkkitehtoninen ja historiallinen ilme kartanolle johtavana reittinä vahvistuu. Katupuiden muodostaman viherkaistan leveys on 3,25 – 5,5 metriä.

Boijenkatu

Boijenkatu on pohjois-eteläsuuntainen uusi tonttikatu Hatanpään puistokujasta etelään. Katusuunnitelman mukaan kadun pituus on noin 200 metriä. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 5,5 metriä ja sen molemmilla puolilla on ajoradasta 2,5 metriä leveällä välikaistalla erotettu 3,0 metriä leveä asfalttibetonipintainen jalkakäytävä. Betonikivetyille välikaistoille istutetaan uusia katupuita pysäköintitaskujen lomaan.

Suomen satavuotisaukio

Boijenkadun eteläpäässä sijaitseva Suomen satavuotisaukio on uusi katuaukio ja se toimii läpikulku- ja oleskelualueena. Katusuunnitelman mukaan aukion koko on noin 18 x 45 metriä. Aukion keskipisteenä on korotettu istutussaareke, jonka keskellä on kukkivia pikkupuita. Saarekkeen reunoilla voi istuskella. Aukio on kivetty betoni- ja luonnonkivellä. Kiveys muodostaa aukion pintaan järveä ja rantakalliota kuvastavan yhdistelmän, jonka keskellä on saarimainen istutusalue.

Gauffininkatu

Gauffininkatu on uusi tonttikatu, joka sijoittuu Hatanpään puistokujan länsipään ja Jukola-rakennuksen välille. Katusuunnitelman mukaan kadun pituus on noin 70 metriä. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 6,0 metriä ja sen itä- ja pohjoispuolella on ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttibetonipintainen jalkakäytävä.

Pehkiönkatu

Pehkiönkatu on nykyisen sairaalan kulkuyhteyden korvaava uusi tonttikatu Hatanpäänkadulta itään. Katusuunnitelman mukaan kadun pituus on noin 130 metriä. Kadun asfalttibetonipintaisen ajoradan leveys on 7,0 metriä ja sen molemmilla puolilla kulkee ajoradasta reunakivellä erotettu 2,5 metriä leveä asfalttibetonipintainen jalkakäytävä.

Katusuunnitelmien mukaan alueen katujen nopeusrajoitus on 30 km/h.

Ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiviemäriin.

Hatanpäänkadun ko. katuosuus sisältyy kaupunkiympäristön palvelualueen kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan. Muiden kohteiden toteuttaminen kuuluu tulevien lähivuosien alustaviin vuosisuunnitelmiin.

Asemakaava-alueen katujen kokonaiskustannusarvio on noin 1 986 000 euroa, joka jakaantuu kohdekohtaisesti seuraavasti:

Hatanpäänkatu, Hatanpään soutupaviljongista etelään 372 000 euroa (69 euroa/m2)

Hatanpään Puistokuja, Hatanpään valtatiestä länteen 756 000 euroa (103 euroa/m2)

Boijenkatu ja Suomen satavuotisaukio 596 000 euroa (171 euroa/m2)

Gauffininkatu 65 000 euroa (92 euroa/m2)

Pehkiönkatu 197 000 euroa (131 euroa/m2)

Katusuunnitelmaehdotukset olivat julkisesti nähtävillä 27.01. – 10.02.2020. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan jätettiin neljä muistutusta.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry kertoo muistutuksessaan olevansa tyytyväinen katusuunnitelmiin ja kehottaa toteuttamaan ne esitetyssä muodossaan.

Muistutus:

Arkkitehtitoimisto Ahonen & Kangasvieri edustaja esittää muistutuksessaan, että heillä kyseisenä ajankohta suunnittelussa olevan kiinteistön kohdalla Hatanpään puistokujalla katusuunnitelmissa huomioitaisiin ko. uudisrakennuksen vaatima ajoneuvoliittymä.

Vastine:

Hatanpään puistokujan katusuunnitelmassa ko. tonttiliittymä on huomioitu ja lisätty katusuunnitelmaan.

Yksityishenkilöiden muistutukset:

Muistutus (A):

Muistutuksen laatija kiittää onnistuneesta katusuunnitelmasta Hatanpäällä.

Muistutus (B):

Muistutuksen laatija esittää muistutuksessaan, että Hatanpään puistokujalta nähtävillä olleen katusuunnitelmaehdotuksen mukaan poistuva linja-autopysäkki palautettaisiin samalle paikalle katusuunnitelmiin. Muistuttajan mukaan pysäkille olisi tässä paikassa käyttöä ja se ei olisi muistuttajan mukaan muuta liikennettä siinä häiritsevä. Muistuttaja lisää vielä, että vaihtoehtoisten pysäkkien käyttäminen hankaloittaa alueen osittain iäkkäiden asukkaiden elämää.

Vastine:

Hatanpään puistokujan suunnitteluratkaisu on perustunut mm. kokonaisuuteen, jossa pyöräily on ajoradan molemmin puolin yksisuuntaisilla pyöräteillä ja lisäksi katutilaan palautetaan sieltä osittain poistuneita katupuita. Osittain näistä syistä johtuen Hatanpään puistokujan kokonaisuuteen ei löytynyt liikenteellisesti hyvää ja luontevaa linja-autopysäkin paikkaa. Lisäksi suunnitteluhankkeen aikana todettiin, että Hatanpäänkadun pysäkiltä kulkumatka etenkin Hatanpään puistokujan palvelutaloille on melko sama kuin katusuunnitelman mukaan poistettavalta Hatanpään puistokujan pysäkiltä. Tämä ohella keskusteltiin myös siitä, että Hatanpään valtatien pysäkkitarjontaa tarkastellaan myöhemmin erillishankkeen aikana. Näillä perusteilla Hatanpään puistokujan pysäkki on esitetty poistettavaksi puistokujan katusuunnitelmassa. Muistuttajan esitys Hatanpään puistokujan linja-autopysäkin palauttamisesta katusuunnitelmaan ei näin anna aihetta toimenpiteisiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hatanpään asemakaava-alueeseen 8578 kuuluvat seuraavat katusuunnitelmat

Hatanpäänkatu, Hatanpään soutupaviljongista etelään, suunnitelmanumero 1/20829

Hatanpään Puistokuja, Hatanpään valtatiestä länteen, suunnitelmanumero 1/20830

Boijenkatu, suunnitelmanumero 1/20831

Suomen satavuotisaukio, suunnitelmanumero 1/20832

Gauffininkatu, suunnitelmanumero 1/20833

Pehkiönkatu, suunnitelmanumero 1/20834

hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin. Hatanpään puistokujaa koskevaan katusuunnitelmaan on lisätty kiinteistön vaatima tonttiliittymä Hatanpään puistokuja 23 kohdalle.

Hatanpään puistokujan katuosuuden Hatanpäänkadusta länteen, Boijenkadun. Gauffininkadun ja Pehkiönkadun kunnossapitoluokaksi määrätään 3. Hatapään puistokujan pyöräteiden ja Hatanpäänkadun erotellun jalkakäytävän ja pyörätien kunnossapitoluokaksi määrätään A. Suomen satavuotisaukion kunnossapitoluokaksi määrätään B1.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttajat, Pasi Palmu, Anne Ravaska, Timo Seimelä, Marko Männynsalo, Juha Antila, Lassi Jokinen, Reijo Lahtinen, Leena Tala

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat