Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 176 Niemenrannan asemakaava-alueen 8496 katusuunnitelmat 

TRE:3400/10.03.02/2018

Valmistelija

  • Vandell Ari, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suvialankaaren katusuunnitelma nro 1/20289, Niemenrannan puistokadun katusuunnitelma nro 1/20285, Reuharinviitan katusuunnitelma nro 1/20286, Ahlströmin partaan katusuunnitelma nro 1/20290 ja Sahankallionkujan katusuunnitelma nro 1/20288, Niemenrannan kaupunginosassa

Lielahdenkadun ja Näsijärven väliselle alueelle sijoittuvan uuden Niemenrannan asuinalueen kolmatta vaihetta koskien on laadittu asemakaava nro 8496. Ko. asemakaavassa on osoitettu alueita mm. asuinrakentamista ja yksityisten palvelujen rakentamista sekä yleisten alueiden rakentamista varten. Kaava-alue sijoittuu Niemenrannan toisen kaavavaiheen itäpuolelle nykyisin lähinnä metsätaloutta sekä virkistyskäyttöä palveleville alueille. Uudisrakennusalueen suuren koon vuoksi alueen toteuttaminen vaiheistetaan ja rakennustyöt ajoittuvat useammalle vuodelle. Kolmannen vaiheen rakentaminen käynnistyi vuonna 2019 toteuttamalla ensimmäiseksi Raamikatu. Rakennustyöt keskittyvät tällä hetkellä kaava-alueen keskiosaan ja seuraavaksi toteutusvuorossa ovat Niemenrannan puistokatu sekä Suvialankaari.

Kaava-alueen kaduista on laadittu katusuunnitelmat, joissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema, sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelman mukaan Niemenrannan puistokatu toimii uuden asuinalueen sisäistä liikennettä palvelevana katuyhteytenä ja katu on luonteeltaan kokoojakatuja. Kokoojakadun luonteeseen liittyen Niemenrannan puistokadun kumpaankin reunaan rakennetaan ajoradasta välikaistoilla erotetut kevyen liikenteen väylät. Suunnitelman mukaan ajoradan leveys on 6,50 metriä ja erillisten jalankulku- ja pyöräilyväylien kokonaisleveys 4,15 metriä. Jalankäytävät ja pyörätiet erotetaan toisistaan 0,28 metrin levyisellä erotuskaistalla ja osa pyöräilyväylistä toteutetaan yksisuuntaisina pyöräteinä.

Kaava-alueen muut kadut toimivat myös asuinalueen sisäistä liikennettä palvelevina katuyhteyksinä, mutta kadut ovat luonteeltaan kokoojakaduista haarautuvia päättyviä asuntokatuja. Suvialankaaren ajoradan leveys on 6,50 metriä ja sen molemmilla reunoilla on ajoradasta reunakivellä erotetut 2,50 metrin levyiset jalkakäytävät. Ahlströmin parras ja Sahankalliokuja ovat vastaavasti pihakatumaisia asuntokatuja ja näillä kaduilla ajoradan leveys on 4,00 – 5,00 metriä. Pihakatumaiseen luonteeseen liittyen ajoradasta reunakivin erotettujen jalkakäytävien ja piennaralueiden sekä ajoradan välillä ei ole korkeustasoeroa.

Kaava-alueella on myös Reuharinviitan ja Tukkivahdinterassin katuaukiot sekä erillisiä puistokäytäviä. Katuaukiot toteutetaan kivettyinä lukuun ottamatta niiden yhteydessä oleva erillisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä, jotka toteutetaan asfaltoituina. Erillisten puistokäytävien leveys vaihtelee 2,00 metristä 4,00 metriin väylästä riippuen ja pelkästään jalankululle tarkoitetut väylät ovat yhdistettyjä kevyen liikenteen väyliä kapeampia.

Niemenrannan kolmannen asemakaava-alueen kadut mukailevat pääsääntöisesti alueen nykyisiä maanpinnanmuotoja, mutta katujen sovittamiseksi paremmin tulevaan maankäyttöön, sekä muuhun liikenneverkkoon joudutaan maanpinnan korkeustasoja tietyillä kohdin muuttamaan oleellisesti.

Niemenrannan uudisrakennusalueella hulevesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomiota, koska alueen käyttötarkoituksen muutoksesta huolimatta valuma-alueiden vesitasapaino ei saisi oleellisesti muuttua. Suunnittelutyön edetessä Niemenrannan puistokatu valittiin hulevesien hallinnan osalta kokeilukohteeksi, jossa hulevesiä pyritään viivyttämään katurakenteessa sekä hyödyntämään normaalia tehokkaammin katupuiden kastelemisessa. Erikoisratkaisujen tavoitteena on vähentää katualueilta kertyvien hulevesien virtaamia hulevesiviemärijärjestelmään ja näin vähentää Kiramonrantaan toteutettavan hulevesipainanteen kuormitusta. Uudenlaisen hulevesijärjestelmän toteuttaminen on edellyttänyt Niemenrannan puistokadun pinnan kallistuksien muuttamista, jotta hulevesiä saadaan ohjattua katupuille. Muilta osin katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan normaalitavoin hulevesiviemäröinnillä ja alueelta kertyvät sade- sekä sulamisvedet puretaan hulevesien viivyttämiseksi toteutettavaan hulevesialtaiseen.

Suvialankaaren, Niemenrannan puistokadun sekä Reuharinviitan rakentaminen sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja Ahlströmin partaan sekä Sahankallionkujan rakennustyöt ajoittuvat vuodelle 2021.  

Kustannukset jakaantuvat kohdekohtaisesti seuraavasti:

Suvialankaaren kustannusarvio on noin 415.000 euroa (130 euroa/m2).

Niemenrannan puistokadun kustannusarvio on noin 725.000 euroa (134 euroa/m2). Kustannusarvio ei sisällä kadun perustyövaiheiden kustannuksia kadun alkupään osalta, koska Niemenrannan puistokatu sisältyi osittain jo aiempaan Niemenrannan toisen vaiheen kaava-alueeseen ja katu on toteutettu jo perustyövaiheiden osalta Kehyskatuun saakka.

Reuharinviitan kustannusarvio on noin 130.000 euroa (149 euroa/m2).

Ahlströmin partaan kustannusarvio on noin 228.000 euroa (150 euroa/m2).

Sahankallionkujan kustannusarvio on noin 108.000 euroa (148 euroa/m2).

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 12. – 26.6.2018. Katusuunnitelmaehdotuksia vastaan on tehty yksi muistutus.

Muistutus

Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutuksessa on esitetty mm. selkeämpiä ratkaisuja liikenteenohjauksen osalta yksi- ja kaksisuuntaisten pyöräteiden muutoskohtiin. Katusuunnitelmaehdotuksessa on useita kohtia, joissa erityisesti väylätyypin vaihtuminen linjaosuudella ei ole kovin selkeästi havaittavissa etenkään talvella ajoratamerkintöjen ollessa poissa näkyvistä. Muutoskohtien havaittavuuden parantamiseksi on esitetty käytettävän kielletty ajosuunta –liikennemerkkiä tällaisissa kohdissa. Lisäksi on esitetty, että Niemenrannan puistokadun liittymäalueelle toteutettaisiin pyörätien kaarrelevitys.

Vastine

Tampereen polkupyöräilijät ry:n esittämien muutosehdotuksien mukaisesti suunnitelmia on muutettu liikenteenohjauksen tehostamiseksi lisäämällä kielletty ajosuunta -liikennemerkkejä pyöräteiden muutoskohtiin. Lisäksi suunnittelutyön aikana on julkaistu uutta ohjeistusta mm. kadun ylityskohdille toteutettavien suojatieratkaisujen osalta. Jalankulun sekä pyöräilyn ylityskohdat on suunnitelmissa muutettu uusimpien ohjeistuksien mukaisiksi. Lisäksi liikenteenohjausta on täydennetty uuden tieliikennelain sekä muiden uusimpien ohjeistuksien mukaisesti. Myös pyörätien kaarretta on levitetty Niemenrannan puistokadun ja Raamikadun liittymäalueella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suvialankaaren katusuunnitelma nro 1/20289, Niemenrannan puistokadun katusuunnitelma nro 1/20285, Reuharinviitan katusuunnitelma nro 1/20286, Ahlströmin partaan katusuunnitelma nro 1/20290 ja Sahankallionkujan katusuunnitelma nro 1/20288 hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksesta huolimatta seuraavin muutoksin:

Alueen kevyen liikenteen väylän verkostoon on tehty pyöräilyn liikenneturvallisuutta sekä sujuvuutta edistäviä muutoksia.

Suvialankaaren, Niemenrannan puistokadun, Ahlströmin partaan sekä Sahankallionkujan ajoradan osalta kunnossapitoluokaksi määrätään 3. Niemenrannan puistokadun pyöräteiden, Reuharinviitan katuaukion ja aukiota ympäröivien pyöräteiden kunnossapitoluokaksi määrätään B.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Kielo, Pasi Palmu, Pasi Ruohomäki, Jyrki Lehtimäki, Juha Antila, Leena Tala

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat