Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 178 Oikaisuvaatimus koskien asemakaavan peruuttamista ja keskeyttämistä kohteessa Pohtosillankuja 10 

TRE:2652/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Montonen Hanna, Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, puh. 040 8016952, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta on 28.4.2020 § 100 päättänyt asemakaavamuutoshakemuksen tontille Lielahti, 837-265-2603-23 Pohtosillankuja 10 peruuttamisesta ja keskeyttämisestä. Samalla päätöksellä on peruutettu ja keskeytetty useita muitakin asemakaavoitushankkeita. Päätöstä on perusteltu seuraavasti: Asemakaavahankkeet, jotka eivät etene suunnitellulla tavalla tai pysähtyvät kokonaan, kiinnittävät tarpeettomasti asemakaavoituksen resursseja, kun niitä ohjelmoidaan. Tämän johdosta on perusteltua keskeyttää ja lopettaa eräiden asemakaavahankkeiden laatiminen ja poistaa ne vireillä olevista asemakaavoista myös Tampereen Karttapalvelusta. Kaavan hakijoilta on pyydetty yhteydenottoa tai lisätietoja ja keskeyttämisestä on viime vaiheessa lähetetty hakijoille asiasta kertova kirje perusteluin käytettävissä olevin yhteystiedoin. Keskeytyksen syynä voi olla hakijan tai hankkeen oleellisesti muuttuneet tarpeet tai tilanne, hankkeeseen liittyneiden viitesuunnitelmien tai selvitysten vanheneminen tai sellaiset hakemuksen tavoitteet, jotka ovat ristiriidassa maankäyttöön liittyvien arvioitujen ympäristövaikutusten, yleis- tai maakuntakaavan, Tampereen kaupungin maapolitiikan tai strategian kanssa.

Kiinteistöä Pohtosillankuja 10 koskevan asemakaavamuutoshakemuksen tekijä on tehnyt lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu lautakunnan päätöksen muuttamista. Vaatimusta on perusteltu muun ohella nykyisten rakennusten huonolla kunnolla sekä sillä, että tontin koko huomioon ottaen olisi kerralla järkevämpi rakentaa kookkaampi kiinteistö tai esimerkiksi paritalo. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan myös siihen, että viereisillä tonteilla Pohtosillankujalla rakennusoikeus on 0,25 ja muutoshakemuksen kohteena olevalla tontilla numero 10 kerroin on noin 0,15. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen ja pyydetään korottamaan rakennusoikeutta lähelle naapureiden vastaavaa.

Oikaisuvaatimuksen johdosta todetaan, että kiinteistöllä on voimassa asemakaava 8533 vuodelta 2016. Kaavaa varten tehdyt selvitykset ovat siten melko tuoreita eivätkä olosuhteet kiinteistöllä ole muuttuneet niin, että tilannetta olisi nyt arvioitava toisin. Asemakaava on katsottu ajanmukaiseksi ja kaavahakemus on päätetty esittää hylättäväksi. Lisäksi kaavahakemuksen käsittely on katsottu perustelluksi keskeyttää, koska hakijan edustajalta pyydettyjä suunnitelmia kaavaharkintaa varten ei ole saatu.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että maanomistajan esitystä alueensa kaavoittamisesta on pidettävä hakemuksena, johon toimivaltaisen viranomaisen on annettava vastaus. (Jääskeläinen, Syrjänen, Hurmeranta, Wähä: Maankäyttö- ja rakennuslaki (2018) s. 330). Oikeuskäytännössä valituksia on hylätty sillä perusteella, etteivät maankäyttö- ja rakennuslain 51 ja 60 § perusta maanomistajalle oikeutta saada aluettaan kaavoitetuksi, vaan kaavan laatiminen ja muuttaminen on kunnan harkittava asia. Yhdyskuntalautakunta on edellä mainitun perusteella voinut päättää kaavoituksen peruuttamisesta ja keskeyttämisestä.

Yhdyskuntalautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen hakija, Elina Karppinen, Riikka Rahkonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat