Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 161 Poikkeamishakemus rakennuspaikalle, joka muodostuu tiloista 837-704-1-1, 837-704-1-7 ja 837-704-1-144, Teiskon kirkkotie 113, käyttötarkoituksen muutos  

TRE:2774/10.03.01/2018

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh 040 801 6917 ja kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa viisi (kerrosalaloiltaan 120 m2-150 m2) suuruista omakotitaloa (yhteensä 660 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 a §) erillisellä alueellisella päätöksellä.

Poikkeamista haetaan Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan PY-alueelle, jossa ei ole määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen (6 §:n 1 mom.) mukaisesti alueella olevalle rakennuspaikalle rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 kerrosalaneliömetriä. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 9500 m2.

Kiinteistörekisterin mukaan rakennuspaikka koostuu kolmesta kiinteistön määräalasta Kirkkomaa 837-704-1-1 (noin 1,8 ha; rek. 1.10.1875), Tapulinmäki 837-704-144 (noin 1,0 ha; rek. 31.5.1956) ja Hautausmaa 837-704-1-7 (noin 0,6 ha, rek. 6.11.1920) Kiinteistöt omistaa Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut viran puolesta rajanaapureita. Muita osallisia on tiedotettu Aamulehden ja Teisko-Aitolahti -lehden kuulutuksilla 2.4.2020. Saadusta palautteesta on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin. Palautteissa korostuivat suunnitellun rakentamisen määrä ja tiiveys, uudisrakentamisen sijoittuminen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan alueen viereen sekä Teiskon kirkon pysäköinti ja liikenne.

Hakijan perustelut:

”Rakennuspaikan muuttaminen asuinkäyttöön. Olemassa oleva seurakuntakeskus on huonokuntoinen ja kallis ylläpitää. PY-alueen ympärillä Teiskon kirkkotien pohjoispuoli on osayleiskaavassa merkitty AO-alueeksi ja alueella on pysyvää asutusta tiiviinä keskittymänä, esitetty rakentamisen volyymi on alueelle tunnusomaista. Alueen palveluverkko on kohtuullisen hyvä. Esitetyllä rakentamisella ei ole merkittävää vaikutusta. Rakentaminen tullaan sovittamaan osaksi kulttuurimaisemaa.”

Yleiskaavoitus:                      

Rakennuspaikka sijaitsee kyläalueella Teiskon kirkon pohjoispuolella.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueen eteläpuoli on merkitty maaseutualueeksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano). Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY). Uudisrakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Kirkkotien pohjoispuoli on maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

Ympäristöministeriön 31.5.1999 hyväksymässä Teiskon kirkonseudun osayleiskaavassa rakentamiseen aiottu alue sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY) sekä länsiosuudeltaan maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M), jossa on tilapäiseen pysäköintiin esitetty osa-alue.

Alue kuuluu vireillä olevaan Pohjois-Tampereen strategiseen yleiskaavaan, jonka luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu kyläalueeksi ja maatalouden ydinalueeksi. Teiskon kirkko on osoitettu historiallisesti merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuspaikan eteläpuolelle on osoitettu itä-länsisuuntainen ohjeellinen ulkoilureitti.

Tilalla on kerrosalaltaan 471 m2 suuruinen, vuonna 1972 rakennettu seurakuntatalo, joka on tarkoitus purkaa. Uudisrakentaminen purettavan rakennuksen tilalle vaatii poikkeamisen rakennusoikeuden määrästä, joka rakennusjärjestyksen mukaan on 500 m2. Aiottu rakentamisen määrä on 660 m2, mikä ylittää sallitun 160 m2:llä.

Rakennuspaikalla tapahtuvan käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi ja nykyisen pysäköintipaikan poistuessa, Teiskon kirkossa ja hautausmaalla kävijöitä varten varataan uusi pysäköintialue rakennuspaikan länsireunalle. 

Seurakuntatalon tilalle aiottujen omakotitalojen rakentamisen voidaan todeta, että aiottu hanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Se on myös sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Se ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Haettu rakennusoikeuden määrä on hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Alueellinen suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan viisi (kerrosalaloiltaan 120 m2-150 m2) suuruista omakotitaloa (yhteensä 660 m2) noin 9500 m2 suuruiselle rakennuspaikalle, joka muodostuu määräaloista tiloista Kirkkomaa 837-704-1-1, Tapulinmäki 837-704-144 ja Hautausmaa 837-704-1-7 hyväksytään sillä edellytyksellä, että rakentamisessa noudatetaan suunnitelmissa esitettyjä rakentamistapaohjeita. Vesihuolto toteutetaan alueella ympäristönsuojeluviranomaisten vaatimalla tavalla. Poikkeaminen Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan käyttötarkoituksesta sekä rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä hyväksytään.  

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavia rakennuslupia on haettava luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa-aineistot on lähetettävä lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon. Kasvistollisesti arvokkaat alueet ja säästettävät kolopuut juuristoalueineen sekä puut, joissa on mahdollisia liito-oravan risupesiä sekä riittävä suojapuusto niille on rajattava työmaa-alueen ulkopuolelle ennen rakentamisen aloittamista.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Esteellisyys

  • Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Aleksi Jäntti ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jouni Sirén ja Erik Lydén kannattivat Jäntin ehdotusta. Lautakunta päätti yksimielisesti, että asia jätetään pöydälle.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ELY -keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon, ympäristönsuojelun sekä kiinteistötoimen lausunnot. Saaduista lausunnoista on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Pirkanmaan Ely-keskus

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat