Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 173 Poikkeamishakemus tontille Mäyränmäenkatu 2, Vuores, päiväkodin laajentaminen 

TRE:3957/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Rakennetaan 5-osastoinen, päivä- ja iltakäytössä oleva päiväkoti tontilla ja olevan 8-osastoisen päiväkodin lisäksi. Poiketaan autopaikkamääräyksestä.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Vuores Palvelu Oy esitti, että päiväkodin lisäosan rakentamisesta vastaavaa pyydetään olemaan yhteydessä Vuores Palvelu Oy:öön koskien lisäosan rakentamiseen (louhintaan, räjäytyksiin tms.) mahdollisesti liittyvää naapuritontille ulottuvaa tärinää.

Vastine:

Poikkeamisluvan ehdoksi laitetaan, että päiväkodin lisäosan rakentamisesta vastaavan tulee olla yhteydessä Vuores Palvelu Oy:öön koskien lisäosan rakentamiseen mahdollisesti liittyvää naapuritontille ulottuvaa tärinää.

POIKKEAMINEN 1: Autopaikkamääräys

Jätetään rakentamatta yhteensä 27 autopaikkaa. 

Asemakaavoitus:

Tontti sijaitsee tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeellä, jossa Tampereen kaupungin pysäköintinormin mukaan autopaikkavaatimus on 1ap/ lapsiryhmä/esiopetusryhmä sekä vähintään 2 ap henkilökunnalle, yhteensä 15 autopaikkaa. Tämä vastaa myös Tampereen varhaiskasvatuksen päiväkotien suunnitteluohjeen mitoitusta. Asemakaavan mukaan liike- ja toimistorakennusten tontin autopaikkavaatimus on 1 ap/50 k-m2. Tämän mukaan tontille tulisi toteuttaa yhteensä 42 autopaikkaa. Tontti on asemakaavassa määritelty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Yksityisen päiväkotitoiminnan, joka luetaan liiketoiminnaksi, pysäköintitarve poikkeaa kaupallisen toiminnan tai toimistotilan pysäköintitarpeesta. 

Asemakaavan mukainen autopaikkojen lukumäärä vähentäisi lasten käyttöön tarkoitetun piha-alueen laajuutta huomattavasti. 

Tontti on Tampereen kaupungin vuokratontti, jonka vuokra perustuu tällä hetkellä rakennettuna oleviin tiloihin. Ennen rakennuksen käyttöönottoa tontin maanvuokrasopimuksen ehdot tulee sopia kiinteistötoimen kanssa vastaamaan toteutettavaa rakentamista.

Poikkeaminen autopaikkamääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun yksityinen päiväkoti voi laajentaa toimintaansa ja vastata entistä paremmin Vuoreksen kasvavan asukasmäärän päivähoitotarpeeseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-327-7604-1 lupa saada poiketa autopaikkamääräyksestä päiväkodin laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Vuoreksen  kaupunginosassa, osoitteessa Mäyränmäenkatu 2 sillä ehdolla,

että ennen uuden rakennuksen käyttöönottoa laaditaan ulkoilusuunnitelma lasten ulkoilun porrastamiseksi riittävän leikkialueen varmistamiseksi tontin piha-alueella,

että yksi autopaikoista on LE-paikka,

että päiväkodin lisäosan rakentamisesta vastaava on yhteydessä Vuores Palvelu Oy:öön koskien lisäosan rakentamiseen mahdollisesti liittyvää naapuritontille ulottuvaa tärinää, ja

että ennen rakennuksen käyttöönottoa tontin maanvuokrasopimuksen ehdot sovitaan kiinteistötoimen kanssa vastaamaan toteutettavaa rakentamista.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto varhaiskasvatusyksiköltä, joka toteaa lausunnossaan:

Tontilla on keskustan, aluekeskusten ja alakeskusten kävelyvyöhykkeen sekä tehokkaan joukkoliikenteen vyöhykkeen läheisyyden (etäisyys noin 300m runkolinjasta) mukainen autopaikkamäärä, jossa minimipaikkamäärä on yksi autopaikka per lapsiryhmä. Yksi autopaikoista tulee osoittaa liikuntaesteisten pysäköintipaikaksi ja huomioida se mitoituksessa. Lasten piha-alueella on 13m2/ lapsi, joka on katsottu tällä alueella riittäväksi. Päiväkodissa tulee kuitenkin tehdä ennen uuden rakennuksen käyttöönottoa ulkoilusuunnitelma, jotta ulkoilua porrastetaan.

Vastine:

Poikkeamislupapäätöksen ehdoksi tulee, että ennen uuden rakennuksen käyttöönottoa tulee laatia ulkoilusuunnitelma ulkoilun porrastamiseksi riittävän leikkialueen varmistamiseksi tontin piha-alueella ja, että yhden autopaikoista tulee olla LE-paikka.

 

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja, Pirkanmaan ELY-keskus, Elina Kalliohaka, Pasi Kamppari

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat