Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 172 Poikkeamishakemus tontille Pyynikintie 25, Pyynikki, rakennuksen laajentaminen 

TRE:2581/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Vanhan, vuosina 1938-1964 rakennetun teollisuusrakennuksen osa muutetaan hotelli- ja liiketiloiksi. Rakennusosaan tulee yhteensä 84 vuokrahuonetta käsittävä hotelli ja liiketiloja, joista yksi on ravintola.

Hankkeeseen liittyvä yksikerroksinen lisärakennusosa muodostaa rakennuksen vaipan ulkopuolista kerrosalaa, joka ylittää rakennusalalle osoitetun rakennusoikeuden. Lisärakennusosan paikalla on tällä hetkellä kaksikerroksinen mineriitti-julkisivuinen käytävärakennus, joka puretaan. Rakennuksen osan purkaminen on vastoin asemakaavassa olevaa suojelumerkintää.

 Tontilla on vireillä kaavamuutos, jonka tavoitteena on kehittää vanhaa tehdaskiinteistöä asumiseen sekä mahdollistaa uusia palveluita rakennetun kulttuuriympäristön arvot huomioiden. 

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu kaupungin toimesta. Naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Kaksi naapuria jätti muistutuksen. Henkilötietoja sisältävien muistutusten verkkojulkisuutta on rajattu. Muistutukset näkyvät kokonaisuudessaan yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

Muistutus 1:

Muistuksessa tiedusteltiin, onko julkisivukuvissa näkyvä Pyynikintien päätyyn rakennettava lisäkerros tekninen tila ja millaista melua tilasta tulee aiheutumaan. Luvitetaanko lisäkerros normaalin lupamenettelyn yhteydessä ja onko naapureita tarkoitus kuulla asiasta? Koska lupa on tarkoitus myöntää ja mikä on päätöksen valitusaika?

Vastine:

Tämä poikkeamislupahakemus ei kohdistu rakennuksen pohjoispäätyyn rakennettavaan konehuoneeseen, vaan se käsitellään normaalisti rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Konehuone on nykyisen asemakaavan mukainen, eikä edellytä poikkeamislupaa. Rakennuslupahakemus toimitetaan naapureille nähtäväksi myöhemmin. Rakennuslupapäätöksen oikaisuvaatimus-/valitusaika on 14/30 vrk riippuen siitä, mikä taho päätöksen antaa.

Hakijan mukaan ilmastointikonehuone on nykyaikaiselle hotellille välttämätön ja se on suunniteltu mahdollisimman huomaamattomaksi Pyynikintieltä katsoen ullakkorakentamissäännön mukaisesti. Naapureiden toivomusten mukaisesti se on järvinäkymien säilyttämiseksi vedetty mahdollisimman tiiviiksi paketiksi rakennuksen pohjoispäähän. Osa konehuoneista on myös sijoitettu rakennuksen sisätiloihin ulkoyksikön pienentämiseksi. Tavanomainen ratkaisu olisi ollut sijoittaa suurempi ja matalampi konehuone rakennuksen keskelle, mutta se olisi vienyt näkymät alempien kerrosten asukkailta. Uuden konehuoneen äänitaso on huomattavasti pienempi kuin Trikoon nykyisten konehuoneiden, jotka poistetaan sitä myötä kuin korjaukset etenevät rakennuksittain.

Muistutus 2:

Muistutuksessa otettiin kantaa yhteisen parkkihalliin koskeviin asiohin, saunan, terassialueen ja mahdollisen ulkoaltaan naapurustolle mahdollisesti aiheuttamaan haittaan, pysäköinti- ja ajoramppien yleiseen suunnitteluun ja maisemointiin, asukkaiden käytössä oleviin kulkuväyliin sekä lyhytaikaisiin pysäköintipaikkoihin. Muistutus on kokonaisuudessaan asian liitteenä.

Vastine:

Poikkeamislupahakemus ei kohdistu tontinosaan, jossa yhteinen parkkitila sijaitsee. Tässä hakemuksessa ei myöskään oteta kantaa pysäköintiin, ajoramppialueeseen tai asukkaiden kulkuväyliin.

Keskustan ulkopuolelle sijoittuva hotelli tarvitsee asiakkaiden houkuttelemiseksi omia erityisiä vetovoimatekijöitä. Tästä syystä sauna- ja terassialue järvinäkymin ovat hotellille tärkeitä. Saunatilat ovat ensisijaisesti suunnattu hotellin asukkaille, mutta ovat avoimet maksua vastaan myös kaikille muille kiinnostuneille ja siitä toivotaan muodostuvan alueelle yhteinen tapaamistila. Mm. osa alueelle sijoittuvista yrityksistä on ollut kiinnostuneita käyttämään saunaa toimintojensa yhteydessä.  

Häiriötön toiminta on tärkeää myös hotellin kannalta ja tämän takia sekä sauna- että terassialue on pidetty suhteellisen pienenä ja alun perin suunnitellusta uima-altaasta on luovuttu. Saunaosasto käsittää kaksi noin 6-8 hengelle mitoitettua saunaa ja istuma-altaaseen mahtuu korkeintaan kahdeksan henkeä. Hakijan mukaan terassilla ei ole tarkoitus soittaa musiikkia ja oleskelua terassilla voidaan tarvittaessa rajata kellonajoin. 

POIKKEAMINEN 1: Rakennusoikeus

Laajennus ylittää rakennusalan rakennusoikeuden 171 k-m2 (3,8 %). Tontin kokonaisrakennusoikeus 38 000 k-m2 ylittyy 0,5 %.

POIKKEAMINEN 2: Asemakaavan suojelumääräys

Rakennusosalle on asemakaavassa annettu sr-33-määräys:

”Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan enimmäiskerrosalasta. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.” Suunnitelman mukaan yksi rakennuksen osa puretaan.

Asemakaavoitus:

Vanhan, vuosina 1938-1964 rakennetun teollisuusrakennuksen osa muutetaan hotelli- ja liiketiloiksi. Teollinen toiminta rakennuksessa on loppunut jo 1980-luvulla, minkä jälkeen rakennus on ollut uusiokäytössä. Rakennuksen vanhimmassa osassa on kolme kerrosta ja uudemmassa laajennusosassa yksi. Matalan osan päälle rakennetaan yksikerroksinen, kolmiomainen laajennus. Rakennukseen tulee yhteensä 84 vuokrahuonetta käsittävä hotelli ja liiketiloja, joista yksi on ravintola. Rakennukselle on asemakaavassa annettu suojelumääräys, jonka mukaan mm. rakennusta ei saa purkaa.

Yksikerroksisesta, 345 k-m2 suuruisesta lisärakennusosasta muodostuu vanhan teollisuusrakennuksen vaipan ulkopuolista kerrosalan lisäystä. Lisärakennusosan paikalla on tällä hetkellä kaksikerroksinen mineriitti-julkisivuinen käytävärakennus, joka liittää päärungon tiloja erilliseen porrashuoneeseen. Käytäväosa, joka puretaan, on ympäristössään hyvin näkyvä elementti. Osittain sen paikalle suunniteltu lisärakennusosa on matalampi, ja sen muodolla pyritään siihen, että näkymä naapurirakennuksen asunnoista ei huonone uudisosan myötä, vaan jopa paranee. Uuden laajennuksen kerrosala ylittää 170,5 m2:llä purettavan käytävärakennuksen kerrosalan. Lisärakennukseen suunniteltu toiminto tuo tarpeellisen lisän hotellin palveluihin.

Muutosalueen rakennusoikeudellinen kerrosala ylittää asemakaavassa tälle osalle osoitetun rakennusoikeuden 171 k-m2 (3,8 %). Tontin kokonaisrakennusoikeus 38 000 k-m2 ylittyy 0,5 %. Asemakaava sallii kerrosalaan kuulumattomien tilojen muuttamisen kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä enimmäiskerrosalasta kaavassa on määrätty. Rakennushankkeessa muutokset pysyvät pääosin vanhojen rakennusrunkojen sisällä, lukuun ottamatta nyt haettavan osan kolmiomaista lisärakennusosaa. Poikkeaminen rakennusoikeudesta ei muodosta tontin rakennuskannan kokonaisuuteen nähden merkittävää rakennusmassaa ja korotus koskee ainoastaan yksikerroksista rakennusosaa. Rakennusoikeudesta poikkeaminen ei aiheuta haittaa naapurikiinteistöjen käytölle.

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, että se on puuvillakehräämön kulttuurihistoriallisten arvojen osalta mahdollinen. Laajennusosa on maltillinen ja tuo rakennukseen selkeästi oman aikansa kerrostuman. Uudisrakennuksen tieltä purettavalla yhdyskäytävällä on tiettyä, tuotantoprosessin historiaan liittyvää arvoa, mutta sen arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennetta ei voisi purkaa. Em. lausunnon perusteella voidaan todeta, että poikkeaminen asemakaavan suojelumääräyksestä on mahdollista.

Poikkeaminen rakennusoikeudesta ja asemakaavan suojelumääräyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista, joskin valittu ratkaisu saattaa estää mahdolliset rakennusosien korotukset kaavoituksen myöhemmässä vaiheessa.

Poikkeamisluvan myöntämisellä on positiivisia vaikutuksia yritystalouteen, kun hotelli saa laajennusosaan toimintaansa monipuolistavia tiloja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-134-492-9 lupa saada poiketa rakennusoikeudesta ja asemakaavan suojelumääräyksestä rakennuksen osan purkamiseksi ja rakennuksen laajentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Pyynikin kaupunginosassa, osoitteessa Pyynikintie 25 sillä ehdolla, 

että poikkeamishakemuksesta saatu Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto liitetään mukaan rakennuslupahakemusaineistoon.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa.

Pirkanmaan maakuntamuseo:

Trikookehräämö on rakennettu 1938 ja sen rannan puoleiseen päähän sijoittuva laajennusosa 1954. Laajennus suunniteltiin vanhan osan korkuiseksi, mutta toteutettiin kahta kerrosta matalampana. Laajennusosan porrashuonetta korotettiin 1964, jolloin siitä rakennettiin lisäksi kevytrakenteinen, mineriitti-pintainen yhdyskäytävä trikookehräämön vanhemman osan 3. ja 4. kerrokseen. Maakuntamuseo on antanut vuonna 2016 lausunnon (DIAR: 402/2016) laajennusosan korottamisesta kahdella kerroksella. Lausunnossaan maakuntamuseo piti korotusta kohteen kulttuurihistoriallisten arvojen osalta mahdollisena. 

Trikookehräämö on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-33, joka toteaa rakennuksen arvot, kieltää sen purkamisen ja toteaa mm. että "korjaus- ja muutostöillä ei saa turmella rakennuksen rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja". Lisäksi kaava ohjaa alueen muutos- ja kunnostustoimia muun muassa merkinnöillä sj-8, sj-14 ja sj-15, joissa ohjataan mm. olemassaolevien rakennusten julkisivujen säilyttämistä (mm. materiaalit, pintakäsittelytapa, aukotus ja ikkunoiden puitejako) sekä uudisrakentamisen sovittamista ympäristöön. 

Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, että se on puuvillakehräämön kulttuurihistoriallisten arvojen osalta mahdollinen. Laajennusosa on maltillinen ja tuo rakennukseen selkeästi oman aikansa kerrostuman. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa myöskään rakennuksen eteläpuolelle suunnitellusta terassista. Uudisrakennuksen tieltä purettavalla yhdyskäytävällä on tiettyä, tuotantoprosessin historiaan liittyvää arvoa, mutta sen arvot eivät ole niin merkittäviä, että rakennetta ei voisi purkaa. Kunnostettavan trikookehräämön osalta maakuntamuseo toteaa, että rakennusmateriaalit ovat yksi kohteen rakennustaiteellisista arvoista ja säilytettävistä julkisivupiirteistä. Näin ollen rakennuksen ikkunoiden uusiminen on mahdollista, mutta uudet ikkunat tulisi toteuttaa alkuperäisen kaltaisina myös materiaalien osalta eli puupuittein.

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat