Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 171 Poikkeamishakemus tontille Ranta-Tampellan katu 2, Tampella, asuinkerrostalon ja pysäköintihallin osan rakentaminen 

TRE:1875/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh. 040 481 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241 626, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Poikkeamispäätös MRL 171 §:n nojalla MRL 58 § 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Tontille rakennetaan kymmenkerroksinen asuinkerrostalo sekä osuus kolmen tontin yhteisestä parkkihallista. Huoneistoja tulee 51 kpl ja liiketiloja 1 kpl.

KUULEMINEN

Naapurit on kuultu osittain hakijan toimesta ja osittain kaupungin toimesta. Kaupungin toimesta hoidetussa kuulemisessa naapurit on kuultu myös rakennuslupaa varten. Yhdellä naapurilla oli huomautettavaa hankkeesta.

Naapurin muistutuksessa vastustettiin ylimmän kerroksen rakennusalan ylitystä, vesikaton ylimmän korkeusaseman ylitystä, rakennusalan rajojen yli 2 m ylitystä, tontinrajan ylitystä rakennuksen länsipuolella ja imuputkijärjestelmän sijoitusta. Lisäksi otettiin kantaa julkisivujen väriin ja elävöittämiseen. Vastustettiin myös vesikaton ylimmän koron ylittävää muutakin rakentamista, mm. teknisiä tiloja siltä osin kuin ne poikkeavat esitetyistä julkisivukuvista ja ylittävät asemakaavan mukaisen koron.

Vastine:

Muistutuksen saamisen jälkeen suunnitelmia on muutettu siten, että ylimmässä kerroksessa tulee rakennusalan ylitystä ainoastaan porrashuoneen verran. Porrashuone on sijoitettu mahdollisimman keskelle rakennusta, jotta voidaan saavuttaa toimivat ja valoisat asuntojen pohjaratkaisut. Länsipuolella parvekkeet eivät ylitä rakennusalaa yli kaavan rakentamistapaohjeen salliman kahden metrin paitsi luoteisnurkassa. Luoteisnurkan parveke kannatusrakenteineen sijoittuu osin Ranta-Tampellan kadun katualueelle. Parvekevyöhyke integroidaan osaksi rakennusmassaa sijoittamalla nurkka katualueen puolelle viiston tontin rajan kohdalla. Samalla luodaan luonteva sisäänkäynti luoteisnurkassa sijaitsevalle liiketilalle. Tontinrajan ylitys on 2 m ja tämän osalta tullaan hakemaan sijoituslupaa.

Vahvistetuissa katusuunnitelmissa katujen likimääräiset korkeusasemat ovat nousseet asemakaavan määräämistä katujen korkeusasemista mm. Ranta-Tampellan kadulla 0,97 m, mikä vaikuttaa vesikaton ylimmän korkeusaseman ylitykseen. Tästä johtuen vastaava poikkeaminen on usealla alueen kiinteistöillä. 

Imuputkijärjestelmä sijaitsee paikalla, jossa tontti liittyy järjestelmään eikä sen sijoitusta ole valitussa suunnitteluratkaisussa mahdollista merkittävästi muuttaa. Jätepisteen ulkoasua on jatkosuunnittelussa muokattu kaupunkikuva-arkkitehdin ohjauksessa. 

Julkisivujen suunnittelua voidaan ohjata rakennuslupavaiheessa kaupunkikuva-arkkitehdin toimesta.

Muutetut suunnitelmat toimitettiin muistutuksen antaneelle naapuritaloyhtiölle, joka totesi, että uusista suunnitelmista ei ole huomautettavaa. Henkilötietoja sisältävän naapurin kuittauksen verkkojulkisuutta on rajattu. Kuittaus näkyy yhdyskuntalautakunnan jäsenille.

POIKKEAMINEN 1: Autopaikkamääräys

Tontilla jätetään rakentamatta 6 autopaikkaa.

POIKKEAMINEN 2: Rakennusala

Asemakaavan rakennusala ylitetään useammassa kohdassa. 

POIKKEAMINEN 3: Tontin raja ja rakennusjärjestys

Parvekkeet ylittävät tontin rajan rakennusjärjestyksen 1,2 metristä poiketen 2 metrillä katujen suuntaan.

POIKKEAMINEN 4: Vesikaton ylin korkeusasema

Vesikaton ylin korkeusasema ylittyy 0,3-1,17 m.

POIKKEAMINEN 5: rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasema

rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasema poikkeaa asemakaavassa esitetystä n.0,53 m.

POIKKEAMINEN 6: Parvekkeiden lasiseinät

Kaikki parvekkeet yhtä avoparveketta lukuun ottamatta on lasitettu. Asunnoissa, joihin liittyy lasittamaton ulkotila (terassi tai avoparveke) on kuitenkin toinen ulko-oleskelutila, joka on lasitettu.

Asemakaavoitus:

Autopaikkamääräyksestä poikkeaminen:

Asemakaavan autopaikkamääräyksen mukaan tontille tulee toteuttaa yhteensä 32 autopaikkaa. Autopaikkoja toteutetaan 26 kpl. Autopaikkoja jätetään rakentamatta yhteensä 6 kpl.

Tontinluovutuskilpailun yhteydessä on sovittu, että korttelin pysäköinnissä voidaan soveltaa Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan linjausten 31.5.2016 mukaista mitoitusta, jossa mm. yhteiskäyttöautoilla ja rakenteellisella pysäköinnillä voidaan vähentää tarvittavien autopaikkojen määrää:

- Keskitetyn rakenteellisen pysäköinnin kevennys -20% 

- Yhteiskäyttöautokevennys 1 yhteiskäyttöauto vastaa 5:ttä autopaikkaa

Tonteille 4, 5 ja 6 rakennetaan yhteinen pysäköintilaitos. Tontit ovat varsin tiukat rakennusoikeuden, yhteistilojen ja pysäköinnin sijoittamiseen. Suunnitteluratkaisussa on haettu mahdollisimman tehokasta ja toteutuskelpoista pysäköintiratkaisua mahdollistaen myös yhteistilojen sijoittamisen osin p-hallin kanssa P-kerrokseen ja osin 1. kerrokseen. Korttelin P-kerroksen eteläjulkisivua tullaan aukottamaan sekä yhteistiloja avaamaan kanavan suuntaan mahdollisuuksien mukaan toimivan kaupunkikuvallisen ilmeen saavuttamiseksi.

Asemakaavan autopaikkamääräys:

”1ap/110m2 "Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka"

1ap/palas250m2 "Merkintä osoittaa, kuinka monta palveluasuntotilan kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka"

Tonteille 4, 5 ja 6 sijoittuvan p-laitoksen kokonaisuus (kevennykset tonteittain)

- Keskitetyn rakenteellisen pysäköinnin kevennys -20% Tampereen pysäköintipolitiikan 31.5.2016 mukaisesti

- Yhteiskäyttöautokevennys 1YKap vastaa 5ap

T4 - As. Oy Tampereen Ranta-Tampellan Laituri – Bonava RS - haettava poikkeama

Autopaikkavaatimus 32 ap (1ap/110k-m2)

Rakennetaan 26 ap

Rakentamatta jää 6 ap

Autopaikkojen sijoittuminen:

- Tonteille 4, 5 ja 6 sijoittuvaan p-laitokseen 22 ap

- Kortteliin 992 tonttikauppaehtojen mukaan 4 ap

T5 ap-arvio (vapaarahoitteinen vuokra)

Autopaikkavaatimus 32 ap (1ap/110k-m2)

Rakennetaan 26 ap

Rakentamatta jää 6 ap

Autopaikkojen sijottuminen:

- Tonteille 4, 5 ja 6 sijoittuvaan p-laitokseen 22 ap

- Kortteliin 992 tonttikauppaehtojen mukaan 4 ap

T6  ARA ap-arvio (TOAS opiskelija-asuminen)

Autopaikkavaatimus 15 ap (1ap/250k-m2)

Rakennetaan 10 ap

Rakentamatta jää 5 ap

Autopaikkojen sijoittuminen:

- Tonteille 4, 5 ja 6 sijoittuvaan p-laitokseen 8 ap

- Kortteliin 992 tonttikauppaehtojen mukaan 2 ap

Poikkeaman mukainen autopaikkamäärä yhteensä tonteille 4, 5 ja 6 on 62 ap.

Tonteille sijoitetaan 52 ap ja korttelista 992 hankitaan tonttikauppaehtojen mukaan 10ap.

Ranta-Tampellankatu 2 sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta ja sen kattavista palveluista. Lähimmät joukkoliikenteen bussipysäkit sijaitsevat n. 400-500 metrin päässä Tampellan Esplanadilla. Lähin päivittäistavarakauppa sijaitsee n. 400 metrin etäisyydellä. Kaikki palvelut ovat erittäin hyvin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen saavutettavissa, joten oman auton tarve ei ole niin suuri kuin kauempana palveluista asuttaessa. Ottaen huomioon em. seikat, kuuden autopaikan rakentamatta jättäminen on puollettavissa.

Rakennusalan ylitys:

Rakennuksen osa ja parvekelinja ylittävät rakennusalan rajan rakennuksen itäpuolella n. 1,5 m. 

9. kerroksen porrashuone ylittää asemakaavan korkeamman rakennusmassan rakennusalan rajan n. 1,9 m arkkitehtuurikilpailussa kehitetyn kokonaismassoitteluratkaisun periaatteiden mukaisesti, rikkoen rakennuksen muotoa, jotta voidaan saavuttaa mm. useampaan ilmansuuntaan avautuvia asuntoja. Porrashuone on sijoitettu mahdollisimman keskelle rakennusta, jotta voidaan saavuttaa toimivat ja valoisat asuntojen pohjaratkaisut. Pysäköintihalli sijoittuu osin asemakaavan alueelle, joka on tarkoitettu alueen sisäistä kevyttä liikennettä sekä leikkiä ja oleskelua varten varatulle tonttien yhteiseen käyttöön tarkoitetulle alueen osalle (le-2). Pysäköintihallille ei ole määritetty erillistä rakennusalaa, mutta sen on valitun suunnitteluratkaisun perusteella sijaittava le-2-alueen kohdalla. Pysäköintihalli on pohjakerroksessa, le-2 -alueen alapuolella, jolloin pysäköintihalli ei vähennä leikkiin ja oleskeluun tarkoitetun alueen pinta-alaa. Länsipuolella parvekelinja ylittää rakennusalan kahdella metrillä asemakaavan rakentamistapaohjeen sallimalla tavalla.

Tontinrajan ylitys ja rakennusjärjestys:

Parvekkeet ylittävät tontin rajan rakennusjärjestyksen 1,2 metristä poiketen 2 metrillä katujen suuntaan arkkitehtuurikilpailussa esitetyn kokonaismassoitteluratkaisun mukaisesti. Luoteisnurkan parveke kannatusrakenteineen sijoittuu osin Ranta-Tampellankadun katualueelle. Parvekevyöhyke integroidaan osaksi rakennusmassaa sijoittamalla nurkka katualueen puolelle viiston tontin rajan kohdalla. Samalla luodaan luonteva sisäänkäynti luoteisnurkassa sijaitsevalle liiketilalle. Tontinrajan ylitys on 2 m, tämän osalta tullaan hakemaan sijoituslupaa. Asiasta on hakijan mukaan keskusteltu katusuunnittelun ja -toteutuksen kanssa. Katupuiden siirrosta on keskusteltu alustavasti katurakentamisen kanssa.

Vesikaton ylimmän korkeusaseman ylitys:

Rakennuksen vesikaton ylin korkeusasema ylittyy 0,3-1,17 m. Vahvistetuissa katusuunnitelmissa katujen likimääräiset korkeusasemat ovat nousseet asemakaavan määräämistä katujen korkeusasemista mm. Ranta-Tampellan kadulla n. 0,97 m, mikä vaikuttaa vesikaton ylimmän korkeusaseman ylitykseen. Tästä johtuen vastaava poikkeaminen on myönnetty useille alueen kiinteistöille. 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasemasta poikkeaminen:

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasemasta la +97,5 (koordinaattimuutoksen jälkeen +98,03) poiketaan siten, että lattiataso on alimmillaan alueella yleisesti käytetyn koron mukaan +97,5, jonka alle kaadot kaivoille (n. +97,35) pysäköinnin kellariin sijoittamisen ja katujen pihayhteyksien mahdollistamiseksi. Poikkeaminen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasemasta ei aiheuta haittaa naapurikiinteistöille.

Parvekkeiden lasiseinien rakentamatta jättäminen:

Tontilla parvekkeet tule varustaa lasiseinin. Kaikki parvekkeet yhtä avoparveketta lukuun ottamatta on lasitettu. Asunnoissa, joihin liittyy lasittamaton ulkotila (terassi tai avoparveke) on kuitenkin toinen ulko-oleskelutila, joka on lasitettu. Em. toteutuksella kaikille asunnoille on mahdollista järjestää melulta suojattu ulko-oleskelutila asunnon yhteyteen.

Lisäksi hankkeessa poiketaan rakentamistapaohjeesta, Ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta sekä Topten yhtenäiset käytännöt -aputilojen mitoitusohjeesta ARK 02 B. Nämä eivät ole asemakaavoituksen poikkeamisluvalla ratkaistavia asioita vaan ne ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. 

Rakentamistapaohjeessa todetaan, että esteettömien kulkuyhteyksin vuoksi Ranta-Tampellankadulta pihoille tulee tehdä luiskat 5% kaltevuudessa. Johtuen pysäköintihallin lattiatason turvallisesta korkeusasemasta on korttelin pihoja jouduttu nostamaan. Yhteiskäyttöiselle pihalle (tontti 5) on suunniteltu katettu 8% luiska, jotta haitta luiskan alle jäävästä matalasta tilasta olisi mahdollisimman pieni.

Rakentamistapaohjeen mukaan porrashuoneiden yhteydessä tulisi olla kirkassävyinen rappaus. Tästä poiketen arkkitehtuurissa on pyritty ”teolliseen ilmeeseen” ja värimaailman monokromaattisuuteen. Tehostealueissa käytetään uritettua kuultovärjättyä betonia sekä pitsitiili- ja reliefimuurausta. Tontin arkkitehtikilpailuratkaisussa ei myöskään ollut kirkassävyistä rappausta.

Ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta poiketaan kohdasta 33 § Uloskäytävien lukumäärä, taul. 11:Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä palvelevan porrashuoneen sisäänkäyntitasosta(m): Poikkeama 24m lattioiden etäisyydestä enintään 1 m ylimmän kerroksen ulko-oleskelutilojen reittien mahdollistamiseksi esteettömänä. Porrashuone varustetaan kiinteällä sammutusvesiputkistolla standardin SFS-317 mukaan, ulosotot joka toiseen kerrokseen 3. kerroksesta ylöspäin, kaksi ulosottoa / kerros. Korttelialueen tonttien rajoille ei rakenneta palomuuria kellarissa ja p-hallissa. Kolmen tontin p-halli ja liittyvät kellaritilat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden eikä tonttien rajoille ole tarkoituksenmukaista rakentaa palomuuria. Pysäköintitilat palo-osastoidaan kellaritiloista ja eri tonteilla sijaitsevat kellaritilat palo-osastoidaan toisistaan.

Topten yhtenäiset käytännöt -aputilojen mitoitusohjeessa ARK 02 B:ssä todetaan, että 3h+ asunnoilla tulee olla 3 m2 suuruinen varasto. Jokaisella asunnolla on vähintään 2 m2 suuruinen varastotila alueella yleisesti käytössä olevan mitoitustavan mukaan.

Poikkeaminen autopaikkamääräyksestä, rakennusalasta, tontin rajasta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasemasta, parvekkeiden lasiseinistä ja rakennusjärjestyksestä ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnon tai rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamisluvan myöntämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Myönnetään tontille 837-109-990-4 lupa saada poiketa autopaikkamääräyksestä, rakennusalasta, tontin rajasta, vesikaton ylimmästä korkeusasemasta, rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattiatason alimman kohdan korkeusasemasta, parvekkeiden lasiseinistä ja rakennusjärjestyksestä asuinkerrostalon ja pysäköintihallin osan rakentamiseksi hakemuksen liitteenä olevien suunnitelmien periaatteiden mukaisesti Tampellan kaupunginosassa, osoitteessa Ranta-Tampellan katu 2.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat