Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 175 Soukkapuiston yleissuunnitelma 

TRE:492/10.03.04/2020

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Anna Levonmaa, puh. 040 139 9288, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Soukkapuisto sijaitsee Tampereen keskustan pohjoisosassa, Tampellan kaupunginosassa. Soukkapuisto on olemassa oleva viheralue (asemakaavamerkintä VP) Soukanlahdenkadun, Kekkosenkadun ja Tampellan Esplanadin välissä. Se on luonteeltaan vehreä oleskelupuisto. Puiston eteläosassa sijaitsee nykyisin pieni leikkipaikka sekä hiekkakenttä.

Soukkapuiston nurmialueet ja puistokäytävät säilytetään pääosin nykyisellään. Leikkipaikka uusitaan ja sitä laajennetaan. Leikkipaikalle sijoitetaan monipuolinen kiipeilyteline ”Laiva”, keinuja, jousikiikkuja ja tasapainoiluvälineitä, pöytä-penkki-ryhmiä ja puutarhakeinut. Osa leikkivälineistä on ns. esteettömiä. Leikkipaikan suunnittelussa on huomioitu yhteensovitus mahdollisen päiväkodin ja sen pihan kanssa. Uusina toimintoina puiston pohjoisreunaan sijoitetaan pelikenttä mm. koripalloilulle, pingispöytä, pienimuotoinen skeittipaikka sekä istuskelupaikkoja. Puistoon tehdään myös uusi koirapuisto, jossa on erilliset aitaukset isoille ja pienille koirille.

Puiston pohjoisreunassa olevaa meluvallia madalletaan sekä länsipäässä että uuden koirapuiston kohdalla, jotta puistoon saadaan muodostettua loivempaa käyttöpintaa ja avattua visuaalista yhteyttä Soukkapuiston ja Massunlastenpuiston välillä. Vallin päällä sijaitseva puuaita poistetaan.

Nykyistä puustoa ja pensaskasvillisuutta poistetaan muokattavan maaston ja uusien toimintojen alueilta. Muutamia puita poistetaan näkymien avaamiseksi Soukanlahdenkadulta ja puiston nurmialueilta kohti Massunlastenpuistoa ja Näsijärveä. Soukkapuistoon tehdään uusia puu- ja pensasistutuksia. Soukkapuiston valaistus uusitaan, puistokäytävät ja toimintapaikat valaistaan.

Soukkapuiston kustannusarvio on noin 1 130 000 euroa (alv 0 %). Puiston käsiteltävä pinta-ala on noin 19.000 m2, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 60 euroa.

YLEISTÄ

Soukkapuiston puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat ja määrät ovat yleissuunnitelmassa ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Soukkapuiston ja Massunlastenpuiston yleissuunnitelmaluonnokset olivat yhtä aikaa nähtävillä ja kommentoitavana 7.-21.2.2020, jonka aikana suunnitelmiin saatiin yhteensä 19 palautetta, joista 17 koski Soukkapuistoa.

Soukkapuiston osalta palautteet koskivat puuston harventamista, koira-aitauksen ja sen porttien sijaintipaikkoja, skeittipaikan kokoa ja sijaintipaikkaa, hiekkakentän säilyttämistä, leikkipaikan aitaamista, melu- ja ilmansaastehaittoja sekä maaperän haitta-ainepitoisuuksia. Palautteiden johdosta Soukkapuiston skeittipaikan muotoa ja sijaintia on muutettu hieman lännemmäksi ja koripallokenttää idemmäksi. Massunlastenpuiston yleissuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 28.4.2020.

Soukkapuiston rakentamisen aloittamista esitetään vuoden 2021 keskustahankkeen rahoitukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Soukkapuiston yleissuunnitelma, piirustus nro 18/20879/2 hyväksytään ohjeellisena rakennussuunnittelun pohjaksi.

Kalusteiden ja puiden sijainnit ja lajit ovat ohjeellisia ja voivat muuttua toteutussuunnittelun yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Timo Koski saapui kokoukseen ja oli paikalla asiantuntijana asian käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Palautteen antajat 17 kpl, Timo Koski, Anna Levonmaa, Raija Tevaniemi, Janne Syrjä, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Titta Holmala-Kylmäkoski (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), Petri Kujala (Infra Oy), Anne E. Järvinen, Lea Johansson, Tarja Nikupaavo-Oksanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat