Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 162 Suunnittelutarvehakemus tilalle Hautausmaa 837-704-1-7, Teiskon kirkkotie 114, kappeli-huoltorakennuksen rakentaminen 

TRE:1880/10.03.01/2020

Valmistelija

  • Hastio Pia, Yleiskaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh 040 801 6917 ja kaavainsinööri Hilkka Takalo, puh. 050 562 0345, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Haetaan lupaa rakentaa kerrosalaltaan 250 m2 suuruinen kappeli-huoltorakennus noin 5000 m2 suuruiselle määräalalle tilasta Hautausmaa 837-704-1-7.

POIKKEAMINEN

Alueella ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Rakentamisen erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella on ratkaistava (MRL 137 §) erillisellä päätöksellä. Rakennetaan Teiskon kirkonseudun osayleiskaavan PY-alueelle, jonne ei ole määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen (6 §:n 1 mom.) mukaisesti alueella olevalle rakennuspaikalle rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 kerrosalaneliömetriä. Rakennuspaikan eli Hautausmaan tilan Teiskon kirkkotien eteläpuolisen palstan pinta-ala on noin 5000 m2.

Kiinteistörekisterin mukaan koko kiinteistön pinta-ala on 6419 m2, ja se on rekisteröity 6.11.1920. Kiinteistön omistaa Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut viran puolesta rajanaapureita. Muita osallisia on tiedotettu Aamulehden ja Teisko-Aitolahti -lehden kuulutuksilla 2.4.2020. Saadusta palautteesta on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin. Palautteissa korostuivat kappelin ulkonäköasiat, näkemys siitä, että rakennus tulisi sijoittaa Teiskon kirkkotien pohjoispuolelta purettavan seurakuntakodin paikalle sekä alueen pysäköinti.

Hakijan perustelut:

"Nykyisen 1984 rakennetun huoltorakennuksen tilalle rakennetaan uusi kappeli-huoltorakennus. Uuteen rakennukseen sisältyisi monitoimitila aputiloineen seurakunnan tilaisuuksia varten sekä autotalli ja tarvittavat tekniset tilat. Uuden rakennuksen kokonaisala tulisi olemaan noin 250 m2. Purettava huoltorakennus on laajuudeltaan 95 m2."

Yleiskaavoitus:             

Rakennuspaikka sijaitsee Teiskon kirkon itäpuolella kyläalueella.

Maakuntavaltuuston 27.3.2017 hyväksymässä Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on merkitty maaseutualueeksi ja valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano). Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön alueet (RKY). Uudisrakentaminen on sopeutettava alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen.

Ympäristöministeriön 31.5.1999 hyväksymässä Teiskon kirkonseudun osayleiskaavassa rakentamiseen aiottu alue sijoittuu julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle (PY). Rantaosuus tilasta on hautausmaa-aluetta.

Alueella on vireillä Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava, jonka luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksessa alue on osoitettu kyläalueeksi ja maatalouden ydinalueeksi.

Tilalle on rakennettu 95 m2 suuruinen huoltorakennus, joka on tarkoitus purkaa.

Ottaen huomioon, että olemassa olevalle rakennuspaikalle toteutetaan vanhan huoltorakennuksen tilalle uusi kappeli-huoltorakennus, voidaan todeta, että aiottu hanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu sijainti arvoalueella ja sitä voidaan pitää sopivana maisemalliselta kannalta eikä se vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Haettu rakennusoikeuden määrä on hyväksyttävissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Suunnittelutarvehakemus koskien lupaa rakentaa asemapiirroksen mukaan kerrosalaltaan 250 m2 suuruinen kappeli-huoltorakennus noin 5000 m2 suuruiselle määräalalle tilasta Hautausmaa 837-704-1-7 hyväksytään.

Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassaoloaikana. Rakennuslupa-aineisto on lähetettävä lausunnolle Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty Pirkanmaan ely-keskuksen, Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan maakuntamuseon sekä kaupungin ympäristönsuojelun ja kiinteistötoimen lausunnot. Saaduista lausunnoista on tehty erillinen kooste sekä vastineet niihin.

Tiedoksi

Hakija, muistuttajat, Pirkanmaan Ely-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat