Yhdyskuntalautakunta, kokous 23.6.2020

§ 179 Venepaikkahinnaston päivitys ja tarkentaminen sekä toimivallan siirto hinnaston pieniin teknisiin muutoksiin 

TRE:3799/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Myllynen Kimmo, Kunnossapitopäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kunnossapitopäällikkö Kimmo Myllynen, puh. 040 806 4794 ja suunnittelija Simo Karttunen, puh. 040 178 6181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 3.3.2020 (§ 50) venepaikkojen varauskäytännön ja hinnoittelun yhtenäistämisen. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin hinnoitteluperiaatteiltaan yhtenäinen venepaikkahinnasto. Yhtenäistämiskäytännön toimeenpanossa Pispalan uittotunnelin kylkipaikkojen mitoiksi asetettiin pienin mahdollinen kiinteäkokoinen paikka (10 metriä).

Pispalan uittotunnelin kylkipaikoille asetettua leveyttä on arvioitu uudelleen venepaikka-asiakkailta saadun palautteen myötä. Arvioinnin yhteydessä todettiin, että hinnaston mukainen pienin mahdollinen kylkipaikka (10 metriä) ei ole tarkoituksenmukainen Pispalan uittotunnelin kaltaisessa, kokoluokaltaan poikkeuksellisen pienessä satamassa, jossa säilytettävät veneet ovat kokoluokaltaan pieniä (alle 6 metriä).

Yhdyskuntalautakunnan hyväksymän hinnoittelun ja varauskäytännön tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi hinnastoon tulee lisätä jokaiseen viiteen satamaluokkaan teknisluonteisena päivityksenä kuuden (6) metrin levyinen kylkipaikka. Paikkojen hinnan tulee määräytyä yhdyskuntalautakunnan 3.3.2020 hyväksymän hinnaston hinnoitteluperiaatteen mukaisesti. Hinnaston päivitys on esitetty päätöksen liitteenä.

On tarkoituksenmukaista, että satamapäällikölle delegoidaan päätösvaltaa tehdä viranhaltijapäätöksellä teknisluonteisia tarkennuksia yhdyskuntalautakunnan hyväksymään venepaikkahinnastoon. Teknisluonteisista tarkennuksista on aina laadittava viranhaltijapäätös (yhdyskuntalautakunnalla otto-oikeus).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Hyväksytään yhdyskuntalautakunnan 3.3.2020 päättämään kylkipaikkojen hinnoitteluun teknisluonteinen päivitys (paikan leveys 6m) liitteen mukaisesti.

Satamapäällikkö oikeutetaan tekemään teknisluonteisia tarkennuksia lautakunnan hyväksymään hinnastoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nurminen Mikko, Tietäväinen Milko, Niemelä Ritva, Myllynen Kimmo, Karttunen Simo, Kuisma Maire

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat