Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 87 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Lielahti, Ollinojankatu 6, päiväkodin rakentaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8625 

TRE:7041/10.02.01/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Aulikki Graf, puh 040 800 7211,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

ASEMAKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET
Suunnittelukohde sijaitsee Lielahden kaupunginosassa noin 5 km luoteeseen kaupungin keskustasta osoitteessa Ollinojankatu 6.  Kaavamuutos koskee korttelin 2583 tonttia nro 1 ja eteläpuolista LP-aluetta sekä katualuetta.
Suunnittelualue rajautuu etelässä Lielahdenkatuun, lännessä Pohtolankatuun ja muissa suunnissa läheisiin asuinkerrostaloihin. Ympäristö on puustoinen. Naapurissa itäpuolella sijaitsee Lielahden kirkko.

Tontilla sijaitsee vuonna 1974 valmistunut betonirakenteinen päiväkotirakennus, joka rajaa piha-aluetta Pohtolankadun melulta. Kadun puolella rakennuksessa on kaksi kerrosta ja ylempi kerros on samalla tasolla sisäpihan kanssa. Rakennuksen kerrosala on 939 k-m2. Tontin pinta-ala on 5310 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on tehokkuusluvun e=0,25 perusteella 1328 k-m2. LP-tontin ja katualueen pinta-ala on yhteensä 1112 k-m2.
Suunnittelualue on Tampereen kaupungin omistuksessa.

Päiväkodin tontilla sijaitseva vuonna 1974 valmistunut huonokuntoinen päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa ja korvata uudella. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden, kasvavan asukasmäärän tarpeita palvelevan päiväkotirakennuksen rakentaminen. Nykyisen kaavan sallimaa kerrosalaa kasvatetaan noin kaksinkertaiseksi ja saatto- ja huoltoliikenneyhteydet tontille muutetaan paremmin toimintaa palveleviksi. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne. Suunnittelulla pyritään turvaamaan laadukkaan ja turvallisen ympäristön muodostuminen päiväkodin käyttäjille. Rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaa 160 lapsen päiväkodin rakentamisen. Päiväkoti on osa kaupungin palveluverkkoa.
Purettavassa rakennuksessa on julkisivuissa kaksi taideteosta ja ne siirretään uuteen rakennukseen.

ASEMAKAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaava tuli vireille, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville 21.9.2017–12.10.2017 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Yleisötilaisuus pidettiin Lielahden kirkolla 25.9.2017.
Mielipiteitä tuli yksi, jossa toivottiin viereisen huoltoaseman tontin liikennejärjestelyjen säilyvän ennallaan. Säiliöauton liikennöinti on turvattava. Kommentteja saatiin 3. Tampereen Sähköverkko Oy kommentoi, että tontilla oleva muuntamo pitää korvata uudella ja mielellään Pohtolankadun varressa. ELY-keskus kommentoi, että asemakaava ei kuulu MRL 18.2§ mukaiseen tehtäväalueeseen, mutta ELY-keskus pyytää kuitenkin toimittamaan ehdotusvaiheen suunnitelmat lausunnolle. Kommentissa kiinnitetään huomiota myös liikenteen ja viereisen huoltoasematoiminnan vaikutuksiin, pilaantuneisiin maihin ja luonnonarvoihin.

Kaavoituksen vastine. Liikenteestä tehdään selvitys. Kaavoituksen erikoissuunnittelija Kari Korte kävi maastossa eikä luonnonsuojelukohteita tai -arvoja löytynyt. Päiväkodin tontti on korkeammalla kuin huoltoasematontti ja kalliolle rakennettu eikä voida olettaa että pilaantuneita maita olisi noussut ylämäkeen kalliota pitkin. Hulevesiselvitys laadittiin ja se valmistui maaliskuussa 2018.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 15.3. - 5.4.2018. Mielipiteitä tuli yksi, Tampereen pyöräilijöiltä, jotka toivoivat parempia ja turvallisempia pyöräilyreittejä sekä liikenneympäristön selkiyttämistä. Kommentteja tuli 3. Pirkanmaan maakuntamuseo esitti, että kaavaselostusta täydennetään kulttuuriympäristön vaikutuksia koskevalla kuvauksella ja kuvauksella miksi rakennuksen korjaaminen ei ole mahdollista. Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet totesi, että hulevesiselvitys on jo laadittu. Ympäristönsuojelu ilmoitti, ettei ole huomautettavaa.

Kaavoituksen vastine. Selostusta täydennetään sekä kulttuuriympäristön että liikenteen osalta. Pohtolankadun ja Ollinojankadun kehittämisestä päiväkodin kohdalla, kuten myös kaavassa mukana olevan LPA-alueen kehittämisestä, tullaan laatimaan tarkemmat suunnitelmat, kun se on päiväkodin toteuttamisen kannalta ajankohtaisempaa. Tuossa yhteydessä huomioidaan tarkemmin myös pyöräilyn vaatimukset ja otetaan huomioon myös katujen rooli alueellisessa pyöräilyverkossa. Kaupungin lähtökohta on, että ensisijaiset kulkumuodot päiväkotiin saapumiseen tulisi olla kävely ja pyöräily. Päiväkodin kohdalla korostuu etenkin liikenneturvallisuuden parantaminen liikenteen rauhoittamisen eri keinoin.
           

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8625 (12.3.2018 päivätty ja 16.4.2018 tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)