Yhdyskuntalautakunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 91 Lielahti-Lentävänniemi-Lintulampi-Niemenranta-Niemi-Pohtola- Ryydynpohja, aluenopeusrajoituksen muutos 30 km/h 

TRE:4938/08.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Liikenneinsinööri Heljä Aarnikko, puh 040 8064917, etunimi.sukunimi@tampere.fi, suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh 0405644518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 29.12.2016 pykälässä 157 asuinalueiden aluenopeusrajoituksen muutoksen "Nopeusrajoitusjärjestelmän päivittäminen" (TRE:3591/08.01.02/2016). Päätöksen mukaan aluenopeusrajoituksen muutos on tavoitteena toteuttaa vuosien 2017-2021 kuluessa tarkempien asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Samassa yhteydessä toteutetaan tarvittavat liikenteenrauhoittamistoimenpiteet, ja arvioidaan pyöräilyn mahdollinen sijoittaminen ajoradalle. Aluerajoitusmuutokset tehdään alueittain perustuen liikennevirtoihin ja aluekohtaiset päätösesitykset tuodaan vielä aina erikseen lautakunnan päätettäviksi.

Aluenopeusrajoitusten toteuttamisjärjestykseen vaikuttaneita tekijöitä ovat: viimeisen viiden vuoden aikana saapuneiden liikenteen rauhoittamisaloitteiden määrä, onnettomuusriskiarvioinnin perusteella tunnistetut kohteet, tapahtuneet liikenneonnettomuudet kuluneen 5 vuoden aikana.

Lähtötiedot

Lielahti-Lentävänniemi-Lintulampi-Niemenranta-Niemi-Pohtola- Ryydynpohja- asuinalueesta on laadittu suunnitelma aluenopeusrajoituksen 30 km/h toteuttamisesta asuinalueella. Suunnitelmaehdotus perustuu nykyisen liikenneverkon analyysiin, alueella tehtyihin ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden laskentoihin, mitattuihin todellisiin, nykyisiin ajonopeuksiin, liikenneonnettomuusanalyysiin, kulkumuotojen verkkohierarkiaan ja asuinalueella olevien palvelujen sijoittumiseen. Mitattujen todellisten ajonopeuksien perusteella suurimmat nykyisten nopeusrajoitusten ylitykset tapahtuvat Teivaalantiellä, Pohtolankadulla sekä Lielahdenkadulla.V85-nopeuksien mukaan (85% ajoneuvoliikenteestä alittaa tämän nopeuden ja 15% ylittää sen) Teivaalantien pohjoisosissa 15% ajaa yli 51 km/h (nopeusrajoitus 40 km/h), Pohtolankadulla 15% ajaa yli 53 km/h (nopeusrajoitus 40 km/h) ja Lielahdenkadulla 15% ajaa yli 58 km/h (nopeusrajoitus 50 km/h). Alueelta on tullut useita liikenteen rauhoittamisaloitteita, joiden perusteella kolmessa kohteessa on jo aiemmin todettu onnettomuusriskiarvioinnin perusteella kohonnut onnettomuusriski. Onnettomuusriskiarviointimenettelyssä kohonneen onnettomuusriskiarvioinnin kohteet ohjataan jatkosuunnitteluun.

Vuorovaikutus

Suunnitelmaa esiteltiin koulun ja päiväkodin vanhempainyhdistysten järjestämässä asukastilaisuudessa Lielahden koululla 7.3.2018 klo 18-20. Asukastilaisuudessa merkittävimpinä turvallisuuspuutteina nousivat esille koulun ja päiväkodin lähialueen turvallisuus, alueen rakennushankkeista aiheutuvan raskaan liikenteen aiheuttamat ongelmat ja Hiedanrannan alueelle ajavan raskaan liikenteen vaikutukset jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen.

Suunnitelmaehdotuksesta oli lisäksi mahdollisuus antaa sähköisessä karttakyselyssä palautetta ajalla 15.1.–4.2.2018. Kyselyyn vastasi 755 vastaajaa. Joka toinen vastaaja liikkui pääsääntöisesti vain henkilöautolla. Kaikista vastaajista joka toinen (47%) vastusti aluerajoitusta 30 km/h nykyisen 40 km/h sijaan. Kielteisesti aluerajoitukseen 30 km/h suhtautuvista noin joka kolmas oli 50-65 vuotias. Aluerajoitukseen 30 km/h positiivisesti suhtautuvista joka toinen oli 35-49 vuotias. Suunnittelualueella asuvista vastaajista joka toinen (48%) piti aluerajoitusta 30 km/h alueelle parempana kuin aluerajoitusta 40 km/h. Alueella asuvien autoilijoiden mielipiteet jakautuivat tasaisesti puolesta ja vastaan, muulla kuin omalla autolla liikkuvien vastaajien joukossa kannatus oli selkeästi suurempaa (liite 2).

Turvattomiksi koettuja paikkoja esitettiin kartalle yli 1100 kappaletta. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta turvattomiksi koettuihin paikkoihin merkittävimpinä syinä mainittiin vilkas autoliikenne tai suuret autoliikenteen nopeudet. Autoilijoiden kannalta turvattomien paikkojen syinä nousivat autojen suuret ajonopeudet, vilkas autoliikenne ja muiden liikkujien vaikea havaittavuus esteen vuoksi. Karttavastauksissa korostuivat Teivaalantien suojatiet, päiväkodin ja koulun läheisyydessä Peltovainionkatu ja Pohtolankadun suojatiet. Turvattomuuden syinä nousivat autojen tai pyörien suuret nopeudet, vilkas liikenne ja muiden liikkujien vaikea havaittavuus. Lisäksi Lielahdenkadun liikennevaloliittymistä tuli runsaasti mainintoja. Turvattomuuden syinä nousivat etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden samanaikainen vihreä valo kääntyvän ajoneuvoliikenteen kanssa, punaisen valon noudattamatta jättäminen ja epäselvät liittymäjärjestelyt (liite 3).

Suunnitelman mukaan aluenopeusrajoitus 40 km/h muuttuu aluenopeusrajoitukseen 30 km/h liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Nopeusrajoituksen tueksi on esitetty liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä, joita ovat mm ajoratamerkinnät ja/tai heräteraidat 30 km/h sisääntulokohtiin, suojateiden havaittavuuden parantaminen tehostetulla valaistuksella ja / tai herätevarsien lisääminen suojatiemerkkeihin, ajoradan sivusiirtymät, kavennukset tai korotettu liittymäalue tai suojatie. Vuonna 2018 toteutetaan kevyemmät rauhoittamistoimenpiteet, ja seurataan nopeusrajoitusmuutoksen vaikutuksia talven yli. Seurantojen perusteella toteutetaan vuonna 2019 tarpeelliset lisärauhoittamistoimenpiteet.

Asukastilaisuudessa ja karttakyselyssä saatujen palautteiden perusteella turvallisuuden parantamiskohteita lisättiin suunnitelmaehdotukseen. Jatkosuunniteltavaksi esitetään myös liikennevalo-ohjausta Lielahdenkadun ja Tehdaskartanonkadun liittymään. Hiedanrannan alueelle suuntautuvasta raskaasta liikenteestä on tullut runsaasti asukaspalautteita etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen liittyen. Alueelle suuntautuu myös tulevina vuosina runsaasti raskasta liikennettä. Valo-ohjauksen toteuttaminen mahdollistaa läheisyydessä sijaitsevan valo-ohjaamattoman suojatien siirtämisen liittymään, mikä parantaisi merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Runsaasti karttamainintoja saaneiden muiden Lielahdenkadun liittymien järjestelyjä tarkastellaan jatkosuunnittelussa mm liikennevalojen vaiheistuksen osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Hyväksytään suunnitteluesitys Lielahti-Lentävänniemi-Lintulampi-Niemenranta-Niemi-Pohtola- Ryydynpohja asuinalueiden nopeusrajoitusjärjestelmän muutoksesta ja toteutettavaksi esitetyt liikenteen rauhoittamistoimenpiteet (liite 1).

Hyväksytään jatkosuunnitteluun Lielahdenkadun ja Tehdaskartanonkadun liittymän liikennevalo-ohjauksen toteuttaminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Stenman P./kapa; Palmu P./raksa; Keivaara P./ raksa; Somppi T./kapa; Mujunen S./kapa, Siren M./kapa; Hietanen J./kapa; Kulmala M./kapa; Liikennemerkit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.