Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 168 Asemakaava nro 8838, Viiala, Kirvestie 13, tontin jakaminen 

TRE:5270/10.02.01/2020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 11.3.2021 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8838. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8838

Dno: TRE: 5270/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 390 k-m2. 

Kerrosala lisääntyy 209 k-m2. 

Muodostuvat tontit: 

Tontti 5211–46, tonttitehokkuus e= 0,24

Tontti 5211–47, tonttitehokkuus e= 0,23

Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). 

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Viialan kaupunginosassa noin 7 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kirvestie 13. Tontti sijaitsee Kirvestien ja Vasaratien risteyksessä rajautuen idässä Kalle Päätalon puistoon. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0,11–0,29. 

Tontin 5211–13 pinta-ala on 1676 m2, ja sillä on rakennusoikeutta yhteensä 181 k-m2. Tehokkuusluku e=0,11. 

Tontilla sijaitsee vuonna 1954 valmistunut asuinrakennus, jonka kerrosala on 135 m2. Rakennusta on laajennettu yksikerroksisella uudisosalla vuonna 1969. Lisäksi tontilla sijaitsee autotalli, joka puretaan.

Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvälle asuinympäristölle ja siihen sopeutuvalle täydennysrakentamiselle. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne.

Valmisteluaineistosta esitetyt mielipiteet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 11.3. - 1.4.2021. Aineistosta saatiin viisi kommenttia (ympäristönterveydenhuolto, Pirkanmaan ELY-keskus, viheralueet ja hulevedet -yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo ja kiinteistötoimi). 

Ympäristöterveys kiinnittää huomiota pientaloalueiden rakentamisen tiivistämiseen ja sen myötä lisääntyviin pienhiukkaspäästöihin ja savuhaittavaikutuksiin. Terveydensuojeluviranomainen suosittelee asianmukaisen puuvaraston rakentamista kiinteistöille, joissa on puulämmitteinen tulisija tai kattila. 

Merkittiin tiedoksi.

Pirkanmaan maakuntamuseo: 

Viialan pientaloalueen kulttuurihistoriallista ja maisemallista luonnetta käsitellään selvityksessä Kantakaupungin yleiskaava 2040. Yhtenäisten pientaloalueiden arvoselvitys, jälleenrakennuskausi (Tampereen kaupunki 2016). Selvityksen mukaan Viialan alueen alkuperäiset arvot on pitkälti menetetty, niitä on heikentänyt tonttien jakaminen ja sitä seurannut täydennysrakentaminen. Maakuntamuseo toteaa, että jälleenrakennuskauden ilme on säilynyt vain viitteellisesti. Alueen kokonaisilme ja muutokset huomioiden tontin jakamista esitetyllä tavalla voidaan pitää mahdollisena. Havainnekuvassa esitetty uusi tontti ja uudisrakennus kattomuotoineen sijoittuvat samaan koordinaatistoon kuin Vasaratien muu rakentaminen, mitä voidaan pitää hyvänä ratkaisuna.

Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8838 (päivätty 11.3.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh. 040 806 3284, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 11.3.2021 päivätyn asemakaavamuutoksen nro 8838. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8838

Dno: TRE: 5270/10.02.01/2020

Kaavan laatija

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehti Marjukka Huotari.

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 29.4.-14.4.2021. Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8838 (päivätty 11.3.2021) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, eelis.ylitalo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
 
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen ja kunnan jäsenen tietoon tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on asetettu nähtäville, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.