Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 165 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Hervanta, korttelit 7121-7124, 7126, autopaikkamääräyksen muutos, vaiheasemakaava nro 8853 

TRE:5052/10.02.01/2020

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anne Karlsson, p. 044 4811660, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 1241626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 22.4.2021 päivätyn vaiheasemakaavan nro 8853. Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. 

Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8853

Diaarinumero: TRE:5052/10.02.01/2020 

Asemakaavan laatija kaavoitusarkkitehti Anne Karlsson

Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus

Asemakaavan muutoksen kohteena ovat Hervannan pohjoisosassa sijaitsevat asuinkerrostalojen korttelit 7121- 7124 sekä Keinupuiston palvelukodin kortteli 7126. Kortteleissa on yhteensä 15 tonttia, jotka ovat kahta kaupungin omistamaa tonttia lukuun ottamatta yksityisessä omistuksessa. 

Vaiheasemakaavalla muutetaan asemakaavojen nro 8697 ja 7613 autopaikkamääräykset. Muutos kohdistuu kortteleihin 7121-24 ja 7126. Tonteilta poistuu luvulla täsmällisesti ilmoitettu asemakaavan vaatima autopaikkamäärä ja se korvautuu Tampereen pysäköintipolitiikan mukaisella 29.1.2019 päivitetyllä normistolla. Pysäköintimääräyksiä lukuun ottamatta kortteleissa voimassa olevat asemakaavat nro 5818 ja 7613 määräyksineen säilyvät ennallaan.

Muutos kohdistuu kaava-alueen kortteleiden autopaikkamääräyksiin ja vaikutukset arvioidaan sen asiakokonaisuuden osalta. Kaavamuutos tehostaa alueen maankäyttöä pysäköintipaikkojen monikäyttöisyyden osalta huomioiden käyttötarkoitukset sekä vastaa tontin omistajan laatimaa aloitetta. Mitoitus muuttuu merkittävästi, mutta muutos on vähäinen koko kokonaisuudessa parantaen kuitenkin toteuttamisedellytyksiä ja edistäen raitotievarren täydennysrakentamista, joka mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

OAS ja valmisteluaineisto oli nähtävillä 22.4.-14.5.2021. Aineistosta saatiin neljä (4) kommenttia (Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, viheralueet ja hulevedet -yksikkö, ympäristönsuojelu) ja yksi (1) mielipide; ne eivät aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen. 

Mielipide: "Vaiheasemakaavassa on ilmoitettu poistuvan taloyhtiöllemme osoitetut 19 autopaikkaa. Haluamme, että jatkossakin taloyhtiömme asukkaille löytyy 19 autopaikkaa pysäköintiä varten, kun kaavaa vahvistetaan. Autojen pysäköinti alueella on varsin haasteellista eikä vapaita pysäköintipaikkoja tahdo riittää nykyiselläänkään. Mikäli autopaikkojen määrää entisestään vähennetään pysäköinti menee vielä vaikeammaksi eikä tarvittavia autopaikkoja riitä niitä tarvitseville."

Vastine: Kaavamuutos mahdollistaa, että autopaikkoja on vähemmän, mikäli toteutetaan keskitetty rakenteellinen pysäköinti, nimeämättömät paikat ja yhteiskäyttöautoja. Luvulla täsmällisesti ilmoitettu autopaikkamäärä korvautuu uudella normistolla, joka on riippuvainen mm. siitä, onko kyseessä ns. tavallinen asuminen tai opiskelija-asuminen.  Rakennuslupien ja sopimusten mukainen, nykyinen autopaikkojen määrä jää voimaan toistaiseksi. Uuden kaavamääräyksen mukaiset pysäköintinormit astuvat voimaan vasta, mikäli tontille suunnitellaan merkittävää lisärakentamista tai muita muutoksia. Vaihekaavan myötä pysäköintimääräykset tulevat voimaan, mutta realisoituvat vasta lisärakentamisen myötä. Tontilla voi olla autopaikkoja enemmän, mitä kaavassa velvoitetaan Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikan periaatteiden mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Asemakaavaehdotus nro 8853 (päivätty 22.4.2021) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Jaana Huttunen, Sirpa Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)