Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 173 Katusuunnitelmat Hallilantien jalkakäytävä ja pyörätie välillä Korkinmäenkatu – Vihioja, Korkinmäenkatu ja Suutalanraitti välillä Korkinmäenkatu – Suutalansilta 

TRE:2116/10.03.02/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö, jouni.sivenius@tampere.fi

Perustelut

Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma nro 1/21309 välillä Korkinmäenkatu – Vihioja sekä Korkinmäenkadun katusuunnitelma nro 1/21231 ja Suutalanraitin katusuunnitelma nro 1/21310 välillä Korkinmäenkatu – Suutalansilta, Korkinmäen ja Muotialan kaupunginosissa.

Hervannan baana on laadukas Viinikasta Hervantaan johtava pyöräilyreitti, joka on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi ja kirjattu myös pormestariohjelmaan. Yhdyskuntalauta hyväksyi 17.9.2019 baanan yleissuunnitelman välillä Viinikka – Korkinmäki jatkosuunnitteluun. Suunnitelmat pohjautuvat hyväksyttyyn Hervannan baanan yleissuunnitelmaan.

Suunnitelmien mukaan Vihiojanpuistosta Hallilantielle tuleva Hervannan baana jatkuu Hallilantien länsireunassa eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätienä Korkinmäenkadun liittymään. Jalankulun ja pyöräilyn erottaminen toisistaan edellyttää Hallilantien nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leventämistä ja kulkumuotojen erotteleminen toteutetaan ajoratamerkinnöin. Väylän leventäminen toteutetaan Hallilantien ajoradan suuntaan ja kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välissä sijaitseva nykyinen avo-oja korvataan kapealla betonikivipäällysteisellä välikaistalla.

Hallilantieltä baana kääntyy Korkinmäenkadulle kohti Hervantaa ja Korkinmäenkadulla pyöräily sijoittuu ajoradan yhteyteen. Korkinmäenkadun ajoradan kumpaankin reunaan toteutetaan erilliset pyöräkaistat ja pyöräkaistojen vaatiman lisätilan vuoksi ajorataa kavennetaan kauttaaltaan. Vastaavasti kadun itäreunassa sijaitseva nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä osoitetaan jatkossa pelkästään jalankululle.

Tavoitteena on toteuttaa laadukas ja yhtenäinen pyöräilyn pääreitti Hervannasta aina Viinikkaan saakka ja tämän vuoksi Korkinmäenkadulla uusi pyöräilyreitti merkitään etuajo-oikeutetuksi Korkinmäenkadun poikkikatuihin nähden. Muutos toteutetaan lisäämällä väistämisvelvollisuus risteyksessä –liikennemerkit kaikille Korkinmäenkadun sivukaduille. Uusien pyöräkaistojen havaittavuuden parantamiseksi pyöräkaistojen päällystemateriaalina käytetään punaisen sävyistä asfalttia ja kaistat erotetaan ajoradasta ajoratamerkinnöin.

Hallilantien ja Kyläkeinunkadun välisellä osuudella pyöräkaistojen leveys on 1,75 metriä. Uusien pyöräkaistojen toteuttaminen tälle katuosuudelle edellyttää Korkinmäenkadun leventämistä lännen suuntaan. Katua levennettäessä lännen puoleinen jalkakäytävä sijoittuu nykyisen avo-ojan kohdalle ja jalkakäytävän ulkoreuna siirtyy noin 1,40 metriä lähemmäksi katualueen reunaa. Muutostöistä johtuen nykyinen avo-oja joudutaan korvaamaan hulevesiviemäröinnillä ja Korkinmäenkadulle rakennetaan uusi hulevesilinja Hallilantien ja Kiulukadun väliselle osuudelle.   

Kyläkeinunkadun ja Härkälänmäenkadun välisellä osuudella pyöräkaistojen leveys on vastaavasti 1,25 metriä. Katutilan uudelleen jäsentely voidaan toteuttaa Korkinmäenkadun nykyisen ajoradan puitteissa kaventamalla 5,50 metrin levyinen ajorata 3,00 metrin levyiseksi.

Härkälänmäenkadun ja Korkinmäenkujan välillä kadun poikkileikkaus eroaa muusta osuudesta, koska ko. katuvälillä ei ole erillistä ajoradasta erotettua yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, mikä voitaisiin jatkossa osoittaa pelkästään jalankululle. Tästä johtuen kadun itäreunaan toteutetaan sekä jalankululle että pyöräilylle osoitettu yhteinen piennaralue. Piennaralueen leveys vastaa pyöräkaistan leveyttä ja 1,25 metrin levyinen piennaralue erotetaan ajoradasta ajoratamerkinnöin. Kadun länsireunaan voidaan vastaavasti toteuttaa Hervannan suuntaan erillinen pyöräkaista yhtenäisenä koko Korkinmäenkadun osuudella.

Korkinmäenkadulta baana jatkuu Suutalansillalle erillisenä kaksisuuntaisena pyörätienä ja jalkakäytävänä. Kulkumuotojen erottelemisen myötä Suutalanraitin kokonaisleveys on jatkossa 5,00 metriä, minkä vuoksi nykyistä noin 3,00 metrin levyistä kevyen liikenteen väylää levennetään. Samalla Suutalanraitin linjausta ja tasausta muutetaan Korkinmäenkadun päässä. Väylän linjauksen ja tasauksen muutoksilla pyritään selkeyttämään ja parantamaan liikenneturvallisuutta Korkinmäenkujan liittymäalueella.

Samalla Suutalanraitin linjausta muutetaan Korkinmäenkadun päässä. Väylän linjauksen muutoksella pyritään selkeyttämään Korkinmäenkujan liittymäaluetta.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä sekä avo-ojin, joita täydennetään tarvittavilta osin.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2021.

Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katutöiden kustannusarvio on noin 150 000 euroa (71 €/m²), Korkinmäenkadun noin 255 000 euroa (54 €/m²) ja Suutalanraitin välillä Korkinmäenkatu – Suutalansilta noin 76 000 euroa (100 €/m²). Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Tampereen kaupungille 510 000 euroa Hervannan Baanan jatko-osuuksien rakentamiseksi.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 29.3. – 14.4.2021. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan on tehty kaksikymmentäneljä muistutusta. Lisäksi kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on kommentoinut katusuunnitelmaehdotusta nähtävillä oloaikana.

Yksityishenkilöiden muistutukset

Muistuttaja (A) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttaja (B) on esittänyt suojatien merkitsemistä Härkälänmäen leikkipuiston kohdalle.

Muistuttaja (C) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi on esitetty hidasteiden toteuttamista Korkinmäenkadulle erityisesti, jos Korkinmäenkatu muutetaan väistämisvelvollisuudeltaan etuajo-oikeutetuksi sivukatuihin nähden.

Muistuttaja (D) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi muistuttajan mielestä Korkinmäenkadun tasa-arvoiset liittymät tulisi säilyttää nykyisellään ajonopeuksien hillitsemiseksi. Myös Härkälänmäen leikkipuiston kadunylityspaikan turvallisuudesta muistuttaja on huolissaan.

Muistuttaja (E) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi muistuttaja on huolissaan pyöräkaistojen toteuttamisen myötä ajoradan kaventamisesta sekä kadunvarsipysäköinnin kieltämisestä aiheutuvista haitoista. Pyöräliikenteen lisääntyminen Korkinmäenkadulla voi aiheuttaa myös Korkinmäenkadun ja Hallilantien liittymän ajoittaista ruuhkautumista muistuttajan mielestä.   

Muistuttaja (F) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttaja (G) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Muistuttaja on huolissaan myös pyöräkaistoihin perustuvan Korkinmäenkadun ratkaisun toimivuudesta mm. talviaikaan ja ajoradan kapeudesta johtuvista haitoista ajoneuvojen kohtaamistilanteissa. Myös kadunvarsipysäköinnin kieltämisestä aiheutuvista haitoista sekä Härkälänmäen leikkipuiston kadunylityspaikan turvallisuudesta muistuttaja on huolissaan. Suutalanraitin varteen istutettavien puiden mahdollisesti aiheuttaman näkemähaitan vuoksi puiden istuttamista tulisi välttää Korkinmäenkujan liittymäalueen läheisyydessä.

Muistuttaja (H) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttaja (I) on esittänyt, että Suutalanraitin jyrkkää mäkiosuutta loivennettaisiin ja Hervannan baanan suunnitelmassa tavoiteltaisiin uusimpien suunnitteluohjeiden pituuskaltevuuden maksimiarvoa. Lisäksi muistuttajan mielestä pyöräkatu sopisi paremmin Korkinmäenkadun toteutustavaksi, koska erillisiä pyöräkaistoja ei voida kohteessa toteuttaa Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden pyöräilyn laatukäytävälle asetettujen leveystavoitteiden mukaisina. Muistutuksessa on ehdotettu myös Härkälänmäenkadun, Portaankorvankadun sekä Kattilakadun sulkemista autoliikenteeltä Korkinmäenkadun päästä. Muistuttaja on esittänyt myös Korkimäenkadun ja Hallilantien liittymän toteuttamista liikennevalo-ohjattuna sekä liittymäkulman muuttamista, koska nykyinen 90 asteen liittymäkulma ei tue Väyläviraston ohjeen mukaista laadukkaan pyöräreitin suoruusominaisuutta. Muistuttaja on esittänyt myös Vihiojanpuistosta Hallilantielle tulevan Hervannan baanan muuttamista etuajo-oikeutetuksi Hallilantien pyörätiehen nähden.

Muistuttaja (J) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttaja (K) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi muistuttaja on huolissaan pyöräkaistojen toteuttamisen myötä ajoradan kaventamisesta sekä kadunvarsipysäköinnin kieltämisestä aiheutuvista haitoista. Pyöräliikenteen lisääntyminen Korkinmäenkadulla voi aiheuttaa myös Korkinmäenkadun ja Hallilantien liittymän ajoittaista ruuhkautumista muistuttajan mielestä.

Muistuttaja (L) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttaja (M) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi muistuttuja on esittänyt suojatien merkitsemistä Härkälänmäen leikkipuiston kohdalle ja puiston aitausta muutettavan siten, että lapsien ryntääminen leikkipuistosta suoraa viereiselle kadulle estyy.

Muistuttaja (N) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Muistuttaja on huolissaan myös pyöräkaistoihin perustuvan Korkinmäenkadun ratkaisun edellyttämästä ajoradan kaventamisesta sekä kadunvarsipysäköinnin kieltämisestä aiheutuvista haitoista.

Muistuttaja (O) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi muistuttaja on huolissaan Korkinmäenkadun sivukatujen liittymien näkemistä ja esittänyt liittymien säilyttämistä tasa-arvoisina sekä hidasteiden toteuttamista liittymiin. Muistuttaja vastustaa myös Korkinmäenkadun leventämistä Hallilantien ja Kiulukadun välisellä osalla, koska jalkakäytävä tulisi jatkossa hyvin lähelle asuinrakennuksia sekä niiden sisäänkäyntejä.

Muistuttaja (P) on huolissaan ajonopeuksista Korkinmäenkadulla ja esittänyt ajonopeuksien hillitsemiseksi liittymien säilyttämistä tasa-arvoisina sekä hidasteiden toteuttamista. Muistuttaja vastustaa myös Korkinmäenkadun leventämistä Hallilantien ja Kiulukadun välisellä osalla, koska jalkakäytävän siirto lähemmäksi asuinrakennuksia aiheuttaa merkittävää haittaa katuosuudella sijaitseville kiinteistöille sekä niiden asukkaille asumisviihtyvyyden vähentyessä.

Muistuttaja (Q) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Lisäksi on esitetty hidasteiden toteuttamista Korkinmäenkadulle.

Muistuttaja (R) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttaja (S) on esittänyt Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi.

Muistuttajan (T) on esittänyt, että suunnitelmaa tulisi muuttaa siten, että kadunvarsipysäköinti kadun länsireunassa olisi mahdollista myös jatkossa. Lisäksi muistuttuja on huolissaan ajonopeuksien kasvamisesta Korkinmäenkadulla nykyisien tasa-arvoisien liittymien väistämisvelvollisuuden muuttamisen myötä.

Muistuttaja (U) on esittänyt suojatien merkitsemistä Härkälänmäen leikkipuiston kohdalle ja puiston aitausta muutettavan siten, että lapsien ryntääminen leikkipuistosta suoraa viereiselle kadulle estyy.

Muut muistutukset

Korkinmäen-Veisun Omakotiyhdistys on muistutuksessaan esittänyt, että Härkälänmäen puiston aitausta muutetaan estämään lapsien ryntääminen leikkipuistosta suoraa viereiselle kadulle. Lisäksi ajonopeuksien hillitsemiseksi on esitetty pyörätien hidasteita Kuusistonkadun ja Kattilakadun liittymäalueille. Suunnitelmien mukaisella linjauksella Korkinmäenkatua pitkin baanan reitillä on useita vaarallisia sivukatujen liittymiä, joissa näkyvyys on rajallinen. Tämän vuoksi omakotiyhdistys on ehdottanut Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta.

Tampereen polkupyöräilijät ry on muistutuksessaan esittänyt, että Suutalanraitin jyrkkää mäkisosuutta loivennettaisiin ja Hervannan baanan suunnitelmassa tavoiteltaisiin uusimpien suunnitteluohjeiden pituuskaltevuuden maksimiarvoa. Lisäksi muistutuksessa on ehdotettu, että Härkälänmäenkatu ja Portaankorvankatu suljetaan Korkinmäenkadun päästä autoliikenteeltä. Korkinmäenkadun sivukatujen liittymissä näkemäetäisyydet ovat yksinkertaisesti liian lyhyitä pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa mainittuihin arvoihin verrattuna.

Ympäristönsuojeluyksikön kommentit

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on esittänyt kaupunkivihreän lisäämistä korvaamalla suunnitelmassa esitetyt kiveystyypit hulevesikivellä. Hulevesikiveyksessä on normaalia suuremmat saumavälit minkä vuoksi kivettäen alueiden saumoihin muodostuisi paremmin vettäläpäisevää pintaa ja jonkin verran kasvillisuutta. Myös avo-ojia ja pintavesipainanteita tulisi pyrkiä tekemään nykyistä enemmän hulevesien käsittelymenetelmiksi.

Lisäksi nurmialueille suositellaan istutettavan matalakasvuisia ja leikkaamista kestäviä niitty- ja ketolajeja. Suutalanraitin varteen istutettavista puista voi aiheutua näkemähaittaa Korkinmäenkujan liittymäalueella, minkä vuoksi on ehdotettu istutettavan alaoksistoltaan vähäkasvuisempia puulajeja.

Vastineet

Suunnitelmista jätettiin ennätysmäärä muistutuksia ja pääsääntöisesti ne koskivat Hervannan baanan jo aiemmin yleissuunnitteluvaiheessa tehtyä reittivalintaa. Kahdeksassatoista muistutuksessa on esitetty Hervannan baanan reitin muuttamista kulkemaan Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta Korkinmäenkadun reitillä esiintyvien liikenneturvallisuuspuutteiden vuoksi. Muut muistutuksissa esitetyistä muutosehdotuksista koskevat suunnitelman mukaisen Korkinmäenkadun reitille tehtäviä muutoksia, joiden avulla suunnitelmaratkaisua voitaisiin parantaa.

Hervannan baanan yleissuunnitelmavaiheessa eri reittivaihtoehtoja on tutkittu ja jokaisen vaihtoehtoisen reitin osalta on tunnistettu erilaisia reunaehtoja. Reittikohtaisien olosuhdetekijöiden vuoksi muodostuu väistämättäkin ristiriitaisia tavoitteita eri tahojen sekä toimintojen yhteensovittamisen osalta. Toisaalta pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman suora, laadukas, viihtyisä sekä turvallinen pyöräilyreitti Viinikasta Hervantaan olemassa olevan kaupunkirakenteen läpi ja samalla ottaa huomioon myös rakennustöistä aiheutuvat kustannukset. Olemassa oleva maanalainen kunnallistekniikka sekä erilaiset maanpäälliset rakenteet asettavat myös omalta osaltaan rajoitteita uuden pyöräilyväylän sijoittamiselle kaupunkirakenteessa ja käytettävissä olevien katu- sekä puistoalueiden tilanahtauden vuoksi kaikkien näiden toimintojen yhteensovittaminen edellyttää monelta osin kompromissien tekemistä.

Yhdyskuntalauta hyväksyi 17.9.2019 baanan yleissuunnitelmassa esitetyn reittivaihtoehdon välillä Viinikka – Korkinmäki jatkosuunnittelun pohjaksi, koska valittu reitti ottaa parhaiten huomioon kaikki hankkeelle asetetut vaatimukset kokonaisuudessa, vaikka joissakin yksittäisissä kohdissa ei pystytä toteuttamaan kaikilta osin optimaalista ratkaisua eri toimintojen yhteensovittaminen osalta.

Ajonopeuksien hillitsemiseksi hidasteiden toteuttamista Korkinmäenkadulle on esitetty kahdeksassa muistutuksessa. Kohteeseen soveltuvin hidastetyyppi olisi ympyränkaariyhdistelmän muotoiset ajoradan korotukset. Tällaiset loivapiirteiset hidasteet eivät aiheuta yhtä paljon tärinää kuin muut ajoradan korotustyypit, minkä vuoksi ne soveltuvat paremmin kohteisiin, joissa asuinrakennukset sijaitsevat lähellä korotusta. Hidasteet mitoitetaan vallitsevan nopeusrajoituksen sekä niiden moottoriajoneuvon kuljettajalle aiheuttaman pystykiintyvyyden muutoksen mukaan. Polkupyörien osalta hidasteiden vaikutus eroaa autoista, koska polkupyörät ovat pääsääntöisesti jousittamattomia. Tästä johtuen ajoradan korotuksilla tai muillakaan hidasteilla ei saavuteta samankaltaista vaikutusta kaikkien eri ajoneuvoryhmien osalta ja hidasteet joudutaan mitoittamaan isoimman ajoneuvokaluston mukaan. Lisäksi hidasteiden sijoittaminen pituuskaltevuudeltaan jyrkälle Korkinmäenkadulle ei ole perusteltua, koska erityisesti talvikaudella ne aiheuttaisivat pyöräilijöille kaatumisen vaaran heidän jarruttaessa ennen hidasteita.

Korkinmäenkadulla on mitattu ajoneuvomääriä sekä ajonopeuksia tämän vuoden huhtikuun loppupuolella. Härkälänmäen puiston kohdalla autojen vuorokausiliikennemäärä oli 189 autoa ja pyöräilijöiden määrä vastaavasti 325 pyörää. Vuorokauden mittaisella seurantajaksolla autoilijoiden keskinopeus oli alamäen suuntaan 33 km/h ja pyöräilijöiden 27 km/h. Toinen mittauspiste sijaitsi kadun loppupäässä Korkinmäenkatu 30:n kohdalla ja vuorokausiliikennemäärät olivat tällä kohtaa 80 autoa ja 377 pyöräilijää. Tällä mittauspisteellä autoilijoiden keskinopeus alamäen suuntaan oli 26 km/h ja pyöräilijöiden 25 km/h. Korkinmäenkadun suuresta pituuskaltevuudesta huolimatta myös pyöräilijät noudattavat aika hyvin alueella voimassa olevaa 30 km/h-aluenopeusrajoitusta. Lisäksi kummassakin mittauspisteessä pyöräilijöiden kokonaismäärä oli huomattavasti suurempi kuin autoilijoiden, minkä vuoksi on perusteltua suosia pyöräilijöitä Korkinmäenkadun katutilan jäsentelyssä.

Korkinmäenkadun sivukatujen väistämisvelvollisuuksien muuttamista on vastustettu viidessä muistutuksessa, koska tasa-arvoiset liittymät hillitsevät osaltaan Korkinmäenkadun ajonopeuksia. Toisaalta pyöräilyn laatukäytävän suunnittelussa pitäisi pyrkiä suosimaan pyöräilyn pääreittiä ja asettaa risteävät suunnat väistämisvelvollisiksi. Ristiriitaisien tavoitteiden vuoksi kohteessa joudutaan tekemään valintoja ja pyöräilyn pääreitin suosiminen on perusteltua jo nykyisin reitillä olevan runsaan pyöräliikenteen vuoksi.

Suojatien merkitsemistä Härkälänmäen puiston kohdalla on esitetty seitsemässä muistutuksessa. Uuden suojatien toteuttaminen ei ole perusteltua, koska kadun ylittäjämäärät eivät ylitä uusien suojateiden toteuttamista edellyttävää päivittäistä 200 ylittäjän kynnysarvoa. Vähäisien käyttäjämäärien vuoksi olisi perusteltua poistaa suojatie myös Kiulukadun liittymästä, kuten Leilikadun kohdalta poistetaan linja-autopysäkkien jäädessä pois käytöstä. Kiulukadun kohdalla olevaa suojatietä ei ole esitetty poistettavan, koska se palvelee osaltaan Hallilantien linja-autopysäkeille sekä Laulunmaan raitiotiepysäkille kulkevia jalankulkijoita.

Lisäksi kolmessa muistutuksessa on esitetty myös Härkälänmäen leikkipuiston aitausta muutettavan siten, että lapsien mahdollinen ryntääminen leikkipuistosta suoraa viereiselle kadulle estyisi. Katualueen ulkopuolelle esitetyt toimet eivät sisälly näihin katusuunnitelmiin.  Härkälänmäen leikkipuistossa mahdollisesti toteutettavia muutoksia tulee tarkastella erikseen puistoalueen kehittämistä suunniteltaessa.

Pyöräkaistojen toimivuutta on kyseenalaistettu viidessä muistutuksessa ja samalla on toivottu kadunvarsipysäköinnin sallimista Korkinmäenkadulla myös jatkossa. Suunnitteluvaiheessa laadittiin useita suunnitelmaluonnoksia, joilla tutkittiin erilaisia tapoja toteuttaa pyöräilyn laatukäytävälle asetettujen tavoitteiden mukainen ratkaisu Korkinmäenkadun osalta. Yhtenäisen ja selkeän lopputuloksen saavuttamiseksi on perusteltua toteuttaa erilliset pyöräkaistat koko Korkinmäenkadun osuudella, vaikka sen vuoksi joudutaan ajorataa kaventamaan ja pysäköinti kieltämään kadun varrella.

Useammassa Korkinmäenkadun sivukatujen liittymässä näkemäalueita rajoittaa pensasaidat ym. näkemäesteet ja kaikkien sivukatujen osalta suunnitteluohjeiden mukaiset suositeltavat näkemäetäisyydet eivät täyty. Tästä johtuen kahdessa muistutuksessa on esitetty Härkälänmäenkadun, Portaankorvankadun sekä Kattilakadun sulkemista autoliikenteeltä Korkinmäenkadun päästä. Katujen katkaiseminen lisäisi alueen sisäistä liikennettä. Liikenteeltä katkaistavien katujen päihin ei ole mahdollista toteuttaa mm. jätehuoltokalustolle mitoitettavaa kääntöpaikkaa, minkä vuoksi katujen katkaisemisen ei ole perusteltua. Erillisten pyöräkaistojen myötä kaikkien sivukatujen liittymäalueilla täyttyvät tyydyttävät tai vähintään välttävät näkemäetäisyydet pyöräliikenteen suhteen, kun pyöräilijät jatkossa sijoittuvat katutilassa aiempaa keskemmälle ja etäisyys kasvaa sivusuunnasta tulevaan liikenteeseen nähden erityisesti näkemien osalta rajoittuneimpien liittymien osalta.

Näkemäalueiden rajoittuneisuuden vuoksi kolmessa muistutuksessa on esitetty jätettävän istuttamatta uutta puustoa Suutalanraitin varrelle samalla kun väylän linjausta muutetaan etäämmälle Korkinmäenkujaan nähden. Liittymäalueen näkemien varmistamiseksi on perusteltua jättää katusuunnitelmaehdotuksessa esitetyt uudet puuistutukset tekemättä ja ohjata Suutalanraittia ajavat pyöräilijät nykyistä väylää lännemmäksi.

Myös Hallilantien ja Korkinmäenkadun liittymän turvallisuudesta on oltu huolissaan viidessä muistutuksessa. Suunnitteluvaiheessa on tutkittu lukuisia vaihtoehtoja ja kokonaisuuden kannalta suunnitelman mukainen liittymäjärjestely osoittautui parhaimmaksi, minkä vuoksi ei ole perusteltua muuttaa suunnitelmaa tältä osin.

Suutalanraitin pituuskaltevuuden loiventamista on esitetty kahdessa muistutuksessa ja muutos on toteutettavissa kohtuullisilla muutoksilla. Suutalanraitin jyrkimmän kohdan loiventaminen enintään suunnitteluohjeiden mukaiseen kahdeksan prosentin pituuskaltevuuteen edellyttää nykyisen puuston poistamista väylän varrelta laajemmalta alueelta. Tasauksen laskemisen yhteydessä väylän linjausta on muutettu hieman väylän sovittamiseksi paremmin ympäröivään maastoon. Suutalanraitin sijainnin muuttamisella on vältetty väylän leikkausluiskien ulottuminen valtatie 9:n tiealueella.

Kahdessa muistutuksessa on vastustettu Korkinmäenkadun leventämistä Hallilantien ja Kiulukadun välisellä osalla, koska jalkakäytävän siirto lähemmäksi asuinrakennuksia aiheuttaisi asumisviihtyvyyden vähentymistä vierialueen kaventuessa. Jalkakäytävän siirtäminen ulommaksi lyhentää katuosuudella sijaitsevien kiinteistöjen tonttiliittymiä ja tällä on vaikutusta kiinteistöjen pysäköintiolosuhteisiin. Hallilantien ja Kiulukadun välisellä osuudella kolmen asunnon autokatos sijaitsee lähellä tonttirajaa ja leveähkö vierialue katualueella on mahdollistanut kahden henkilöauton pysäköimisen peräkkäin autokatoksen ja nykyisen jalkakäytävän väliselle osalle siten, että jälkimmäinen autoista on ollut suurimmalta osin katualueella. Korkinmäenkadun leventäminen ja jalkakäytävän takareunan siirtyminen noin 1,50 metriä lähemmäksi tonttirajaa lyhentää pysäköintiin soveltuvaa aluetta kiinteistöjen edustalla sen verran, ettei toisen auton pysäköiminen autokatoksessa olevan auton eteen ole ei enää jatkossa mahdollista muiden kuin aivan lyhyempien henkilöautojen osalta. Suunnitelman lähtökohtana on ollut toteuttaa Korkinmäenkadun ajorata sen verran leveänä vilkasliikenteisemmällä Hallilantien ja Kyläkeinunkadun osuudella, jotta kahden henkilöauton kohtaaminen ajoradalla on mahdollista. Korkinmäenkadun alkupäässä autoliikennettä on monin kerroin enemmän kuin Kyläkeinunkadun liittymän jälkeisellä osuudella, minkä vuoksi autojen kohtaamistilanteita esiintyy tällä katujaksolla huomattavasti enemmän. Pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi katua on perusteltua leventää, jotta autoilijoiden ei tarvitse kohtaamistilanteissa käyttää viereistä pyöräkaistaa hetkellisesti ja näin aiheuttaa vaaraa saman aikaisesti autojen rinnalla polkeville pyöräilijöille.

Yksi muistutuksista koski Hallilantien suunnitelmaa ja muistuttaja on esittänyt, että Vihiojanpuistosta Hallilantielle tuleva Hervannan baana pitäisi muuttaa etuajo-oikeutetuksi Hallilantien pyöräliikenteeseen nähden ja 90 asteen mutkaa tulisi muokata loivemmaksi Hervannan baanan osalta. Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan pyöräteiden keskinäisissä risteyksissä pyöräliikenteen pääverkolla ja korkeatasoisella pyöräliikenteen väylällä risteävä suunta tulisi olla väistämisvelvollinen ja laadukkaan pyöräliikenteen reitin ominaisuuksiin kuuluu reitin suoruus. Suunnitelmaratkaisu perustuu näihin periaatteisiin ja seuraavassa vaiheessa myös Hallilantien pyörätietä on tarkoitus kehittää Kalevan suuntaan tasavertaisena pyöräilyn laatukäytävänä, minkä vuoksi sivusuunnasta Hallilantielle saapuvalle Hervannan baanalle on perusteltua asettaa väistämisvelvollisuus. Lisäksi Hervannan baana yhtyy Hallilantien reittiin kovavauhtisella alamäkiosuudella ja pyöräteiden liittymäalueen luoteiskulmassa sijaitsevan kiinteistön pihaistutukset sekä tukimuuri rajoittavat näkemiä pyöräteiden liittymässä. Tästä johtuen suunnitelman mukainen liittymäjärjestely on turvallisuuden kannalta parempi ja looginen saman arvoisten pyöräreittien yhtymäkohdassa lopputilanteessa.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on esittänyt kaupunkivihreän lisäämistä korvaamalla suunnitelmassa esitetyt betonikiveykset hulevesikiveyksellä. Pinta-aloiltaan pienillä erillisillä alueilla kasvillisuus ei menesty hyvin ja alueet edellyttävät jatkuvaa aktiivista ylläpitoa, mistä aiheutuu kohtuuttoman paljon kustannuksia saavutettavaan hyötyyn nähden. Tämän vuoksi ei ole perusteltua kapeiden välikaistojen ja pienien keskisaarekkeiden osalta korvata kivettyjä alueita nurmetuksella tai normaalia suuremmat saumavälillä olevalla hulevesikiveyksellä, missä kivettäen alueiden saumoihin muodostuisi kasvillisuutta.

Lisäksi ympäristönsuojeluyksikkö on esittänyt avo-ojien ja pintavesipainanteita lisäämistä alueella, mutta katutilan ahtauden vuoksi uusien avo-ojien toteuttaminen kohteisiin ei ole mahdollista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma nro 1/21309 välillä Korkinmäenkatu – Vihioja, Korkinmäenkadun katusuunnitelma nro 1/21231 ja Suutalanraitin katusuunnitelma nro 1/21310 välillä Korkinmäenkatu – Suutalansilta hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Suutalanraitin jyrkintä kohtaa on loivennettu muuttamalla väylän pituuskaltevuus enintään kahdeksaan prosenttiin ja väylän linjausta on muutettu hieman.

Suutalanraitin varrelta on jätetty uudet puuistutukset pois Korkinmäenkujan liittymäalueen näkemäalueelta.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Leo Boström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Katja Nisumaa-Saarela ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Erik Lydén ja Jouni Sirén kannattivat Nisumaa-Saarelan ehdotusta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Nisumaa-Saarelan pöydällepanoehdotuksen.

Valmistelija

 • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Vanhempi erikoissuunnittelija Mikko Kielo, puh. 050 532 1029, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 11.5.2021.

Pöydälläoloaikana on ilmennyt tarve suunnitelman muutokselle sekä tarkennuksia kustannusarvioihin.

Hervannan baanaan liittyviä katusuunnitelmia käsiteltäessä on edellytetty myös vaihtoehtoisen Suutalankadun ja Vihiojan varren kautta kulkevan reitin tarkastelua. Asiantuntijoiden kanssa läpi käytäessä vaihtoehtoisia reittejä on käynyt ilmi, että myös Korkinmäenkadun katutilan jäsentelyä kannattaisi hieman muuttaa Härkälänmäenkadun ja Korkinmäenkujan välisellä osuudella.

Härkälänmäenkadun ja Korkinmäenkujan välillä Korkinmäenkadun poikkileikkaus eroaa muusta osuudesta, koska ko. katuvälillä ei ole erillistä ajoradasta erotettua yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, mikä voitaisiin jatkossa osoittaa pelkästään jalankululle. Tästä johtuen kadun itäreunaan on aiemmassa suunnitelmaversiossa esitetty toteutettavan sekä jalankululle että pyöräilylle osoitettu yhteinen 1,25 metrin levyinen piennaralue. Kapeahkolla piennaralueella pyöräilijät sekä jalankulkijat eivät mahdu kulkemaan sujuvasti rinnakkain mm. kohtaamistilanteessa. Tämän vuoksi on perusteltua muuttaa kadun poikkileikkausta siten, että piennaralue osoitetaan pelkästään jalankululle ja keskustan suuntaan menevät pyöräilijät käyttävät ajorataa yhdessä autoilijoiden kanssa Härkälänmäenkadun ja Korkinmäenkujan välisellä osuudella.

Katukohteiden rakennussuunnittelu on myös edennyt pöydälläoloaikana ja kohteiden kustannusarviot ovat tarkentuneet. Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katutöiden kustannusarvio on noin 162 000 euroa (76 €/m²), Korkinmäenkadun noin 184 400 euroa (39 €/m²) ja Suutalanraitin välillä Korkinmäenkatu – Suutalansilta noin 86 300 euroa (114 €/m²).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Nurminen Mikko, Johtaja

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma nro 1/21309 välillä Korkinmäenkatu – Vihioja, Korkinmäenkadun katusuunnitelma nro 1/21231 ja Suutalanraitin katusuunnitelma nro 1/21310 välillä Korkinmäenkatu – Suutalansilta hyväksytään kustannusarvioineen muistutuksista huolimatta seuraavin muutoksin:

Suutalanraitin jyrkintä kohtaa on loivennettu muuttamalla väylän pituuskaltevuus enintään kahdeksaan prosenttiin ja väylän linjausta on muutettu hieman.

Suutalanraitin varrelta on jätetty uudet puuistutukset pois Korkinmäenkujan liittymäalueen näkemäalueelta.

Päätös voidaan maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pia Hastio ja Tuomas Salovaara poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Katja Karintaus saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Katja Nisumaa-Saarela ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perustein: "Hervannan baanan yleissuunnitelman yhteydessä 17.9.2019 lautakunta yksimielisesti hyväksyi ponnen, jonka mukaan Korkinmäenkadun katusuunnitelman yhteydessä huomioidaan risteävien katujen rajoitettu näkyvyys ja tehdään tarvittavat toimenpiteet liikenteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Hyväksytyssä yleissuunnitelmassa esitettiin tonttikatujen liittymiin sivusuunnan yli jatkettua jalkakäytävää ja pyörätietä, jotka olisi korotettu.  Korotukset ovat liikenneturvallisuuden kannalta hyvin tärkeitä, koska ne hidastavat auton vauhtia ennen jalkakäytävälle ajamista, ja siten auttavat myös jalkakäytävän jälkeen pyöräkaistaa ajavien pyöräilijöiden havaitsemista.

Nyt esitetyssä katusuunnitelmassa pyöräteiden sijasta on pyöräkaistat autotien tasossa eikä jalkakäytävää ole korotettu. Esitän katusuunnitelman palauttamista uudelleen valmisteluun niin että yleissuunitelman mukaiset korotetut jalkakäytävän ylitykset toteutetaan."

Erik Lydén ja Jouni Sirén kannattivat Nisumaa-saarelan ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: asian käsittelyn jatkaminen = JAA, Nisumaa-Saarelan palautusehdotuksen hyväksyminen = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: asian käsittelyn jatkaminen hyväksyttiin äänin 9 – 4.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Matti Höyssä ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja lautakunta järjestää katselmuksen Korkinmäessä. Erityisesti tutustutaan Korkinmäenkadun kautta kulkevaan vaihtoehtoon, mutta lautakunnalle esitellään myös muut tutkitut vaihtoehdot. Katselmukseen kutsutaan Korkinmäki-Veisun omakotiyhdistyksen edustajat ja mahdollisuuksien mukaan lähistön rivitalojen edustajat.

Ossi Aho kannatti Höyssän ehdotusta.

Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, jota ei voitu yksimielisesti hyväksyä, asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: asian käsittelyn jatkaminen = JAA, Höyssän palautusehdotuksen hyväksyminen = EI

Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: asian käsittelyn jatkaminen hyväksyttiin äänin 8 – 5.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 69%

  Matti Järvinen, Matti Höyssä, Ulla Kampman, Aleksi Jäntti, Ilpo Sirniö, Ossi Aho, Katja Karintaus, Kaisa Vatanen, Reeta Ahonen

 • Ei 4 kpl 31%

  Erik Lydén, Jouni Sirén, Katja Nisumaa-Saarela, Ville Tynkkynen

 • Jaa 8 kpl 62%

  Aleksi Jäntti, Matti Järvinen, Ville Tynkkynen, Ulla Kampman, Kaisa Vatanen, Katja Karintaus, Ilpo Sirniö, Erik Lydén

 • Ei 5 kpl 38%

  Matti Höyssä, Ossi Aho, Katja Nisumaa-Saarela, Jouni Sirén, Reeta Ahonen

Tiedoksi

Muistuttajat, Mikko Kielo, Petri Keivaara, Timo Seimelä, Tapio Lindström, Juha Antila, Hannu Niukkanen, Leena Tala

Liitteet


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.