Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 175 Lapintien eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie välillä Massunkuja – Soukanlahdenkatu, X (Jussinkylä) ja IX (Tampella) 

TRE:7695/02.07.01/2018

Valmistelija

  • Sivenius Jouni, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Katuinsinööri Pasi Palmu, puh. 040 801 6812, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lapintien, väli Massunkuja – Soukanlahdenkuja, erotellun jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma, suunnitelmanumero 1/20721, X (Jussinkylä) ja IX (Tampella).

Katusuunnitelma on laadittu Lapintien kyseisen katuosuuden pohjoisreunan erotellun jalkakäytävän ja pyörätien toteuttamiseksi.

Katusuunnitelma pohjautuu vuonna 2018 laadittuun Lapintien pohjoisreunan jalkakäytävän ja pyörätien ideasuunnitelmaan. Katusuunnitelma on laadittu ko. katuosuuden jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Katusuunnitelman mukaan jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan. Kulkumuotojen erottaminen toisistaan lisää liikenneturvallisuutta ja liikkumismukavuutta. Katusuunnitelmassa on esitetty mm. muuttuvat katujärjestelyt, korkeusasemat, pintamateriaalit sekä pintavesien kuivatus ja istutukset.

Katusuunnitelman mukaan Lapintien ajorataa kavennetaan Massunkujan ja Vuorikadun sekä Pajakadun ja Soukanlahdenkadun välillä siirtämällä länsi-/pohjoislaidan reunakiveä. Reunakiven siirto mahdollistaa jalkakäytävän ja pyörätien erottamisen toisistaan. Kadunvarsipysäköinti poistuu kadun länsi-/pohjoislaidalta kyseisiltä katuosuuksilta. Vuorikadun ja Pajakadun välillä kadun länsi-/pohjoisreunaan rakennetaan kivetty erotuskaista pyörätien ja kadunvarsipysäköinnin väliin.

Katusuunnitelman mukaan ajoradan leveys on ko. katuosuudella vähintään 6,75 metriä. Jalkakäytävän leveys on pääosin 2,0 metriä ja pyörätien 2,25 metriä. Jalkakäytävä ja pyörätie erotetaan toisistaan betonikiviraidalla. Pyörätien kulkusuunnat erotetaan toisistaan asianmukaisin ajoratamerkinnöin. Siltakadun kohdalta poistuu saareke Lapintien ylittävältä suojatieltä.

Katusuunnitelmaa on tarkistettu nähtävilläolon jälkeen muutamilta osin. Joukkoliikenteen linjastomuutokset ja hankkeen toteutusaikataulun siirtyminen ovat mahdollistaneet linja-autopysäkkien poistamisen ko. suunnitelma-alueelta. Poistettavia pysäkkejä on kaksi kappaletta. Linja-autopysäkkien poistaminen mahdollisti samalla pyörätien leventämisen Siltakadun ja Soukanlahdenkadun välillä. Lisäksi kadunvarsipysäköintiä on muutettu maksulliseksi Vuorikadun liittymän läheisyydessä.

Jalkakäytävän ja pyörätien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten ja reunakivien avulla hulevesikaivoihin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Tampereen kaupungille investointiavustuksia jalankulun ja pyöräilyn hankkeisiin. Nämä investointiavustukset mahdollistavat ko. hankkeen toteutuksen kuluvan vuoden aikana.

Lapintien jalkakäytävää ja pyörätietä koskevan ko. katusuunnitelman kustannusarvio on noin 116 000 euroa.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.12.2019 – 10.01.2020. Katusuunnitelmaehdotusta vastaan jätettiin yksi muistutus.

Muistutus:

Tampereen polkupyöräilijät ry esittää muistutuksessaan, että pyörätien leveys tulisi olla koko suunnitelma-alueella vähintään 2,5 metriä. Lisäksi muistutuksessa esitetään, että Armonkallion kohdalla oleva linja-autopysäkki tulee siirtää jalkakäytävän viereen ja pyörätien tulee kulkea pysäkin takaa.

Vastine:

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että katuosuudella Siltakatu – Soukanlahdenkatu pyörätien leveys on 2,5 metriä. Muilta osin pyörätien leveyteen ei ollut mahdollisuuksia tehdä muutoksia, koska katualueessa ei ollut enempää tilaa ja katualuetta on jaettava myös muihin tarpeisiin, kuten ajorataan, kävelyyn, kadunvarsipysäköintiin ja säilytettäville katupuille.

Katusuunnitelmaa on muutettu siten, että Armonkallion kohdalla olevasta linja-autopysäkistä on luovuttu kokonaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Lapintien, väli Massunkuja – Soukanlahdenkuja, erotellun jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelma nro 1/20721 hyväksytään kustannusarvioineen seuraavin muutoksin. Linja-autopysäkit on poistettu suunnitelma-alueelta, pyörätietä on levennetty katuosuudella Siltakatu – Soukanlahdenkatu ja kadunvarsipysäköintiä on muutettu maksulliseksi Vuorikadun liittymän läheisyydessä.

Maankäyttö ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Muistuttaja, Mikko Vainiomäki, Pasi Palmu, Timo Seimelä, Leena Huhtala. Leena Tala

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.