Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 171 Latsaruksen puiston yleissuunnitelma 

TRE:2157/10.03.04/2021

Valmistelija

  • Koski Timo, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Milja Nuuttila, puh. 050 413 1911, etunimi. sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakennettava uusi viheralue Latsaruksen puisto sijaitsee Itä-Hervannassa. Puisto on Tieteenkadun, Tutkijankadun, Tietoraitin ja Latsaruksen polun rajaaman asuinkorttelin keskellä. Puistosta on kulkuyhteydet ympäröiville kaduille. Puisto on ollut viereisten asuintonttien rakentamisen aikaisessa työmaakäytössä. Puistoa joudutaan täyttämään esirakentamiseen soveltuvilla kaivumailla ennen kuin sitä päästään rakentamaan valmiiksi.

Puiston länsi- ja pohjoisreunaan tulee asfalttipintaiset käytävät. Puiston etelä- ja pohjoispää on avointa niitty- ja nurmialuetta, jonne rakennettavien ojapainanteiden ja viivyttävän painanteen kautta ohjataan alueen hulevedet hulevesikaivoon. Puistoalueen keskiosaan rakennetaan lähileikkipaikka. Lähileikkipaikalla on monipuolinen eri-ikäisille soveltuva ja liikuntaa tukeva välineistö kuten keinut, jousikiikut, karuselli, kiipeilytelineet, Panna-areena ja ulkokuntoiluväline. Leikkipaikan yhteydessä on pöytä-penkkiryhmä ja penkkejä. Penkkejä tulee myös pääkäytävien varrelle. Puistokäytävät ja leikkipaikka valaistaan.

Turva-alueiden pintamateriaalina käytetään hiekkatekonurmea. Leikkipaikan keskikäytävä ja itäpuolen käytävä ovat kivituhkapintaisia. Niittyalueella kulku ohjataan leikatulle niittypolulle.

Puistoon istutetaan monimuotoista puustoa käyttäen kaupunkipuulinjauksen mukaisesti uusia lajikekokeilussa olevia tammia, jalavia, pyökkejä, pihlajia, pihtoja, vaahteroita ja lehtikuusia. Leikkipaikkaa rajataan matalakasvuisilla ja helppohoitoisilla pensasryhmillä.

Rakennettavan puiston toiminta-alueen kunnossapitoluokka on R2 toimintaviheralue, jossa hoidon tavoitteena on monipuolinen, viihtyisä, turvallinen, käyttäjäystävällinen ja toimiva viheralue. Niittyalueen kunnossapitoluokka on A3 maisemaniitty, jossa hoidon tavoitteena on monipuolinen, luonnonarvoiltaan monimuotoinen, avoin, elinvoimainen, viihtyisä, maisemallisesti edustava ja toimiva niittyalue.

Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävänä netissä ja Frenckellin palvelupisteellä 13. -27.4.2021. Suunnitelmaluonnoksesta saatiin kaksi palautetta, joissa toivottiin ikivihreitä puita lisää monimuotoisuuden, suojan ja talvisen maiseman värin lisäämiseksi. Palautteiden johdosta osa suunnitelmassa esitetyistä lehtipuista muutettiin havupuiksi.

Yleissuunnitelmaa käytetään rakennussuunnitelman pohjana. Rakennussuunnitelmassa esitetään tarkentuneet käytävien pintamateriaali- ja valaistustiedot, poistettavat puut, leikkipaikan pintamateriaali-, väline-, valaistus- ja varustetiedot.

Latsaruksen puiston rakennettava pinta-ala on yhteensä n. 8437 m2 ja kustannusarvio kokonaisuudessaan 525 000 €, joten neliökustannukseksi muodostuu 62.2 €.

Vuosittaiset kunnossapidon kustannukset ovat asfalttiväylillä (sisältää talvikunnossapidon) 1500 €, niityllä (A3) 1200 € ja toiminta-alueella (R2) 6400 € eli yhteensä noin 9100 €/vuosi.

Tavoitteena on käynnistää puiston rakentaminen esirakentamisella alkaen vuonna 2021. Puisto rakennetaan valmiiksi, kun sitä ympäröivät asuinkorttelit on rakennettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Latsaruksen puiston yleissuunnitelma, piirustus nro 18/21335/2, hyväksytään kustannusarvioineen.

Vuodelle 2021 esitettyjä toimenpiteitä voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mirjam Larinkari, Timo Koski, Anne E Järvinen, Lea Johansson, Kirsi Mäntysaari-Ukkola, Janne Syrjä, Matti Pokkinen, Milja Nuuttila, Tarja Nikupaavo-Oksanen, Miia Heikka (Infra Oy), Tea Leppänen (Infra Oy), Teemu Kylmäkoski (Infra Oy), palautteiden antajat 2 kpl 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.