Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 176 Oikaisuvaatimus rakennuttamisjohtajan päätöksestä vahingonkorvausvaatimukseen ajoneuvovahingosta Kalevantien -Teerentien risteyksessä 

TRE:978/03.07.01/2021

Valmistelija

  • Tietäväinen Milko, Rakennuttamisjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Patrick Hanska, puh. 041 730 4437, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungilta on anottu vahingonkorvausta ajoneuvon vahingoittumisesta, joka tapahtui Kalevantien ja Teerentien risteyksessä, Teerentien puolella, olevalla korotetulla suojatiellä 2.7.2020 kello 16.28. Arvioon perustuva korvausvaatimus on 1220,00 euroa. 

Korvausanomuksessa on mainittu ajonopeudeksi 3-5 km/h. Teerentiellä on 30 km/h aluenopeusrajoitus. Koroke on rakennettu suunnitelman TRE 7919/0801/02/2018 mukaan. 

Oikaisuvaatimuksessa asianosainen on viitannut liikenneviraston ohjeisiin hidasteiden rakentamisesta. Koroke on rakennettu ohjeiden mukaisesti ja asianosainen on ottanut tietoisen riskin ajaessaan madalletulla autolla korokkeeseen. Lisäksi on vedottu Helsingin Sanomien artikkeliin korvaustapauksesta. Tapauksia ei voi verrata keskenään, koska artikkelissa mainittu koroke on ollut kokeilu. 

Kalevantien ja Teerentien risteys on varsin vilkasliikenteinen väylien risteyskohta, jossa kulkee päivittäin merkittävä määrä sekä ajoneuvo- että kevyttä liikennettä. Kyseisestä kohteesta ei ole tullut vastaavia ilmoituksia ajoneuvo- tai muista vahingoista. 

Tieliikennelain 23 §:n mukaan ajoneuvon kuljettajan on sovitettava ajoneuvon nopeus sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet, ja voitava pysäyttää ajoneuvonsa edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvaamattomissa tilanteissa. 

Väyläviraston ohjeistuksessa 35/2017 mainitaan 30 km/h nopeusrajoituksesta seuraavaa: Enintään 30 km/h nopeusrajoituksen väylällä voi olla töyssyjä, korotettuja suojateitä tai muita vastaavia rakenteita, joista ei liikennemerkillä erikseen varoiteta. Väylällä voi myös olla muita nopeutta alentavia rakenteita, joita ei liikenteen ohjauslaitteella tai muulla vastaavalla tavalla erikseen osoiteta.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka on muuten lainvastainen.  

Tieliikennelain 1 luvun 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Rakennuttamisjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asiasta (rakennuttamisjohtaja päättää alle 20.000 euron vahingonkorvausten myöntämisestä, Yla 15.1.2019 § 6, Kaupunkiympäristön toimintasääntö  9.2.2021 § 15 [1 kohta 4 §]), päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Asianosainen taho ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt tapahtuneesta mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi rakennuttamisjohtajan päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, Milko Tietäväinen, Kimmo Myllynen, Patrick Hanska, Petri Kujala (petri.kujala@tampere.fi), Reijo Lahtinen (reijo.p.lahtinen@tampere.fi) Wille Siuko (wille.siuko@tampere.fi),

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen yksityisoikeudellista asiaa koskevaa valitusperustetta, jonka osalta toimivalta on käräjäoikeudella.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.