Yhdyskuntalautakunta, kokous 25.5.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 169 Rakennuskiellon määrääminen Lielahden ja Ryydynpohjan kaupunginosissa 

TRE:3042/10.03.01/2021

Valmistelija

  • Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Susanna Virjo, puh. 041 730 6093, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh. 040 124 1626, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun alueelle laadittu uusi asemakaava saa lainvoiman, ja se on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Rakennuskiellon asettamisen syy on asemakaavojen laatiminen. Päätös tulee voimaan 25.5.2021 ennen sen lainvoimaisuutta.

Tampereen hallintosäännön mukaan rakennuskiellosta päättäminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksen myöntäminen asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi annetusta rakennuskiellosta kuuluu asemakaavapäällikön toimivaltaan.

Lielahden ja Ryydynpohjan kaupunginosissa on asemakaavamuutoksia jo vireillä ja lisäksi tulossa vireille maankäytön yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen kaavoitusohjelman mukaisesti v. 2022-2025. Tällä Lielahdenkadun ja Ylöjärven rajan välisellä alueella on syytä asettaa rakennuskielto asemakaavojen laatimiseksi.

Yleissuunnitelman ja asemakaavamuutosten tavoitteena on kehittää liike- ja teollisuusalueita, tutkia asuinrakennusten sijoittamista alueelle sekä varata tilaa vaiheittaiselle kunnallistekniikan toteuttamiselle ja toimivalle liikennejärjestelmälle, mukaan lukien seudulliseen raitiotielinjaukseen liittyvät tilavaraukset. Kokonaisuudesta laaditaan yleissuunnitelma, jonka pohjalta tullaan laatimaan asemakaavoja alueelle.

Lielahden ja Ryydynpohjan kaupunginosien liitteen mukaisia alueita esitetään asetettavaksi rakennuskieltoon alueella vireillä olevien ja vireille tulevien asemakaavamuutosten vuoksi. Lielahden kaupunginosan liitteen mukaisia alueita koskevaa, 3.3.2020 asetettua rakennuskieltoa esitetään jatkettavaksi asemakaavojen keskeneräisyyden vuoksi ja päättymään samaan aikaan kuin nyt asetettavien alueiden rakennuskielto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Rakennuskielto määrätään 25.5.2023 saakka liiteaineiston mukaisille alueille, joista osa perustetaan uutena ja osaa jatketaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asemakaavoitus/Elina Karppinen, Riikka Rahkonen, Minna Kiviluoto, Pirkanmaan ELY-keskus, rakennusvalvonta/Leena Jaskanen, paikkatieto/Anna Mustajoki, kiinteistötoimi/Heli Toukoniemi, kuulutus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan Liitto

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta verkkosivuilla. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.